Akkaataa faayiloota suuraa keessatti dhoksituun | oroict.com Solutions oroict.com Solutions

Akkaataa faayiloota suuraa keessatti dhoksituun

Akkam jirtu hordoftootaa fi jaalattoota Oromo ICT? Maxxansa har’aa kana keessatti, akkaataa faayiloota garagaraa suuraa keessatti dhoksuu dandeeysan, kan isin barsiisu barreesina.

Faayiloota suuraa keessatti dhoksuu jechuun maaliidha yoo jennee ilaalle, suuraa/photo/ keessatti faayiloota akka docx, pdf, fi kkf suuraa keessatti galchuudhaan, akka namni biraa hin ilaalletti dhoksuu jechuudha.

Faayila suuraa keessatti dhoksuun duratti, moosaajii winrar jedhamu buufadhu intarneetii irraa. Itti aansuudhaan, suuraa akka faayilli keessatti dhokatamu barbaadde qopheeffadhuu, desktop irra kaa’i.

Itti aansuudhaan, faayila suuraa keessatti dhoksuu barbaadde sana gargaarsa winrar’tiin gara faayila rar jijjiiri. Faayilli kanas desktop irra kaa’i. Kun dirqamaa miti warra waa’ee cmd sirri beekuuf, garuu hubannoo hin qabdu yoo tahe, desktop irra kaa’i isas. Suuraanis desktop irra jira jechuudha.

Amma cmd kee banuudhaan, cd desktop jedhii barreessii enter dhahi. CD desktop jechuun change directory to desktop jechuudha.

itti aansuudhaan, ajaja armaan gadii cmd irratti barreessii enter dhahi
Copy /b maqasuuraa.jpg + maqaafaayilaa.rar suuraaxumuraa.jpg

Ibsa waa’ee koodii kanaa

Maqaasuuraa.jpg jennu, maqaa suuraa nuti faayila keessa dhoksuuf deemnuu yoo tahu, maqaafaayilaa.rar kan jennu immoo maqaa faayila nuti dhoksuuf deemaaruuti. Suuraaxumuraa.jpg kan jennu kun immoo, maqaa suuraa faayilicha haguugee bahuuti.

Haala kanaan faayiloota kamiinuu suuraa keessatti dhoksuudhaan, faayiloota gara garaa balaa adda addaa irraa ittisuu ni dandeenya. Suuraa faayilichi qabu sana yoo banne, suuratu mul’ata malee faayilichi keessatti dhokatee jiru hin mul’atu. Faayila suura keessatti dhokate san deebisnee argachuuf, suuraa faayila of keessaa qabu sana, winrar fayyadamnee yoo banne, faayila sana arguu dandeenya malee; ykn hin arginu.

Akkam maxxansi har’aa kun isinitti tolee? Yaada fi gaafii yoo qabaattan, info@oroict.com irratti nuuf kaayuu dandeessu. Galatoomaa!!

Dubbisi | Read  Bilbilli Keessan Nama biraatiin hidhamee['hordofamaa'] Jiraachuu akkamitti beekuu dandeenya?

 

1 Comment

  • Hagayya 27, 2017 at 3:17 am

    Galatoomaa Oro Ict Baay’ee namatti tola.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

oroict.com will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.