Bilbila Android SAFFISA Gaarii akka qabaatu yoo barbaaddan Tartiiba kanaa gadii hordofaa

2
194

Bilbila Android SAFFISA Gaarii akka qabaatu yoo barbaaddan Tartiiba kanaa gadii hordofaa


Maloota SAFFISA Bilbila Andriod Dabaluuf Oolan:

Bilbilli keessan saffisuu dideeraa?

Bilbilli keessan isin harkatti caljedhaa? #Stack godhaa? Bilbilli ammayyaawaan (Smart phone) keessan Saffisa isin barbaadaniin hin deemu taanaan tartiiba kanaa gadii hordoftanii sirreeffachuu dandeessu.

Malootni saffisa Bilbila keenyaa dabaluuf oolan:

  1. Fakkina Sochii cufuu—Turn OFF Animation

Kana gochuufis: Menu -> Setting-> About device-> Build Number irra deddeebinee saffisaan dhoofna hanga yeroo 7 –> Developer option created isiniin jedhu agartu -> tartiiba tokko duubatti deebi’aa(About Device keessaa bahaa)–>Developer Option amma dhufe sana keessa seenaa(ON) godhaa –> gara gadii gadi bu’aa Window Animation, Transition Animation fi Animator duration OFF godhaa jijjiirama jiru ilaalaa.

Hubadhaa: Qafoon china tokko tokko processor xiqqaa waan qabuuf saffisa duraaniiyyuu dhabuu waan danda’uuf tartiibuma gubbatti eerame sana hordofaa iddoo duraanitti deebisaa.

  1. Fayyadamaa[Application] itti hin fayyadamne qafoo keessan waan jaataneessuuf balleessuun filatamaadha.

Qindaa’ina yks Setting keessa seennee App Manager keessaa App itti fayyadamaa hin jirre sana barbaadnee UNISTALL ykn Force STOP gochuu dandeenya.

Hub: Yeroo bilbilli keenya jaatanaayu ykn Busy ta’u, Asuma keessa seennee App bilbilicha Jaataneesse sana, FORCE STOP gochuu dandeenya.

  1. Kuftaalee Qulquleessuu — Clearing Cache.

Malli kun yeroo bilbilli keenya hojiirra turu, wanootni garagaraa duubbeedhaan osoo nuti hin beekin kan olkuufamuudhaan bilbila keenya jaataneessaniidha. Kanaafuu bilbila keenya akka saffisa gaarii qabaatu gochuuf kuftaalee(cache) qulqulleessuun gaariidha.

Kunis: Qindaa’ina seennee–> App Manager Seennee –> App hedduu fayyadamaa turre banuudhaan gara gadii buunee–> CLEAR CACHE Jedhu cuqaasuun qulqulleessina.

 


HORAA BULAA

OROMO ICT

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here