Dhaabbanni Gogilii Sirna-Hojmaataa Haaraa Andirooyidii P jedhamu Beeksise – Google Announced Android P Operating System)

Dhaabbanni Google Sirna Hojmaata Haaraa Andirooyidii P jedhamu Maamiltootaaf ifa godheera. Sirni Hojmaata haaraa kun, tajaajiloota asiin dura jiru baay’inaan kan ofkeessatti hammateefi jijjiiramni hedduu kan irratti godhame tahuu ibsameera. Haata’uu malee, Sirna Hojmaata haaraa kana kan adda isa godhu, tajaajila Waa’ee Fayyaa keenyaa guutumatti too’achuuf nugargaaru of keessatti hammatee jiraachuusaati. Dabalataanis; Sirna Hojmaata haaraa kanarratti gabateen walakkeessaa(Dashboard) kan itti hidhameedha, Innis Yeroo hangamiifi Sa’aatii meeqa fayyadamuu akka dandeennu adda…

Dhaabbilee keessatti gahee tekinoolojiifi Giddugala tokkorraa too’achuu

Faayidaa Giddugala-tokkorraa dhaabbilee heddu Tekinoolojiidhaan too’achuu Tokkummaan humna jedhama mitiiree…! Wajjiin hojjachuun humna. Tokkoomuudha, walcimsuudha, wajjiin guddachuudha, yoo kufanis wajjiin kufuudha(wajjiin hojjatanii kufuun hin jiruuyyu), yoo moo’atanis wajjiin moo’atanii milkaayuuf karaa saaqa. Ummanni keenna aadaa wajjiin hojjachuu hin qabu, hunduu karama ofii fiiga, hanguma sana reef waldeeggaruufi waliin hojjachuus akkasumas yaadaan wal-utubuu eegale. kun waan jajjabeeffamu, waan itti fufuu qabu. Hardha waamalee #Aadaa wajjiin hojjachuu keenyaa hin xiinxalline. Abboota qabeenyaa…

HORDOFTOOTA, MAAMILTOOTA KEENYAAfi UMMATA OROMOO Kabajamoo hundaaf:- OROMO ICT APP

Kaayyoon Garee OROMO ICT ykn www.oroict.com (Qubee Technologies) guddaafi inni ijoon Hanguma dandeettii keenyaatiin, waanuma dandeennuufi beeknuun irratti gama Tekinoolojii Qunnamtiif Odeeffannoo(ICT Concepts) irratti waan ummata keenya ni fayyada jennu isiniif dhiyeessuun HUBANNOO Hawaasa keenyaa cimsuudha. Kanaaf, yeroo yerotti barruuleefi maxxansaalee keessattuu haala yerootiin walqabatan irratti xiyyeeffannee, keessattuu Barnoota Koompitaraa Barnoota Mobile Itti Fayyadama Marsaalee Hawaasaa Icciitii Eenyummeessaa ofii eeggachuu Rakkoolee Teekinikaatiif Gorsa kennuu Marsariitii Ijaaruufi Too’achuu Fayyadamaa Mosajjiilee hojjachuu…

Teessoon Ergaa Jiimelii(Gmail E-mail Address) nama tokkoo Maaliif, Akkamitti hatama, Akkamitti immoo deebifanna

Teessoon Ergaa Jiimelii(Gmail E-mail Address) nama tokkoo Maaliif, Akkamitti hatama, Akkamitti immoo deebifanna – Tartiiba armaan gadii hordofaa – Share waliif gochuun walii dabarsaa Tooftaa gabaabaa Eenyummeessaa Jiimelii[Gmail Account] isin jalaa cufame Banachuufi Jecha Darbii yoo wallaaltan deebifachuu(Password Recovery) oolu. Yeroo amma Teessoon Ergaa(E-mail Address) daandii hawaasni hedduun hojii guyyaa guyyaa ofiitiif ittiin walqunnamaa jiru qofa osoo hin taane, ergaalee adda addaa ittiin waliif hiruuf, Deetaalee adda addaa, barreeffama sasalphaa…

Mala Salphaan fayyadamuun Ergaa(E-mail: Outlook, gmail, Yahoo) isin jalaa bade deebifachuu dandeessu.

Mala Salphaan fayyadamuun Ergaa(E-mail: Outlook, gmail, Yahoo) isin jalaa bade deebifachuu dandeessu. Ergaa isin jalaa bade deebifachuuf tartiiba kanaa gadii duuka bu’aa. 1) Outlook irraa ergaa bade deebifachuuf, Teessoo ergaa keessan keessa seentanii gara gubbaa irraa ‘Recovery deleted items’ isa jedhu keessa barbaaddanii argattu. Suuraa armaan gadii ilaalaa Sana booda ‘Recover’ jennee – OK jenna 2) Gmail irraa ergaa nujalaa bade deebifachuuf immoo Qindaa’ina-Settings –> Labels –> Show Trash keessa…

INTARNEETII IRRATTI OF-EEGGANNOOF BEEKKUMSA BARBAACHISU

Kutaa 2ffaa – SHARE – Ferhan Abdulselam Haakiingi (Hacking):  Sooftweerii ykn haardweerii kompiyuutara tokkoo jallisuudhaan kaayyoo kompiyuutarichi tolfameefiin ala kaayyoo biraa ittiin geggeessuu jechuudha. Kunis laafina siistama kompiyuutara tokkoo ykn neetworkiin tokko qabu (qaawa laafaa) adda baasuun laafina ykn dadhabina isaatti fayyadamanii keessa seenuu jechuudha. Haakiingi jechuun salphumatti hanna bifa virtual taheen adermsifamu jechuu dandeenya. Odeeffannoo nama dhuunfaa, ykn jaarmaya tokkoo keessa seenanii funaannachuu dha.  Gosoota Haakarootaa: * Cracker: Warra…

Facebook irratti Maqaa keessaniin osoo isin hin beekne Ergaan(message) Hiriyyaa keessanitti maaliif akka argamu beektuu?

Facebook irratti Maqaa keessaniin osoo isin hin beekne Ergaan(message) Hiriyyaa keessanitti maaliif akka argamu beektuu? – Ferhan Abdulselam Maaliif osoo ati quba hin qabne facebook maqaa keetiin ergaa namatti erga? Akkamitti erguu dandaya? SHARE Namoonni gariin website biroo facebook isaaniitiin login godhanii seenuudhaan wantoota tokko tokko kan akka amala namaa raaguu fi kkf share godhu. Wanti hin hubatamin garuu, yeroo facebook keessaniin login gootan hayyama website saniif (app) kennitaniifii jirtu….

Iyya’aan(Browser) Firefox Akeekkachiisa Marsariitii hatame fayyadamuu dhoorku hojjachaa jira.

Iyya’aan(Browser) Firefox Akeekkachiisa Marsariitii hatame fayyadamuu dhoorku hojjachaa jira. Iyya’aan(Browser) Firefox Akeekkachiisa Marsariitii hatame fayyadamuu dhoorku hojjachaa jira. (Firefox “Breach Alerts” Will Warn If You Visit A ‘Hacked’ Website)   Iyya’aan Mozilla Firefox jedhamuun beekkamu, Fooyya’iinsa isaa dhufu (Firefox 57 version) kan “Firefox Quantum.” jedhamuun moggaafame kanatti waan haaraa tokko dabalee gadi  gadi lakkisuuf akka ta’e ibsee jira. Dhaabbatichi akka ibsetti, Qabiyyee haaraa(New Feature – dubbed Breach Alerts) jedhamu kan…

Jechoota Koompitaraa Afaan Oromoo – Afaan oromoo Computers Terminologies

Jechoota Koompitaraa Afaan Oromoo – Afaan oromoo Computers Terminologies Jechootni Koompitaraa Afaan Oromoo Qo’annoofi Qorannoo hayyootattiin hojjataman akka armaan gadiiti hiikamaa jiru, hojittis jijjiiramaa jira. Haala itti fayyadamaafi raabsuu irrattis hojjachaa jirra. pointer–akeektuu, qaree keyboard–gabatee cuqoo mouse–hantuttee personal comp—koompitara matayyaa Desktop computer– koompuutara minjaalawaa Laptop computer—koomputara koyaa button–qabduu press and hold–dhiibii turi screen–argii hard disk–baxxee jabaa icon–sajoo tools–meeshaalee bulk–bal’aa inactive–hadoodaa/dunquqqaayaa active —kaka’aa profile–danaa privacy—mateenya laptop—koyaa palmtop–qubganaa model–ilaallata mode–haalata mix–maki modify–fooyyessi…