Yoo Namaa bilbiltan Lakkoofsa Keessan dhoksuuf

 Yoo Namaa bilbiltan Lakkoofsa Keessan dhoksuuf Yoo nama tokkoo bilbiltan Lakkoofsi keessan lakkoofsa hin beekkamneen ykn lakkoofsa isin bilbiltaniin osoo hin taane lakkoofsa biraatiin akka...

Sababoota Gurguddoo Saffisa Interneetaa Hirdhisan

Sababoota Gurguddoo Saffisa Interneeta Keenyaa hirdhisuu danda'an Saffisni Tajaajila Interneetaa ofii isaatii gadi hin bu'u ykn hin dadhabu. Saffisni Interneeta isin fayyadamaa jirtanii yoo dadhabaa...

Koompuutaraafi Ija Keenya: Dr Gurmeessaa

KOOMPUUTARAA FI IJA KEENYA. Dr. Gurmeessaa   Namoota yeroo dheeraaf koompuutera fayyadamtan yikaan moobayila irraa chat gootaniif akka iji keessan hin miidhamne eeggannoowwan akkamii gochuu qabduu? ...

AFAAN OROMO GOOGLE TRANSLATE FORUM

  AFAAN OROMO GOOGLE TRANSLATE FORUM Akkuma Beekkamu torbaan darberraa kaafnee iyyata xalayaa.com  Gara Dhaabbata Guddaa aadunyaa keenyaa kan ta'e Google barreesse jalatti ilmaan Oromoo hedduun...

MARSAALEE UGGURAMAN AKKAMITTI FAYYADAMNA?: OROMO ICT

MARSAALEE UGGURAMAN AKKAMITTI FAYYADAMNA?: OROMO ICT Marsaan Hawaasummaa Guutumatti adda citee jira. #Tooftaalee Tajaajiloota isin dide sana deebiftanii argachuu dandeessaniin naannoo amma interneetni isii hojjachaa...

Icciitenya(security) Eenyummaa Facebook keessanii eeggachuuf tartiiba kanaa gadii hordofaa…. OROMO ICT

  Icciitenya(security) Eenyummaa Facebook keessanii eeggachuuf tartiiba kanaa gadii hordofaa................... OROMO ICT Icciitenya(security) Eenyummaa Facebook keessanii eeggachuuf tartiiba kanaa gadii hordofaa: 1.Ergaan na beeksisii akka isiniif kennamu...

Recent Posts

error: Content is protected !!

Odeeffannoo Tekinoolojii Haaraa argachuuf oroict.com irratti Maamila ta'aa.

Galatoomaa! Miseensummaa kennaa odeeffannnoo oroict.com argattanii jirtu.

Ergaa keessan rakkoon mudateera. Maaloo irra deebi'aa yaalaa.

oroict.com | Qubee Technologies will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.