Bilbila isin/hiriyyaa keessan Jalaa bade Fageenyarraa itti bilbiluu(Ring), Saamsuu(Lock), Qulqulleessuu(Erase) ykn Faana dhahuu(Track location): OROMO ICT


Bilbila nu jalaa bade ykn hatame ykn biyya biraatti irraanfanne, Fageenya irraa itti bilbiluu(ring), Saamsuu(lock) ykn Qulqulleessuu(Erase or format) gochuufi Bilbilichi sun naannoo kami akka jiru(show your device’s location)  ilaaluu dandeenya.

Bilbila keenya yoo hattuun fudhattes ta’ee yoo biyya biraatti irraanfannee dhufne, yoo namni nu bira jiru fudhate jennee shakkine:

  • Kallattiin itti bilbillee yeroodhuma sana mirkaneeffachuu(Remotely Ring) fi Saamsuu(lock) gochuu
  • Bilbila keenya guutummaasaa qulqulleessuun(Erase/format) gochuun furmaata ta’a jechuudha. Maal kana qofaree, Bilbilli keessan eessa, naannoo kami(Show your device location) akka jiru ilaaluus dandeessu

Haaluma kanaan, yoo Hiriyyaa keessan ykn isin jalaa bilbilli bade, akkaataa bilbila keessan itti bilbiltanii akka waamu gochuu(ring), saamsuu(lock), qulqulleessuu(erase/format) gochuu fi iddoo ykn naannoo bilbilichi sun jiru ilaaluu dandeessu. Kunis:

  • Bilbila sanaan eenyummeessaa[account] Google keessaniin kan seentanii jirtan ta’uu qaba(signed in to Google account). Sana booda mi’a “Android Device Manager” jedhamu fayyadamuun too’achuu dandeenya.
  • Tajaajilli kun yeroo bilbilli keessan banaa hiruufi SIM of keessaa qabu hojjata

Tajaajila kana argachuuf, dura bilbila keessan eenyummeessaa keessan Google irratti hidhuun* If you’ve linked your phone to Google, you can locate or ring it by searching for find my phone on google.com) barbaachisaa dha.

Yeroo tajaajila kana fayyadamuu feene:

Lakkoofsa bilbilaa, Fuula mi’a saamsuuf oolutti dabaluu(add phone number to your lost device’s lock screen).

Walumaagalatti, Yoo bilbille keessan isin jalaa bade ykn hatame, namootni bilbila keessan argan yeroo kamiiyyuu bolbiloota adda addaa fayyadamuun akka isiniif bililan gochuu dandeessu, fuula saamsame(lock screen) irraa.

  • Eenyummeessaa Google keessan Saaqaa(Sign into your Googlr accountcom/devicemanager)
  • Mi’a lamaa ol yoo qabaattan xiyya maqaa mi’a amma galmeessitanii jirtan duuldura jiru cuqaasuudhan filadhaa.
  • Saamsi isa jedhu filadhaa(Select Lock)
  • Iddoo lakkoofsa bilbilaa[dirqalee] barreessinee akka namootni ittiin nu qunnamuu danda’aniif(phon number where you can be reached).
  • Qabduu Saamsi isa jedhu fialadhaa, ‘Select Lock button’.

Hub: Irraa balleessuf yoo barnbaaddan immoo, tartiiba armaan olii hordofuun irraa balleessi kan jedhu filadhaa(follow the steps above and delete the phone number.).


 

HORAA BULAA DEEBANAA
OROMO ICT

 

YAADA 1

DUUBDEEBII KENNI

Please enter your comment!
Please enter your name here