Dhaabbanni ITIYOO-TELEKOOM Maqaa #FRAUD(Gocha Seeraan alaa) jedhuun #SIM fi #QAFOO maamiltoota heddu irraa cufaa jira

Rakkoon kun, bifa adda taheen isaan mudachaa jiraachuu fayyadamtootni bilbila harkaa kan duraa caalaa, komiin hedduu biyyattii kutaa garagaraa irraa dhagahamaa kan jiru yoo tahu, Sababbiin rakkoon kun taheef maal akka tahe OROMO ICTn qorateera. Dhaabbanni tokkichi biyya Itoopiyaa, tajaajila Telekoomii kophatti too’achuudhaan beekkamuufi Baha Afrikaa bira darbee hanga sadarkaa Idil-addunyaatti, Dhaabbolii Telekoomii maamiltoota heddu qaban keessaaa fuuldura irra kan jiru, Itiyootelekoom yeroo ammaa kana Fayyadamtoota(maamiloota isaa) irratti Qafoo bilbilaafi…

Ethiotelecom, Walqunnamtii Hawaasa biyyattii ukkaamsuuf #Tarkaanfii ciccimaa fudhachuu eegale.

Oduu ammee – Breaking Ethiotelecom, Walqunnamtii Hawaasa biyyattii ukkaamsuuf #Tarkaanfii ciccimaa fudhachuu eegale. Dhaabbatni Ethiotelecom Hawaasni biyyattii keessa jiraatu, Hawaasa Idil-Addunyaatiin walqunnamtii gahaafi Odeeffannoo gahaa akka waliif hin dabarsine, Tarkaanfii akka #SIM_Cufuu, #Qafoo_Cufuu eegaluu oduun qabatamaa Ilmaan Sabboototni Oromoo dhaabbaticha keessa jiran icciitiidhaan nuuf himanii jiru. Dhaabbatichi yeroo ammaa Namoota Bilbila yeroo dheeraa haasa’an, namoota Viber, Whatsup, IMO, Facebook irratti sagaleedhaan irra deddeebi’anii haasa’an irratti kan xiyyeeffateefi, Lakkoofsi bilbila nama…

Dhaabbanni Itiyootelekoom Maamiltoota Mil. 66.2 horateera

Maamiltootni Ethiotelecom yeroo amma: ~ Mil.66.2 Maamiltoota waliigala Dhaabbatichaa yoo ta’an ~ Mil.64.4 Maamiltoota bilbila Harkaa ~ Mil. 1.2 Maamiltoota bilbila Manaa ~ Maamiltootni Tajaajila Interneetaa Mil.16 ta’uu dhaabbatichi ibseera Akka karoora dhaabbatichaatti, dhuma waggaa bara kanaatti Dhaabbatichi Qarshii Bil. 29 walitti qabuuf kan karoorfatee ture yommuu tahu ji’oota saglan darbanitti Qarshii Bil.27.7 kan walitti qabe tahuu beeksiseera.   OROMO ICT

Dhaabbanni Gogilii Sirna-Hojmaataa Haaraa Andirooyidii P jedhamu Beeksise – Google Announced Android P Operating System)

Dhaabbanni Google Sirna Hojmaata Haaraa Andirooyidii P jedhamu Maamiltootaaf ifa godheera. Sirni Hojmaata haaraa kun, tajaajiloota asiin dura jiru baay’inaan kan ofkeessatti hammateefi jijjiiramni hedduu kan irratti godhame tahuu ibsameera. Haata’uu malee, Sirna Hojmaata haaraa kana kan adda isa godhu, tajaajila Waa’ee Fayyaa keenyaa guutumatti too’achuuf nugargaaru of keessatti hammatee jiraachuusaati. Dabalataanis; Sirna Hojmaata haaraa kanarratti gabateen walakkeessaa(Dashboard) kan itti hidhameedha, Innis Yeroo hangamiifi Sa’aatii meeqa fayyadamuu akka dandeennu adda…

Dhaabbanni Google tajaajila Ergaa gabaabaa(SMS) bilbila Android geeddaruu heda.

Dhaabbanni Google tajaajila Ergaa gabaabaa(SMS) bilbila Android geeddaruu heda. Dhaabbanni guddaan Addunyaa Google tajaajila ergaa gabaabaa(SMS) mala tooftaa haaraa gadi lakkisuu akka hedu beeksiseera. Dhaabbatichi tajaajila ergaa gabaabaa bifa haraan dhiyeessuuf jedhu kana Maqaa ‘Chaati’ jedhuun yoo ta’u, Fayyadamaan(Apps) haaraan kun Bilbiloota Ammayyawaa Android addunyaa guutuurra jiraniif gadi lakkifamuuf akka jedhu himameera. Haala kanaan dhaabbatichi Tajaajila Ergaa gabaabaa(SMS) guutumatti bifa ‘Chat’ dhaan bakka buusuuf jedha jedhameera. tajaajilli ‘CHAT‘ haaraan kunis…

Dhaabbanni Feesbuukii tooftaa salphaa icciitii dhuunfaa too’achuuf oolu beeksiseera.

Icciitii dhuunfaa Abbumatu too’achuu qaba Jedha dhaabbanni Feesbuukii Toraan darbe, Gaggeessaan Olaanaan dhaabbata facebook, Koongireesii biyyooleessaa irratti dhiyaatee haanga’oota olaanoo mootummaa USA irraa gaafileen ciccimoofi mataa dhukkubbii fidan itti ka’aa turan. Sababni Gaafilee kanaas, Odeeffannoon ji’a tokko dura bahe tokko, Waggaa lama dura Dhaabbanni feesbuukii Odeeffannoo fayyadamtoota miliyoona dhibbaa ol-ta’an Filannoo Biyyoolessa USA, kan President Trump irratti injifate sanaaf dhaabbata Biyya Ingliiz tokkoo akka dabarsee kenne yeroo mirkaneessittuudha. Kanumaaaf, Seenetarootni…

#Oduu_Gammachiisaa – Systemiin Hootel/Restaurant/Cafe Haala salphaafi ammayyaawaa ta’een too’achuuf oolu #Xumuramuuf

‘Who minus who’ jechu mitiiree – #Dhaabbatootni Daldalaa Ilmaan Oromoo hedduun(irra caalaan) #Tekinoolojii_Ammayyaawaa hojii irra oolchuudhaan #DALDALA isaanii too’achuu hin jalqabne. Biyyuma #Xoobiyaa tana keessatti garuu kan warra kaanii #Tajaajiluma walfakkaatu #saffisaan, haala salphaan, gatii-salphaan, Humna-namaa Salphaadhaan(simple, effectively, efficiently and low cost) kennaa jiru waan ta’eef #Maamiloota hedduu qabu. Keenya immoo – humna namaa heddu qacaree, yeroo dheeraa fayyadamee(saffisa gadi bu’aadhaaa), adeemsa walxaxaa ta’een daldala isaanii gaggeessu waan ta’eef Maamiloota…

#Qafoo Haaraa Gabaa irraa bitachuufi Qafoo Biyya alaatii firri namaaf ergu irratti #Ummanni Oromoo #Saamamaa ture, ammas saamamaa jira.

Gaaffii yeroo hunda Ummanni keenya itti rakkachaa jiruufi, qabeenyas itti kasaaraa jiru – guyyatti OROMO ICT gaaffii hedduu nu gaafatu, #Miidiyaaleen kunneen maaliif Hawaasa keennaaf hubannoo gahaa hawaasni keenna akka argatuuf maaliif irratti hojjachuu dhaban? #Yeroo ammaa dhaabbanni tokkichi Biyyattii Ethio telecom #System haaraa fidee qafoo #galmeessuudhaan fayyadamaan Mobile kamuu #qafoo galmaahe malee Gahiinsa-Cimdaa dhaabbatichaa(Network covarage) keessatti akka hin hojjanne taasisee jira. Kana jechuun namni kamiiyyuu #Network_Ethiotelecom fayyadamuuf dirqama #Dirqama…

Feesbuukiin gara Fuula keenya hubachuutti ol-guddachaa jira.

Malli kun, tooftaa yoo fayyadamaan(user) biraa suuraa keenya eenyummeessaa isaatiif itti dhimma bahe/fayyame hubachuuf ykn beekuuf nu tajaajiluudha. Maamiltootni Feessbuukii yoo fuulli isaanii feesbuukii irratti itti fayyadamame yaadachiisa abbichaa erga. Tooftaan fuula adda baafachu(face recognition) kun Biyyoota Gamtaa Awuroppaa ykn Kanaadaa keessatti akka hojii irra hin oolle baramee jira, sababni isaas naannoo kanatti tekinoolojiin kun hojiirra ooluu erga eegalee bubbuleera waan ta’eef. Akka hayyootni adda addaa jedhanitti, tooftaan haaraa kun,…

HORDOFTOOTA, MAAMILTOOTA KEENYAAfi UMMATA OROMOO Kabajamoo hundaaf:- OROMO ICT APP

Kaayyoon Garee OROMO ICT ykn www.oroict.com (Qubee Technologies) guddaafi inni ijoon Hanguma dandeettii keenyaatiin, waanuma dandeennuufi beeknuun irratti gama Tekinoolojii Qunnamtiif Odeeffannoo(ICT Concepts) irratti waan ummata keenya ni fayyada jennu isiniif dhiyeessuun HUBANNOO Hawaasa keenyaa cimsuudha. Kanaaf, yeroo yerotti barruuleefi maxxansaalee keessattuu haala yerootiin walqabatan irratti xiyyeeffannee, keessattuu Barnoota Koompitaraa Barnoota Mobile Itti Fayyadama Marsaalee Hawaasaa Icciitii Eenyummeessaa ofii eeggachuu Rakkoolee Teekinikaatiif Gorsa kennuu Marsariitii Ijaaruufi Too’achuu Fayyadamaa Mosajjiilee hojjachuu…