Feesbuukii irraa GALII Argachuuf tartiibota barbaachisoo

Waan Feesbuukii irratti hojjattanirraa Galii Argachuu akka dandeessan Beektuu?

Akkuma YuuTuubii, Fuula Feesbuukii irraa GALII argachuun ni dandeessu. #Tartiiba isaa daqiiqaa muraasa booda oroict.com irratti eeggadhaa.
Pprez.Kaagaameen yeroo Qafoo Mara Phone qabatanii jiran

oroict.com | Qafoon bilbila Ammayyaawaan Jalqabaa Afrikaa biyya Ruwaandatti Oomishame.

Ruwaandatti Gareen Maaraa (Mara Group) jedhamu Qafoowwan bilbila ammayyaawaa gosa lama 'Mara X' fi 'Mara Z' jedhamu Wixata kaleessaa Baname, Qafoo jalqabaa 'Made in Africa' yeroo jalqabaatiif Afrikatti oomishames jedhameera.
Tooftaa karaa Ergaa Gabaabaa(SMS by short code)tiin #Ethiotelecom Ummata

Saamichi #Ethiotelecom Ummata keenyarratti karaa Ergaa Gabaabaa(SMS by short code) raawwachaa...

Tooftaa karaa Ergaa Gabaabaa(SMS by short code)tiin #Ethiotelecom Ummata keenya saamuu ittuma fufee jira. Ofeeggannoo guchuu qaba hawaasni
Qafoo Ammayyaawaa irratti Ergaan gabaabaan ergamu Yakka Hanna Odeeffannoo Saayibariitiif akka Fayyadamtoota saaxiluu danda'u beektuu?

Aggaammii Hanna Odeeffannoo Saayibarii Qafoo ANDROID: Fayyadamtootni Bil.1 ol rakkoo kanaaf...

Qafoo Ammayyaawaa irratti Ergaan gabaabaan ergamu Yakka Hanna Odeeffannoo Saayibariitiif akka Fayyadamtoota saaxiluu danda'u beektuu?

Hundeeffama ADM irratti yaada Artistootaa

Qophiin hundeeffama #ADM hedduu kan nama hawwatuufi Keessaahuu #ARTISTOOTNI Oromoo hedduun irratti argamaniiru.

Oduu Simbirtuu | #Ethiotelecom ergaa gabaabaa(Short SMS) Feesbuukii Uggure

yeroo ammaa tajaajilli Ergaa gabaabaa(Short SMS) jedhamu kan feesbuukiin maamiloota isaatiif tajaajila deeggarsaafi mirkaneessaa ittiin kennuun maamiltoota isaa deeggaru akka hojjachaa hin jirre barameera.

Mootummaan Seera kamiin Interneeta Cufuu danda’a? – BBC Ahmaric irraa fudhanne

MM Dr.Abiy, Torbaan darbe Ibsa Gaazexeessitootaaf yemmuu kennan Gaffii Gaazexeessitootarraa dheyaateef keessaa tokko, Gaaffii Cufamuu INTERNEETAA ture. Muummuchi deebii yoo deebisan akka jedhanitti ' Lubbuu Lammiileefi Qabeenya biyyattii oolchuu barbaachisaa ta'ee yoo argame Torbaan qofa osoo hin taane guutumatti cufuu ni danda'ama' yoo jedhan dhageenyeerra. Haatahuu malee, mootummaan seera kamiin Interneeta cufa?

Mootummaan tajaajiloota Telekoomii Cufee olkaayuuf mirga hin qabu. Sagalee Ummataa Ukkaamsuufi...

Mootummaan tajaajiloota Telekoomii Cufee olkaayuuf mirga hin qabu | Mootummaan rakkoolee tasa mudatanii biyya burjaajessan taasgabbeessuuf Interneeta dabalatee tajaajiloota biroo yeroodhaaf cufuu danda'a, Cufanii olkaayuun garuu Sagalee Ummataa Ukkaamsuufi burjaajiifi kisaaraa biraatiif biyya saaxila.

Odeeffannoo – Fayyadamaan[App] FaceApp jedhamu yoo fayyadamtan Suuraalee fi odeeffannoo dhuunfaa...

Faayidaaleefi Miidhaa Fayyadamaalee(Apps) adda addaa Marsaalee hawaasaarratti qoodamuu. Faayidaaleefi Miidhaa Fayyadamaalee(Apps) adda addaa Marsaalee hawaasaarratti argitan kanneen bifa adda addaatiin hojjataman hedduun keenya ni fayyadamna

Biyya Keenyaa keessatti Dhiyeessiin Tajaajila Telekoomii Dhaabbilee Idil-addunyaa birootiif qoodamee kennamuun...

Biyya Keenyaa keessatti Dhiyeessiin Tajaajila Telekoomii Dhaabbilee Idil-addunyaa birootiif qoodamee kennamuun maal fayyada, maaltu fooyya'a? Dhuunfaan, Hawaasni, Dhaabbileen akkasumas biyyi hoo?
error: Content is protected !!

Odeeffannoo Tekinoolojii Haaraa argachuuf oroict.com irratti Maamila ta'aa.

Galatoomaa! Miseensummaa kennaa odeeffannnoo oroict.com argattanii jirtu.

Ergaa keessan rakkoon mudateera. Maaloo irra deebi'aa yaalaa.

oroict.com | Qubee Technologies will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.