Yoo Namaa bilbiltan Lakkoofsa Keessan dhoksuuf

 Yoo Namaa bilbiltan Lakkoofsa Keessan dhoksuuf Yoo nama tokkoo bilbiltan Lakkoofsi keessan lakkoofsa hin beekkamneen ykn lakkoofsa isin bilbiltaniin osoo hin taane lakkoofsa biraatiin akka...

Kaartaa Google irraa Maqaa Sirreessuuf ykn Guutumatti haksiisuuf (Suggest edits to...

Dhaabbanni guddaan addunyaa keenyaa dhaabbilee garagaraa 200 ol qaba. Isaan keessaa Google Map isa tokkoodha. Dhaabbanni Google Map kun Kaartaa addunyaa adda addaa kanneen...

Koompuutara Haaraa Bitachuuf Ulaagaalee Barbaachisan: OROMO ICT

 Koompuutara Haaraa Bitachuuf Ulaagaalee Barbaachisan: OROMO ICT Gaaffii Namootni Hedduu nu Gaafachaa jiran kinoo! #Ulaagaa Koompuutara bitachuuf Gargaaru.... Gaaffii Namni hedduu Gaafachutti jiru..............OROMO ICT irraa, #share...

Eenyumeessaan Namoota dhuunfaa ykn Fuula Marsaalee hawaasaa akkamitti Hatama ykn Cufama?

Eenyumeessaan Namoota dhuunfaa ykn Fuula Marsaalee hawaasaa akkamitti Hatama ykn Cufama? Hanni ykn cufamuun kun karaa 4 tahuu danda'a

Teessoo Ergaa[Email] Haaraa Banachuuf:- OROMO ICT

Akkaataa ykn Tartiiba Teessoo Ergaa Haaraa ittiin Banachuuf isin gargaaru.   Teessoon ergaa namootni odeeffannoofi Deetaa garagaraa walii erguuf kan itti tajaajilaman yommuu ta'u yeroo tokko...

Hoogganaan Olaanaan Facebook Mark Zuckerberg hardha Qophii F8 jedhu qopheesse

Hoogganaan Olaanaan Facebook Mark Zuckerberg hardha Qophii F8 jedhu qopheesse. Mark Ibsa baldhaa galma ummanni hedduu hirmaatetti hawaasa fuuldura dhaabbatee dhiyeesse.

Feesbuukiin tajaajila #Hinergin’Unsend’ jedhamu eegalaluu ifoomse.

Feesbuukiin ergaa #Messenger irraan walitti ergamuf tajaajila #Unsend jedhuu eegaluu ifoomseera. Kana malees hardha tajaajila #Ergaalee asiin dura Messanger irratti nama dhuunfaafi Gareerratti ergame balleessuuf kan dandeessisu tajaajilli kan dur dhaabbatichi qofti itti fayyadamaa ture Fayyadamtootaaf gadi lakkifameera

AFAAN OROMO GOOGLE TRANSLATE FORUM

  AFAAN OROMO GOOGLE TRANSLATE FORUM Akkuma Beekkamu torbaan darberraa kaafnee iyyata xalayaa.com  Gara Dhaabbata Guddaa aadunyaa keenyaa kan ta'e Google barreesse jalatti ilmaan Oromoo hedduun...

Koompuutaraafi Ija Keenya: Dr Gurmeessaa

KOOMPUUTARAA FI IJA KEENYA. Dr. Gurmeessaa   Namoota yeroo dheeraaf koompuutera fayyadamtan yikaan moobayila irraa chat gootaniif akka iji keessan hin miidhamne eeggannoowwan akkamii gochuu qabduu? ...

#Interneeta Baasii Salphaadhaan yeroo dheeraaf fayyadamaa.

Yeroo amma Dhaabbanni Ethiotelecom Gatii Tajaajila Bilbila sagaleefi Internaataallee hidhisuu isaa hedduun keenya gammachuu olaanaan simannee jirra. Haatahuu malee jijjiiramni taasifame kan sadarkaa Biyyoota...

Recent Posts

error: Content is protected !!

Odeeffannoo Tekinoolojii Haaraa argachuuf oroict.com irratti Maamila ta'aa.

Galatoomaa! Miseensummaa kennaa odeeffannnoo oroict.com argattanii jirtu.

Ergaa keessan rakkoon mudateera. Maaloo irra deebi'aa yaalaa.

oroict.com | Qubee Technologies will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.