Bara darbe 2018 qofa Aggaammii Saayibariitiin Kisaaraan Doolara Bil. 2.7tu qaqqabe jedhameera | oroict.com Solutions oroict.com Solutions

Bara darbe 2018 qofa Aggaammii Saayibariitiin Kisaaraan Doolara Bil. 2.7tu qaqqabe jedhameera

Bara darbe 2018 qofa Aggaammii Saayibariitiin Kisaaraan Doolara Bil. 2.7tu qaqqabe jedhameera – At only 2018, 2.7 billion dollars to cyber attack – oroict.com

Ebla 26/2019(oroict.com) – Ameerikatti Biiroon Qorannaa Yakka Federaalaa FBI akka beeksisetti bara 2018 qofa Aggaammii Saayibariitiin Kisaaraan Doolara Bil. 2.7 akka qaqqabe beeksiseera.

Akka waliigalaatti; Aggaammiin Dogoggorsa Ergaa Daldala Iimelaa(Business Email Compromise-BEC)dhaan walqabatee yakki raawwatame walakkeessa kisaaraa qaqqabee akka tahutu himame.

Aggaammiin Dogoggorsa Ergaa Daldala Iimelaa(Business Email Compromise-BEC)irratti xiyyeeffate Dhaabbilee Kuma 20 ol irratti miidhaa qaqqabsiisuudhaan Kisaaraa naannoo Doolara Bil.1.3 akka keessummeessaniif sababa ta’eera.

Aggaammiin saayibarii Damee kanaan raawwatame aggaaammiilee dameeee biraa irratti raawwatame caalaa miidhaa geessisuutu himame.

Aggaammiin Saayibarii itti aanu immoo Aggaammii Saayibarii Damee SAKATTA’IINSA Odeeffannoo Dhuunfaa yommuu ta’u kunis kisaaraa Doolara Ameerikaa Mil.362 ol qaqqabsiisuun himameera.

Aggaammiin Saayibarii 3ffaa irratti kisaaraa qaqqabsiise ammoo Aggaammii Saayibarii Damee INVESTIMANTII irratti raawwatameedha. Yakki kunis hanga kisaaraa Doolara Ameerikaa Mil.253 kan qabate akka ta’e Gabaasni Yakka Interneeta bara 2018(2018 Internet Crime report)tu ifoomse.

Haaluma kanaan; Qaamni yakka Aggaammii Saayibarii kana haalaan kan keessummeesse Namoota umriin isaanii 60 ol ta’e kisaaraa Doolara Ameerikaa hanga Mil.649 kan kisaaran yoo ta’u kanneen Umrii 50-59 ammoo Kisaaraa Doolara Ameerikaa Mil.495 akka ta’e gabaasichi addeesseera.

Yakki Odeeffannoo dhuunfaa fayyadamtootaa sakatta’uudhaan Ummataaf ifa goona ykn icciitii keessan baafna jedhanii doorsisuudhaan kafaltii kan gaafatan(ransomware) hammisaa kan bara 2017, 1783 turerraa gara 1493tti gadi hirdhachuutu himame.

Dhimmoota muraasa irratti yakka aggaammii saayibariitiif kanneen saaxilaman rakkoo isaan mudate FBIdhaaf gabaasaa akka turan kan himame ta’us gabaasuu dhabuun immoo yakki aggaammii ‘ransomware’ akka xiqqaatu gochuun beekameera.

Dubbisi | Read  Akkaataa Fuula[Page] Facebook Balleessuu[Delete] Gochuu dandeessaniin?

Ta’us fayyadamtoota irratti dhiibbaafi doorsisaan heddu godhamuudhaan yakki aggaammii saayibarii raawwatame bara 2018 dabaluu FBI eereera.

Yakkootni aggaammii saayibarii dhiibbaafi doorsisuudhaan raawwatameen walqabatee gabaasni kuma 51 ol akka isaan gahe biiroon qorannoo kun himeera, kunis Kisaaraa Doolara Ameerikaa Mil.83 akka qaqqabsiiseefi kan Bara 2017 wajjiin yoo walmadaalchifnu dhibbeentaa 242n dabaluutu himame .

 

Gabaasni kan FBIti

 

HORAA BULAA

oroict.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

oroict.com will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.