Ofeeggannoo: Amma Booda Itoophiyaa keessatti qafoo argitan fayyadamuu hin dandeessan


Kanaan booda Itoopiyaa keessatti Qafoo argitan bittanii fayyadamuu waan hin dandeenyeef, Gorsa armaan gadii hordofuun dirqama.

 

Qafoon tokko yeroo hojjatamu lakkoofsa qafoo ykn lakkoofsa addaa kan dijiitii15 qabu IMEI jedhamu wajjiin hojjatama.

 

Lakkoofsa Koodii IMEI kana beekuuf *#06# jechuun Mobile keenya irratti barreessinee yoo barreessine salphatti baruu dandeenya.

haata’uu malee qafoon fakkeeffamee hojjatamu ykn Foorjiidiin lakkoofsa IMEI kana lakkoofsota moobile biroo qabatee hojjatamuu waan danda’uuf Neetwork ethio telecom keessatti hojiin ala ta’a jechuudha. Ethioteleco qafoo akkasii network isaa keessatti kan addaan baase ta’uuu ibseera. Hedduumini isaanii naannoo miliyoona 2.8ti jedhameera. Namootni gosa bilbiloota kanneenii qabatanii jiraniif dhaabbanni ethio telecom turtii yeroo waggaa tokkoo qofaaf hayyama laateefii jira. Turtii waggaa tokkoo booda bilbilli Foorjiin kunneen network ethio telecom keessatti akka hin hojjanne ibsameera.

 

Kanaafuu ammaan booda qafoo bilbila mobilefi kanneen biroo network ethiotelecom fayyadamuuf yoo bittan Mallaqni keessan akka tola isin jalaa hin badne ykn hin nyaatamne network ethiotelecom irratti kan galmaaye ta’uu dursitanii adda baafachuu qabdu.

 

Kana adda baafachuuf tariiba armaan gadii hordofaa:

1- Qafoo bituu barbaaddan sana keessa SIM card galchaa

2- *868# barreessaa bilbilaa. Yeroo kana filannoon 3 isiniif dhufa

Filannoon kunneenis:

1- Phone Unlock

2- Switch Unlock

3- Check Status kanneen jedhaniidha.

Check status isa jedhu filachuuf iddoo duwwaa nuuf dhufutti lakoofsa 3 barreessinee SEND jenna. yeroo kanas filannoon lama nuuf dhufa.

Filannoon kunneenis:

1- By IMEI

2- By Phone number kan jedhuudha.

Sana booda By IMEI isa jedhu filachuuf idoo duwwaa irratti lakkoofsa 1 barreessinee SEND jenna. Akkuma SEND cuqaafneen Enter IMEI number kan jedhu nuuf dhufa.Yeroo kana lakkoofsa jalqaba irratti *#06# jennee baafne sana kan qafoo bituu barbaadnuu sana itti galchinee SEND osa jedhu cuqaafna. Yeroma sana Qafoo network ethio telecom keessatti hojjatuufi hin hojjanne ta’uu adda baafattu.

Kana ta’uu baannan qafoon kun haaraadha, kaartooniinuu irraa hin hiikamne fi kkf jettanii bittanii kasaaruu dandeessu ofeeggannoo gochuu qabdu.

Keessattuu: Osoo hin banamin dura sa’aatii sadiif charge gootanii kaatanii achi booda fayyadamtu jedhamee yoo kan isinitti gurguramu ta’ee osoo hin banamin fuutanii galtanii booda yoo yaaltan network ethio telecom keessatti hin hojjatu ta’e Shawwadamtanii jirtu jechuudha. Kasaaruu keessan.

 

Gorsa kana bilbla amma qabattanii jirtan irratti yaaluu ni dandeessu.

Gorsa kana walii dabarsaa


HORAA BULAA

OROMO ICT

Maxxansa darbeKoompitara HAARAA bitachuuf Ulaagaalee barbaachisan
Maxxansa itti-aanuAjaja CMD-CMD Command Fayyadamuun Saffisa Interneetaa Dabaluu
Founder/CEO/Owner at oro ICT | Qubee Technologies - IT Specialist[App developer, Web designer, Blogger, Chief Editor of afaan-oromoo.com and https://fayyaa.afaan-oromoo.com, and ICT Consultant(https://oroict.com/] ---- I'm a self-motivated & creative social Entrepreneur and knowledgeable Information Technology Specialist. I Work well independently, or in a group setting providing all facets of computer help desk support, customer support, Consultation, troubleshooting, Development, Entrepreneurship, Youth Empowerment, and Volunteer young. I have ability to easily identifies and resolves technical issues and concerns. Excellent communication and presentation capabilities. I won the BRONZE(3rd Prize] worldwide award in Category of Best Project of 2017 on 'Youth Citizen Entrepreneurship Competition' held at Oct 21, 2017 in German, Berlin. As I'am very active on different social media, there are a lots of Information i can provide for AI, accordingly, I kindly want to engage in volunteer Activities of AI. Thank You in Advance! GALATOOMAA!

2 YAADOTA

DUUBDEEBII KENNI

Please enter your comment!
Please enter your name here