Wednesday, February 20, 2019

#Of-Eeggannoo – *868*1*2# – Gaaffiifi Sodaa namoota hedduu.

#Of-Eeggannoo - 8681*2# - Gaaffiifi Sodaa namoota hedduu. Torbaanota kana keessa ololli "Bilbili network cuufamaa waan jiruuf bilbili keessan akka hin cufamneef mala 8681*2# fayyadamaa!"...

Bilbilli Ammayyaawaan(Smart phone) maaliif Fayyadamaa fudhachuu dida, Furmaanni hoo maali?...

Bilbilli Ammayyaawaan(Smart phone) maaliif Fayyadamaa fudhachuu dida, Furmaanni hoo maali(Why Smart Phones shows errors while installing Apps and How to Fix it?) - #Kutaa...

Bilbilli Ammayyaawaan maaliif Fayyadamaa[App] itti fe’uu ykn fudhachuu dida, Furmaanni hoo...

Bilbilli Ammayyaawaan maaliif Fayyadamaa fudhachuu dida, Furmaanni hoo maali(Why Smart Phones shows errors while installing Apps and How to Fix it?) - Kutaa 1ffaa Yeroo...

Bilbilli Keessan Nama biraatiin hidhamee[‘hordofamaa’] Jiraachuu akkamitti beekuu dandeenya?

Bilbilli Keessan Nama biraatiin hidhamee Jiraachuu akkamitti beekuu dandeenya? Eeyyen, Biyya Itoopiyaa tana keessatti namni hedduu bilbila ni  shakka, bilbila keenya hidhanii dhageeffachuu danda'u sodaa jedhutu...

Feesbuukiin keenya hatamuu akkamitti beekna? Furmaatni hoo? [how do you know...

Feesbuukiin keenya hatamuu akkamitti beekna? Furmaatni hoo? --- Kutaa 2ffaa Facebook hatuu/cabsuun baratamaa dhufeera. Dhaabbanni Facebook maamiltoota isaatiif ofeeggannoo guddaa godhus Ogeeyyiin Koompitaraa dandeettii qabaniifi...

Fayyadamaa[App} Mobile Barbaachisoo kanneen Fayyadamaa ilaalaa

Fayyadamaa Mobile Barbaachisoo kanneen Fayyadamaa Fayyadamaa Wi-Fi tokkoo salphatti akka argannuufi Wi-Fi naanoo keenya jiru fayyadamuuf kan nu dandeessisuudha. Jecha darbii(password) Wi-Fi dhaabbata fayyadamuu barbaannee...

#Interneeta Baasii Salphaadhaan yeroo dheeraaf fayyadamuuf Maloota kana hordofaa

#Interneeta Baasii Salphaadhaan yeroo dheeraaf fayyadamaa....... #GaaffiiNama Hedduu. #share Yeroo ammaa #Interneetni hojii keenya kan #daqiiqaafSekondiidhaanraawwachaa, hordofaa, fikkf jirru keessatti nama heddu biratti #Nyaatacaalaa iddoo guddaa argateera. Kanaafuu mallaqa keessan #qusachuufbarreeffama kana hordofaa... Asiin...

Bilbila Android SAFFISA Gaarii akka qabaatu yoo barbaaddan Tartiiba kanaa gadii...

Bilbila Android SAFFISA Gaarii akka qabaatu yoo barbaaddan Tartiiba kanaa gadii hordofaa Maloota SAFFISA Bilbila Andriod Dabaluuf Oolan: Bilbilli keessan saffisuu dideeraa? Bilbilli keessan isin harkatti caljedhaa?...

Bilbilli Keessan Dhagaa[Battery/Chaarjii] Daddafee fixuun isin rakkisaa jiraa? #Sababaafi #Furmaata isaa

Bilbilli Keessan Dhagaa Daddafee fixuun isin rakkisaa jiraa? #Sababaafi #Furmaata isaa hordofaa: OROMO ICTdhaan Eeyyen, yeroo amma akkuma hedduun keenya beeknu, keessattuu Bilbilli ammayyaawoo ta'an...

Akkaataa eenyummeessaa/account/ apple ittiin uumuu danda’an

Eenyummeessaa/account/ moobaayiloota, taabileetota apple irraa qabaachuun tajaajiloota adda addaa kenna. Fakkeenyeef; tajaajiloota akka daataa gara garaa ol kaayuu/backup/ gochuu, moosaajilee adda addaa iTune keessaa...
50,969FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow
1,894,520FollowersFollow
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Recent Posts

error: Content is protected !!