Bilbilli keessan isin jalaa Mallaqa Fixaa – የሞሉት ካርድ እያለቀ...

Irra deddeebiidhaan Interneeta yoo fayyadamtan qarshii guddaa fudhataa? Tartiiba kana ilaalaa - በተደጋጋሚ ኢንተርኔት ገብተው ሲወጡ በዛ ያለ ገንዘብ እየተወሰደ..

Feesbuukiin Odeeffannoo Sobaa Fi Rakkoo Uumuu Danda’an Ittisuufi

Feesbuukiin odeeffannoo sobaa fi rakkoo uumuu dandeesisan ittisuuf fooyyaa’insa bal’aa akka godhu beeksisee jira. Dhaabbatichi dhaabbilee akka Assoosheetiid Prees, Tuveet Viidiyoo fi ogeeyyii biroo waliin...

Hegereen dhaabbata guddaa Addunyaa #Feesbuukii gaaffii keessa galaa waan jiru fakkaata.

Dhaabbata Feesbuukii hooggantootni idil-addunyaafi dhaabbilee qorannoo Tekinoolojii gaggeessan biyyoota gara garaa irraa itti fuulleffatamaa jira

Ragaaleen Feesbuukii Miiliyoonni 500 Fi Miiliyoonni 40n Sarvaarii Amaazoon Irratti Argamu

Ragaaleen Feesbuukii miiliyoona 500 fi miiliyoona 40 ta’an sarvaarii Amaazoon irratti akka argamu dhaabbanni Qorannoo Nageenyaa Appigariid jedhamu beeksiseera.

Dhaabbanni Feesbuukii Dhaabbilee Dorgomtootasaa ta’an basaasuuf Fayyadamaa[App] fayyadameera.

Dhaabbanni Feesbuukii Fayyadamaa icciitenyaa fayyadamuudhaan dhaabbilee dorgomtootaa basaasaa turuu Paarlaamaan Ingliizi ifoomseera. Feesbuukiin Fayyadamaa ONAVO kan Abjataa cimdaa Mattayyaa(Virtual private Network-VPN) fayyadmuudhaan Tekinoolojii Dhaabbilee dorgomtootasaafi fakkaattota basaasaa turuun himameera.

Toftaa salphaa eenyummeessaa Feesbuukii ‘RAKKOON UUMAME JIRA! – Something went wrong’...

Eenyummeessaa Feesbuukii keessanii fayyadamuu dadhabdanii? Eenyummeessaa keessan yoo fayyadamtan ykn hiriyyaan keessan maxxansa keessan yoo dubbisuuf yaalu, 'RAKKOON UUMAME JIRA! – Something went wrong'...

Odeeffannoon Dhuunfaa Maamiltoota Feesbuukii Miliyoonotaa Hatame, Keenya hatamuu akkamitti beekna.

Akka miidiyaaleen Addunyaa gurguddoon akka CNN, The Guardian, BBC gabaasaa jiranitti yoo xiqqaate fayyadamtoota feesbuukii Mil.30 ol ta'an jalaa Odeeffannoon dhuunfaa akka lakkoofsa bilbilaa,...

Feesbuukiin keenya hatamuu akkamitti beekna? Furmaatni hoo? [how do you know...

Facebook keenya hatamuu beekuuf tartiibota armaan gadii too'achuufi ofeeggannoo barbaachisu gochuun gaariidha.
error: Content is protected !!

Odeeffannoo Tekinoolojii Haaraa argachuuf oroict.com irratti Maamila ta'aa.

Galatoomaa! Miseensummaa kennaa odeeffannnoo oroict.com argattanii jirtu.

Ergaa keessan rakkoon mudateera. Maaloo irra deebi'aa yaalaa.

oroict.com | Qubee Technologies will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.