Qeeqa BBC Afaan Oromoo Maxxansa Tekinoolojii kan mataduree ‘Mallattoo 7n butamuu...

Gaazexeessitoota Teenya Dhaabbata BBC Afaan Oromootiif.-- #Ergaa kana share godhaa BBC News Afaan Oromotiin naa gahaa ******************************************************* Gaazexeessitootni keenya BBC Afaan Oromoo keessa jirtan Hojii boonsaafi...

Chaarjeriin Moobaayilaa akkamitti hojjata?

Yeroo bara moobaayilaa kanatti bilbilli keenya firootaa, hiriyootaa fi addunyaa tanaan 24/7 wal nu qunnamsiisee jira. Sababa kanaaf; bilbila keenya hedduu jaalanna. Wanti nama...

Dhaabbanni Itiyoo-Teelekoom tajaajilawwan kennuu garaa garaa irratti gatii hir’isuu beeksise.

Dhaabbatichi ibsa miidiyaalee biyya keessaaf kenneen, tajaajila intarneetii daataa moobaayilii irratti hir'isa gatii dhibbeentaa 43, kan intarneetii biroodbaandii irratti ammoo dhiibbantaa 54 taasiseera jedhe. Akkasumas...

Dhaabbanni Gogilii Sirna-Hojmaataa Haaraa Andirooyidii P jedhamu Beeksise – Google Announced...

Dhaabbanni Google Sirna Hojmaata Haaraa Andirooyidii P jedhamu Maamiltootaaf ifa godheera. Sirni Hojmaata haaraa kun, tajaajiloota asiin dura jiru baay'inaan kan ofkeessatti hammateefi jijjiiramni hedduu...

#Qafoo Haaraa Gabaa irraa bitachuufi Qafoo Biyya alaatii firri namaaf ergu...

Gaaffii yeroo hunda Ummanni keenya itti rakkachaa jiruufi, qabeenyas itti kasaaraa jiru - guyyatti OROMO ICT gaaffii hedduu nu gaafatu, #Miidiyaaleen kunneen maaliif Hawaasa...

#Of-Eeggannoo – *868*1*2# – Gaaffiifi Sodaa namoota hedduu.

#Of-Eeggannoo - 8681*2# - Gaaffiifi Sodaa namoota hedduu. Torbaanota kana keessa ololli "Bilbili network cuufamaa waan jiruuf bilbili keessan akka hin cufamneef mala 8681*2# fayyadamaa!"...

Bilbilli Ammayyaawaan(Smart phone) maaliif Fayyadamaa fudhachuu dida, Furmaanni hoo maali?...

Bilbilli Ammayyaawaan(Smart phone) maaliif Fayyadamaa fudhachuu dida, Furmaanni hoo maali(Why Smart Phones shows errors while installing Apps and How to Fix it?) - #Kutaa...

Bilbilli Ammayyaawaan maaliif Fayyadamaa[App] itti fe’uu ykn fudhachuu dida, Furmaanni hoo...

Bilbilli Ammayyaawaan maaliif Fayyadamaa fudhachuu dida, Furmaanni hoo maali(Why Smart Phones shows errors while installing Apps and How to Fix it?) - Kutaa 1ffaa Yeroo...

Bilbilli Keessan Nama biraatiin hidhamee[‘hordofamaa’] Jiraachuu akkamitti beekuu dandeenya?

Bilbilli Keessan Nama biraatiin hidhamee Jiraachuu akkamitti beekuu dandeenya? Eeyyen, Biyya Itoopiyaa tana keessatti namni hedduu bilbila ni  shakka, bilbila keenya hidhanii dhageeffachuu danda'u sodaa jedhutu...

Feesbuukiin keenya hatamuu akkamitti beekna? Furmaatni hoo? [how do you know...

Facebook keenya hatamuu beekuuf tartiibota armaan gadii too'achuufi ofeeggannoo barbaachisu gochuun gaariidha.
error: Content is protected !!

Odeeffannoo Tekinoolojii Haaraa argachuuf oroict.com irratti Maamila ta'aa.

Galatoomaa! Miseensummaa kennaa odeeffannnoo oroict.com argattanii jirtu.

Ergaa keessan rakkoon mudateera. Maaloo irra deebi'aa yaalaa.

oroict.com | Qubee Technologies will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.