Bilbila Ammayyaawaa[SMART Phone] keessan Qulqullinna olaanaan qabachuuf ulaagaa barbaachisu.

1
87

Bilbila Ammayyaawaa[SMART Phone] keessan Yeroo Hunda Qulqullinni isaa akka eeggametti Fayyadamuuf tartiiba armaan gadii hordofaa:


Bilbilli keessan dandeettiin yeroo bitattan qabuufi yeroo xiqqoo ture qabu jijjiiramaa deemee, hirdhachuun gara dhumaatti dadhabaa ta’a.

Dandeettiin bilbilli Smart phone keessan qabu akkasumatti yeroo dheeraa akka turuuf tartiiba armaan gadii hordofaa.

  • Sirna Wiirtuu[Operating System [OS]] qafoo keessanii haaromsuu[keep update phone OS]

Bilbila keessan Haaromsuuf yoo barbaaddan, dursa, WI-FI dhaan fayyadamaa, Moosajii(software) naqatu(download) godhu waan qabuuf, Mallaqaan hunda isiniif osoo hin buusin karatti cituu ykn mallaqa fixee dhaabbachuu danda’a.

Bilbila keessan haaromsuuf:

  • Qindaa’ina(settings) –> waa’ee qafoo(about phone)–> Sirna Haaromsa Moosajii(system software update ykn wireless update) cuqaasaa–> Ok jedhaa.

Hanga inni xumuree ofiin ofcufee banutti(restart) godhutti obsaan eegaa.

Hub: Deetaan bilbilicha keessaa qabdan baduu danda’a waan ta’eef dursitanii bilbila ykn kuustuu(memory) biraatti garagalfachuu hin irraanfatinaa.

  • Fayyadamaa[Apps] itti hin fayyadamne hin fe’inaa[not install unnecessary Apps]
  • Fayyadamaa[App] haaraa yoo fayyadamtanii  kaatan cufaa
  • Sajoo[icon] fayyadamaa barbaaddanii fuuldura[home] irra kaawwadhaa, kunis akka salphatti argachuuf waan isin fayyaduuf barbaacha bilbila keessan hin jaataneessitan.
  • Dug-duubee[background] isa sosoccho’aa[animation wallpaper] hin fayyadaminaa
  • Kuusaa[Memory] keessanii qulqulleessuuf wantoota hin barbaachifne suuraafi suursagalees irraa balleessaa
  • Gutummaa isaa qulqulleessaa[Factory Reset] – Turtii irraas ta’ee haala itti fayyadamaatiin bilbila keessan akkaataa armaan olitti eerametti qabdanii, yeroo inni jaatanaawuu[busy] eegalu, guutummaasaa qulqulleessuun gaariidha. Qafoon keessan bifa haaraan tajaajila akka isiniif kennu taasisa.

Haalota armaan olitti eeramaniin fayyadamnee Bilbilla keenya qulqullina olaanaan eeggachu dandeenya

 

 


HORAA BULAA
OROMO ICT

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here