Saanqni Gurraachi(Black Box) maali, akkamitti dalaga?

Saanqni Gurraachi(Black box) qaama xiyyaara keessatti dabalataan argamu yoo tahu faayidansas taatee xiyyaara kessatti tahan kanneen akka hasawaa Pilot fi gargaara gidduu jiru, akkasuma altitude fi latitude xiyyaarri ittiin balali’aa turee fi kan kana fakkaatan waraabuf fayyada.

Odeeffannoon Dhuunfaa Maamiltoota Feesbuukii Miliyoonotaa Hatame, Keenya hatamuu akkamitti beekna.

Akka miidiyaaleen Addunyaa gurguddoon akka CNN, The Guardian, BBC gabaasaa jiranitti yoo xiqqaate fayyadamtoota feesbuukii Mil.30 ol ta'an jalaa Odeeffannoon dhuunfaa akka lakkoofsa bilbilaa,...

Dhaabbanni ITIYOO-TELEKOOM Maqaa #FRAUD(Gocha Seeraan alaa) jedhuun #SIM fi #QAFOO maamiltoota...

Rakkoon kun, bifa adda taheen isaan mudachaa jiraachuu fayyadamtootni bilbila harkaa kan duraa caalaa, komiin hedduu biyyattii kutaa garagaraa irraa dhagahamaa kan jiru yoo...

Itti Fayyadama Yuutuubii fi Mirga Abbummaa Yuutuubii irratti(How, Usage and Copyright...

Dhaabbanni Guddichi Addunyaa keenyaa, Dhaabbanni Google yeroo ammaa, addunyaa guutuu keessaa dhaabbilee 200 ol kan qabu, yommuu ta'u, Yuutuubiin dhaabbilee Gurguddoo kanneen keessaa isa...

Dhaabbanni Google tajaajila Ergaa gabaabaa(SMS) bilbila Android geeddaruu heda.

Dhaabbanni Google tajaajila Ergaa gabaabaa(SMS) bilbila Android geeddaruu heda. Dhaabbanni guddaan Addunyaa Google tajaajila ergaa gabaabaa(SMS) mala tooftaa haaraa gadi lakkisuu akka hedu beeksiseera. Dhaabbatichi tajaajila ergaa...

Dhaabbanni Feesbuukii tooftaa salphaa icciitii dhuunfaa too’achuuf oolu beeksiseera.

Icciitii dhuunfaa Abbumatu too'achuu qaba Jedha dhaabbanni Feesbuukii Toraan darbe, Gaggeessaan Olaanaan dhaabbata facebook, Koongireesii biyyooleessaa irratti dhiyaatee haanga'oota olaanoo mootummaa USA irraa gaafileen ciccimoofi mataa dhukkubbii...

Addunyaa Ammayyoofte keessatti Faayidaafi Miidhaa Tekinoolojiin Fidee dhufe – Hardha...

Waan dabaati, kaleessuma koompitara koo osoo tuttuqu, agarsiiftuun iddoo banaa(location ON) isa jedhu arge, Rifadhee ol utaale, maaliif akka ta'e ofgaafadhe, irra deddeebi'een yaade, dogoggoraan osoo...

#Oduu_Gammachiisaa – Systemiin Hootel/Restaurant/Cafe Haala salphaafi ammayyaawaa ta’een too’achuuf oolu #Xumuramuuf

'Who minus who' jechu mitiiree - #Dhaabbatootni Daldalaa Ilmaan Oromoo hedduun(irra caalaan) #Tekinoolojii_Ammayyaawaa hojii irra oolchuudhaan #DALDALA isaanii too'achuu hin jalqabne. Biyyuma #Xoobiyaa tana...

Feesbuukiin gara Fuula keenya hubachuutti ol-guddachaa jira.

Malli kun, tooftaa yoo fayyadamaan(user) biraa suuraa keenya eenyummeessaa isaatiif itti dhimma bahe/fayyame hubachuuf ykn beekuuf nu tajaajiluudha. Maamiltootni Feessbuukii yoo fuulli isaanii feesbuukii irratti...

Ergaa(E-mail) sobaafi deetaa keenya basaasuu dhufu akkamitti Beekna?

Ergaa(E-mail) sobaafi deetaa keenya basaasuu dhufu akkamitti Beekna? - OROMO ICT Guyyaa guyyatti ergaalee(e-mails) garagaraa namoota nuti hin beekne irraa nutti dhufaa oolu.Ergaaleen kunneen caluma...

Recent Posts

error: Content is protected !!

Odeeffannoo Tekinoolojii Haaraa argachuuf oroict.com irratti Maamila ta'aa.

Galatoomaa! Miseensummaa kennaa odeeffannnoo oroict.com argattanii jirtu.

Ergaa keessan rakkoon mudateera. Maaloo irra deebi'aa yaalaa.

oroict.com | Qubee Technologies will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.