Barreessitootni toorarraa keenya akkamiin Galii ittiin argachuu danda’an?

Barreessitoota Keenyaaf Carraa Addaa!, Keessattuu Marsaa hawaasaa irratti Waa barreessuun muuxanno warra qabdaniif

0
234

 


Namoota Marsariitii(Website) qabdaniifi Kan guyyaa guyyatti wantoota garagaraa irratti barreessitanii, Maamiltoota keessaniif tataajilaa jirtaniif Gatii dadhabbii keessanii Kafalatii itti argachaa hin jirre yoo jiraattan, GAREEN OROMO ICT ‘Code’ Gatii dadhabbii keessanii akka argattaniif isin tajaajilu #KIREESSUU(Renting Ad sense Code) eegallee jirra.

Namootni Marsariitii qabdan dafaa carraa kanatti Fayyadamaa, Haala Kafaltiin itti Raawwatamu, Keessaan(Inbox) haasofna.

#Hub: Barreessitootni Website hin qabne, Barreeffamoota Afaan Oromoo, Aadaa Oromoo, Seenaa Oromoo akkasumas Barnoota Teekinoolojii Qopheessanii Garee OROMO ICTdhaaf yoo ergan, Hedduumina Namoota maxxansa sana dubbisee irratti hundaa’uudhaan Kafaltiin kan raawwatamu ta’a.

 

 

 

 


oroict.com Team…..
E-mail: info@oroict.com
web: www.oroict.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here