Faayiloota dhoksuu

Akkam jirtu hordoftootaa fi jaalattoota Oromo ICT? Maxxansa har’aa kana keessatti, akkaataa faayiloota garagaraa suuraa keessatti dhoksuu dandeeysan, kan isin barsiisu barreesina.

Faayiloota suuraa keessatti dhoksuu jechuun maaliidha yoo jennee ilaalle, suuraa/photo/ keessatti faayiloota akka docx, pdf, fi kkf suuraa keessatti galchuudhaan, akka namni biraa hin ilaalletti dhoksuu jechuudha.

Faayila suuraa keessatti dhoksuun duratti, moosaajii winrar jedhamu buufadhu intarneetii irraa. Itti aansuudhaan, suuraa akka faayilli keessatti dhokatamu barbaadde qopheeffadhuu, desktop irra kaa’i.

Itti aansuudhaan, faayila suuraa keessatti dhoksuu barbaadde sana gargaarsa winrar’tiin gara faayila rar jijjiiri. Faayilli kanas desktop irra kaa’i. Kun dirqamaa miti warra waa’ee cmd sirri beekuuf, garuu hubannoo hin qabdu yoo tahe, desktop irra kaa’i isas. Suuraanis desktop irra jira jechuudha.

Amma cmd kee banuudhaan, cd desktop jedhii barreessii enter dhahi. CD desktop jechuun change directory to desktop jechuudha.

itti aansuudhaan, ajaja armaan gadii cmd irratti barreessii enter dhahi
Copy /b maqasuuraa.jpg + maqaafaayilaa.rar suuraaxumuraa.jpg

Ibsa waa’ee koodii kanaa

Maqaasuuraa.jpg jennu, maqaa suuraa nuti faayila keessa dhoksuuf deemnuu yoo tahu, maqaafaayilaa.rar kan jennu immoo maqaa faayila nuti dhoksuuf deemaaruuti. Suuraaxumuraa.jpg kan jennu kun immoo, maqaa suuraa faayilicha haguugee bahuuti.

Haala kanaan faayiloota kamiinuu suuraa keessatti dhoksuudhaan, faayiloota gara garaa balaa adda addaa irraa ittisuu ni dandeenya. Suuraa faayilichi qabu sana yoo banne, suuratu mul’ata malee faayilichi keessatti dhokatee jiru hin mul’atu. Faayila suura keessatti dhokate san deebisnee argachuuf, suuraa faayila of keessaa qabu sana, winrar fayyadamnee yoo banne, faayila sana arguu dandeenya malee; ykn hin arginu.

Akkam maxxansi har’aa kun isinitti tolee? Yaada fi gaafii yoo qabaattan, info@oroict.com irratti nuuf kaayuu dandeessu. Galatoomaa!!

 

Maxxansa darbeAkkaataa “copy fi Paste” cmd irratti uumtuu
Maxxansa itti-aanuAkkaataa eenyummeessaa/account/ apple ittiin uumuu danda’an
Founder/CEO/Owner at oro ICT | Qubee Technologies - IT Specialist[App developer, Web designer, Blogger, Chief Editor of afaan-oromoo.com and https://fayyaa.afaan-oromoo.com, and ICT Consultant(https://oroict.com/] ---- I'm a self-motivated & creative social Entrepreneur and knowledgeable Information Technology Specialist. I Work well independently, or in a group setting providing all facets of computer help desk support, customer support, Consultation, troubleshooting, Development, Entrepreneurship, Youth Empowerment, and Volunteer young. I have ability to easily identifies and resolves technical issues and concerns. Excellent communication and presentation capabilities. I won the BRONZE(3rd Prize] worldwide award in Category of Best Project of 2017 on 'Youth Citizen Entrepreneurship Competition' held at Oct 21, 2017 in German, Berlin. As I'am very active on different social media, there are a lots of Information i can provide for AI, accordingly, I kindly want to engage in volunteer Activities of AI. Thank You in Advance! GALATOOMAA!

YAADA 1

DUUBDEEBII KENNI

Please enter your comment!
Please enter your name here