oromoict_stone-300x159

BAGA NAGAAN DHUFTAN


#HORDOFTOOTNI Keenya Jirra jirtuu??

Nuti GAREEN OROMO ICT yeroo hundaa Gahee nurraa eegamu bahuuf #Halkanii_Guyyaa akka hojjannu ni beektu.
Isinis Hedduu akka nu hordoftaniifi Nu faana jirtan akkasumas nu #Jajjabeessaa dogoggora keenyas sirreessaa jirtu.

Kanumaaf nutis kinoo Kan duraa Caalaa #Daraan isin tajaajiluuf, waan beeknu isiniif Qooduuf #IMALA Jalqabne itti fufnee jirra. Kinoo Marsariitii www.oroict.com jedhu qabannee dhufneerra.
Kana Booda Abbaan fedhe Barnoota Koompuutaraa, kaan Mobile Kaan Barreeffamaan, Kaan Suursagaleen Akka argachuu dandeessan beeksifna!

Nutis waan dandeenyu kamiinuu Qophiirra jirra.

Ogeeyyiin Garee OROMO ICT wajjiin Hawaasa keessan Barsiisuu barbaaddan Fooddaan keenya Banaadha!

#Hub: Hanqina Neetwork nu mudateen yeroodhaaf Daataan barbaachisu hundi ol hin kaawamne.

Gara Fuula kanaatti #Firoottan, Maatii fi Hiriyyoottan keessan Affeeraa.

HORAA BULAA
OROMO ICT TEAM

Maxxansa itti-aanuHojiiwwan OROMO ICT
Founder/CEO/Owner at oro ICT | Qubee Technologies - IT Specialist[App developer, Web designer, Blogger, Chief Editor of afaan-oromoo.com and https://fayyaa.afaan-oromoo.com, and ICT Consultant(https://oroict.com/] ---- I'm a self-motivated & creative social Entrepreneur and knowledgeable Information Technology Specialist. I Work well independently, or in a group setting providing all facets of computer help desk support, customer support, Consultation, troubleshooting, Development, Entrepreneurship, Youth Empowerment, and Volunteer young. I have ability to easily identifies and resolves technical issues and concerns. Excellent communication and presentation capabilities. I won the BRONZE(3rd Prize] worldwide award in Category of Best Project of 2017 on 'Youth Citizen Entrepreneurship Competition' held at Oct 21, 2017 in German, Berlin. As I'am very active on different social media, there are a lots of Information i can provide for AI, accordingly, I kindly want to engage in volunteer Activities of AI. Thank You in Advance! GALATOOMAA!

YAADA 1

DUUBDEEBII KENNI

Please enter your comment!
Please enter your name here