Baasii Interneeta Mobile Qusachuuf Tartiiba kana Hordofaa:-OROMO ICT

Baasii Interneetaa yeroo Mobile Keessaniin Fayyadamtan Qusachuuf Tartiiba armaan gadii hordofaa
Maloota shanan, Mobile Keenyaan yeroo interneta fayyadamnu Maallaqa akka nutti hin lakkoofne,gochuuf tartiiba kanaa gadii hordofaa……
OROMOICT

 •    Mala isa duraa(1ffaa)
  1. Settings seenaa
  2. Developer Options filadhaa
  3. Background process Limit keessatti
  4. No Background process godhaa.
  *******oromoict*******

 

 •  Mala isa lammaffaa(2ffaa)
  Play store keenya, yeroo ofii barbaadetti ykn yeroo nuti Interneta fayyadamnu hunda amala ofhaaromsuu(update) of gochuu waan qabuuf, kunimmoo maallaqa keenya fixuuf sababa guddaa guddaa, waan and ta’eef yeroo nuti barbaadne qofatti akka update godhu gochuun dirqama.
  Kunis: yeroo Wi-Fi argatu qofa akka ta’u gochuu qabna.
  tartiibni kana gochuu dandeenyuun: Achuma 1) 1) App Play store banaa
  2) Menu(sarara 3 Gara bitaa gubbarra jiru cuqaasaa)
  3) Settings seenaa
  4) AutoUpdates jedhu jalqabarra jiru seenaa
  5) App updates over Wi-Fi only jedhu filadhaa.
  *******oromoict*******

 

 •  Mala isa sadaffaa(3ffaa)
  Bilbila Keessan 3G irraa gara. 2GI gadi buusuu dha. 3G saffisa guddaa waan qabuuf ammas, hedduu lakkaayutti jira yoo ta’e mala kanaan baasii keenya hirrisuu dandeenya.
  tartiibni kana gochuu dandeenyuun immoo:
  1)setting
  2) more settings
  3)Mobile Network
  4)Network Mode
  5)Select GSM Mode only ykn WCDMA/GSM

Hub: jijjiiramuu isaa baruuf, Network keenya. H+ kan ture G ykn E deebi’a
*******oromoict*******

 •  Malli Afraffaan(4ffaa) yeroo barreeffama dhedheeroo dubbifnu daataa keenya balleessuu(off data) dhaan Baasii interneetaa qusachuu.
  *********oromoict**********
 •  Malli shannaaffan(5ffaa)
  Application Opera Max jedhu buufattanii fayyadamuu dandeessu.
  Kun too’annaa internet fi oola

Haala kanaan Baasii humnaa ol isinitti lakkaayu hirdhisuun ni danda’ama!

 


HORAA BULAA DEEBANAA
OROMO ICT

 

4 YAADOTA

DUUBDEEBII KENNI

Please enter your comment!
Please enter your name here