Bilbilli Android akka ariifatu yoo barbaaddan (saffisa) jechuu kooti tartiiba kana hordofaa.

Bilbilli Android akka ariifatu yoo barbaaddan (saffisa) jechuu kooti tartiiba kana hordofaa.

0
1008
Bilbilli Android akka ariifatu yoo barbaaddan (saffisa) jechuu kooti tartiiba kana hordofaa.

Bilbilli keessan saffisuu dideeraa? Bilbilli keessan isin harkatti caljedhaa?
#Stack godhaa?
Bilbilli ammayyaawaan (Smart phone) keessan Saffisa isin barbaadaniin hin deemu taanaan tartiiba kanaa gadii hordoftanii sirreeffachuu dandeessu.

Malootni saffisa Bilbila keenyaa dabaluuf
oolan:
1. Fakkina Sochii cufuu—Turn OFF Animation
Kana gochuufis: Menu -> Setting-> About
device-> Build Number irra deddeebinee
saffisaan dhoofna hanga yeroo 7 –>
Developer option created isiniin jedhu
agartu -> tartiiba tokko duubatti deebi’aa
(About Device keessaa bahaa)–>Developer
Option amma dhufe sana keessa seenaa
(ON) godhaa –> gara gadii gadi bu’aa
Window Animation, Transition Animation
fi Animator duration OFF godhaa
jijjiirama jiru ilaalaa.

#Hubadhaa: Qafoon china tokko tokko
processor xiqqaa waan qabuuf saffisa
duraaniiyyuu dhabuu waan danda’uuf
tartiibuma gubbatti eerame sana hordofaa
iddoo duraanitti deebisaa.

2. Fayyadamaa[Application] itti hin fayyadamne qafoo keessan waan
jaataneessuuf balleessuun filatamaadha.

Qindaa’ina yks Setting keessa seennee
App Manager keessaa App itti fayyadamaa
hin jirre sana barbaadnee UNISTALL ykn
Force STOP gochuu dandeenya.

#Hub: Yeroo bilbilli keenya jaatanaayu ykn
Busy ta’u, Asuma keessa seennee App
bilbilicha Jaataneesse sana, FORCE STOP
gochuu dandeenya.

3. Kuftaalee Qulquleessuu — Clearing
Cache. Malli kun yeroo bilbilli keenya hojiirra
turu, wanootni garagaraa duubbeedhaan
osoo nuti hin beekin kan olkuufamuudhaan bilbila keenya jaataneessaniidha.

Kanaafuu bilbila keenya akka saffisa gaarii qabaatu gochuuf kuftaalee(cache) qulqulleessuun gaariidha.
#Kunis: Qindaa’ina seennee–> App
Manager Seennee –> App hedduu
fayyadamaa turre banuudhaan gara gadii
buunee–> CLEAR CACHE Jedhu cuqaasuun
qulqulleessina.

Horaa Bulaa
oroict.com

Maxxansa darbeItoophiyaatti tajaajilli bilbila moobaayilii kan eegale waggaa 20’n dura ture
Maxxansa itti-aanuTwitteriin Eenyummeessaa Fayyadamtoota Kuma 100 cufee ture bane.
Founder/CEO/Owner at oro ICT | Qubee Technologies - IT Specialist[App developer, Web designer, Blogger, Chief Editor of afaan-oromoo.com and https://fayyaa.afaan-oromoo.com, and ICT Consultant(https://oroict.com/] ---- I'm a self-motivated & creative social Entrepreneur and knowledgeable Information Technology Specialist. I Work well independently, or in a group setting providing all facets of computer help desk support, customer support, Consultation, troubleshooting, Development, Entrepreneurship, Youth Empowerment, and Volunteer young. I have ability to easily identifies and resolves technical issues and concerns. Excellent communication and presentation capabilities. I won the BRONZE(3rd Prize] worldwide award in Category of Best Project of 2017 on 'Youth Citizen Entrepreneurship Competition' held at Oct 21, 2017 in German, Berlin. As I'am very active on different social media, there are a lots of Information i can provide for AI, accordingly, I kindly want to engage in volunteer Activities of AI. Thank You in Advance! GALATOOMAA!

DUUBDEEBII KENNI

Please enter your comment!
Please enter your name here