Feesbuukii Fayyadamuudhaan Qabxiilee ijoo Daldala keessan milkeessuuf Oolan.

Yeroo ammaa Feesbuukiin dhaabbata guddaa Sadarkaa Idil-Addunyaatti dursaa jiru yommuu tahu hojiilee keenya guyyaa guyyaa keessatti gahee olaanaa taphachaa jira. Kana jechuun Tekinoolojiin Feesbuukii daldala ammayyaatiif bu’aalee addaa heddu qabatee dhufeera. Hojii keenya(Daldala) keenya keessatti galii keenya guddisuufi fayyadamaa tahuuf carraalee tekinoolojiin Feesbuukii nuuf fidee dhufe beekuun dirqama taha. Carraaleen kun maalfa’a? akkamittimmoo itti fayyadamuu dandeenya isa jedhu baldhinaan kasuuf yaalla, nu duuka bu’aa… Daldala keenya irraa bu’aa akka argannuufi…

Kaartaa Google irraa Maqaa Sirreessuuf ykn Guutumatti haksiisuuf (Suggest edits to a place or flag it for removal)

Dhaabbanni guddaan addunyaa keenyaa dhaabbilee garagaraa 200 ol qaba. Isaan keessaa Google Map isa tokkoodha. Dhaabbanni Google Map kun Kaartaa addunyaa adda addaa kanneen akka Kaartaa Biyyootaa, Magaalotaa, iddoowwan bebeekkamoo, iddoowwan seena-qabeeyyii, biyyoota guddatan keessatti immoo hanga mana dhuunfaa hunda Sirna(System) isaanii irratti walitti qabuun, namni ykn gareen namootaa ykn Dhaabbattni tokko maqaa sanaan yoo Sirna(System) kaartaa Google kana irra barbaade iddoo qabatamaa ykn argama sana agarsiisuu bira darbee daandii…

#Ethiotelecom Saamicha bilbilaatiin Hattootaafi Saamtota biyya keessa jiraniifis Karaa bane – ኢትዬ-ቴሌኮም ህጋዊ ማጅራት መቺ

Biyya #Xoobiyaa tana keessatti hawaasa fayyadamtoota bilbilaa(maamiltoota Itiyootelekoom) ta’an irratti saamichi-diinagdee daangaa hin qabne raawwatamaa ture, ammas raawwatamaa jira. Saamichi kunis karaa lamaan adeemsifamaa ture. 1ffaa) Dhaabbatichuma mataasaatiin – kun Dhaabbatichi yeroo garagaraatti sababa garagaraa himachaa Maamiltoota isaa(Fayyadamtoota bilbilaa) saamichaaf kan saaxileedha. Isaan keessaa: ~ Tajaajila interneetaatiin walqabatee – kenniinsi tajaajila Interneetaa saffisa baayyee gadi aanaa dhaan kan kennamuufi gatiin(tariff) ittiin fayyadamaadhaaf dhiyaatu #saamicha ummataatiif haalduree mijeessee kan dhiyeesse ture….

Itti Fayyadama Yuutuubii fi Mirga Abbummaa Yuutuubii irratti(How, Usage and Copyright on Youtube) – Deebii Gaaffii nama hedduu

Dhaabbanni Guddichi Addunyaa keenyaa, Dhaabbanni Google yeroo ammaa, addunyaa guutuu keessaa dhaabbilee 200 ol kan qabu, yommuu ta’u, Yuutuubiin dhaabbilee Gurguddoo kanneen keessaa isa tokkoodha. Dhaabbilee kanneen keessaa kanneen akka: Yuoutube, Gmail, Google-plus, Adsense, Haaluma kanaan dhaabbileen Obboleeyyan(sister companies) ergamafi kaayyoolee dhaabbataniif mataa mataa isaanii qabu. Kanumaan walqabatee Gareen Youtube immoo ergama Hojiilee adda addaa addunyaa adda addaa keessatti hojjatamu, bifa Suursagalee(video), Sagaleen(Audio), Suuraaleefi kkf walitti qabuudhaan, Namoota hojiisaanii fidanii…

Addunyaa Ammayyoofte keessatti Faayidaafi Miidhaa Tekinoolojiin Fidee dhufe – Hardha Fayyadamaa AGARSIISTUU IDDOO – Location App ilaalla

Waan dabaati, kaleessuma koompitara koo osoo tuttuqu, agarsiiftuun iddoo banaa(location ON) isa jedhu arge, Rifadhee ol utaale, maaliif akka ta’e ofgaafadhe, irra deddeebi’een yaade, dogoggoraan osoo hin hubatin anumti baneeti ta’a jedhee dafee ofirraa cufe.   ~ Maaliif akka rifadhe isinuu ni beektu, mootummaan biyya tanaa dalagaa biraa waan hin qabneef, Faana nama dhooftee nama adamsiti waan ta’eef. Hundaafuu, Mobile fi koompitarri ammayyaawaan yeroo ammaa oomishamaa jiru hedduun tajaajila kana(location…

Maloota sasalphaa Saffisa Koompitara keenyaa dabaluuf nu fayyadan Jahan[6]:

Koopmitarri keessan Saffisa isin barbaaddaniin isiniif banaa? Saffisa isin barbaaddaniin hojii isin barbaaddan isiniif hojjataa? – Rakkoolee Saffisa Koompitara keenyaa hirdhisaniifi Furmaanni isaa kunooti. Koompitarri keenya iddoo hojiitti ykn Mana jireennatti itti fayyadamnu sababoota adda addaa irratti hundaayuudhaan saffisni isaa garagara, osoma koompitara gosa walfakkaatu ta’ee jiruu. Inumaayyuu haala itti fayyadama keennaa, keessattuu hubannoo dhabuudhaan koompitarootni hedduun umrii tajaajiluu qaban osoo hin tajaajilin hojiin ala ta’ee argina, Rakkoowwan koompitara hojiin…

Namootni Cimdaa Haad-Maleessa[WI-FI] fayyadaman hunduu AGGAAMMII Saayibariitiif Saaxilamoodha jedhame – Miidhaa Cimdaa Haadmaleessaa(wi-fi)

Namootni Cimdaa Haad-Maleessa[WI-FI] fayyadaman hunduu AGGAAMMII Saayibariitiif Saaxilamoodha (ALL Your Wi-Fi Connected Devices Could Be Vulnerable to Cyber Attack) Yeroo ammaa addunyaa irratti Yakki saayibarii hedduu babaldhachaa dhufee jira. Sababa kanaan Ogeeyyiin koompitaraa hedduun isaanii hojii yakka saayibarii kana akka hojii dhaabbatatti irratti bobba’anii argamu, kanaaf Mi’oota fayyadamtoota(Users Devices) sadarkaa adda addaa irra jiru irratti xiyyeeffachuudhaan wantoota barbaadan kan akka: Deetaa hatuudhaan itti fayyadamuu, Odeeffannoo dhuunfaa nama tokkoo hatuudhaan yakka…

Qindaa’ina(Setting) Qafoo Mobile Keenyaa Sirreeffachuuf Tartiiba barbaachisu

GPRS Manual Configuration Apparates Name Setting Procedure Remark Nokia Menu>Settings>Connectivity>Packet Data>Packet Data Settings>Active Access Point>Active>Packet Data Access Point>Access Point=etc.com For Nokia 6300,3110c..(For non Smart Nokia phones) BlackBerry Menu>Option>Advanced Option>TCP>APN=etc.com & Name=XXX Techno Menu>Setting>connectvity>data account>option>add PS account>APN=etc.com Iphone Menu>Setting>GeneralSeting>Network>APN=etc.com & Name=XXX Alcatel Menu>Setting>connectvity>data account>option>add PS account>APN=etc.com Samsung Menu>Setting>More>Mobile Networks>Access Point Names>New APN>APN=etc.com & Name=XXX HUAWEI Setting>Mobile Network>Access Point Name>APN=etc.com & Name=XXX also applicable For Smart Phones with Androide OS//Samsung/Micromax/Nokia for all…

Bilbilli Ammayyaawaan(Smart phone) maaliif Fayyadamaa fudhachuu dida, Furmaanni hoo maali? – Kutaa 2ffaa

Bilbilli Ammayyaawaan(Smart phone) maaliif Fayyadamaa fudhachuu dida, Furmaanni hoo maali(Why Smart Phones shows errors while installing Apps and How to Fix it?) – #Kutaa 2ffaa – #share godhaa Odeeffannoo keenya kaleessaa keessatti Mobile Ammayyaawaan(Smart Phones) maaliif Fayyadamaa(App) fudhachuu dida isa jedhu keessatti rakkoolee sababa ta’ani, Furmaata wajjiin hanga 3 tarreessinee turre. Hardha immoo kutaa itti aanu isiniif dhiyeessineerra, dubbisaa. 4ffaa – Bilbila keenya qindaa’ina(Settings) keessaa ‘USB Debugging Enable’ gochuu qabna….