miidhaa sql injection marsaalee irratti dhaqqabsiisuu[kutaa 1ffaa]

Maxxansa kana dubbistee miidhaa kamiiyyuu marsaalee garagaraa irratti yoo kan adeemsiftu taate, nuti itti gaafatamummaa kan hin fudhanne tahuu isin beeksifna. kaayyoon barreeffama kanaa...
error: Content is protected !!

Odeeffannoo Tekinoolojii Haaraa argachuuf oroict.com irratti Maamila ta'aa.

Galatoomaa! Miseensummaa kennaa odeeffannnoo oroict.com argattanii jirtu.

Ergaa keessan rakkoon mudateera. Maaloo irra deebi'aa yaalaa.

oroict.com | Qubee Technologies will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.