Category Archives: Mobile Tutorial

10May/18

Dhaabbanni Gogilii Sirna-Hojmaataa Haaraa Andirooyidii P jedhamu Beeksise – Google Announced Android P Operating System)

Dhaabbanni Google Sirna Hojmaata Haaraa Andirooyidii P jedhamu Maamiltootaaf ifa godheera. Sirni Hojmaata haaraa kun, tajaajiloota asiin dura jiru baay’inaan kan ofkeessatti hammateefi jijjiiramni hedduu kan irratti godhame tahuu ibsameera. Haata’uu malee, Sirna Hojmaata haaraa kanaRead More…

13Mar/18

#Qafoo Haaraa Gabaa irraa bitachuufi Qafoo Biyya alaatii firri namaaf ergu irratti #Ummanni Oromoo #Saamamaa ture, ammas saamamaa jira.

Gaaffii yeroo hunda Ummanni keenya itti rakkachaa jiruufi, qabeenyas itti kasaaraa jiru – guyyatti OROMO ICT gaaffii hedduu nu gaafatu, #Miidiyaaleen kunneen maaliif Hawaasa keennaaf hubannoo gahaa hawaasni keenna akka argatuuf maaliif irratti hojjachuu dhaban? #YerooRead More…

05Mar/18

#Of-Eeggannoo – *868*1*2# – Gaaffiifi Sodaa namoota hedduu.

#Of-Eeggannoo – 8681*2# – Gaaffiifi Sodaa namoota hedduu. Torbaanota kana keessa ololli “Bilbili network cuufamaa waan jiruuf bilbili keessan akka hin cufamneef mala 8681*2# fayyadamaa!” jechuun ummata burjaajessaa jiru. namootni hedduun lakkadda(Code) kana fayyadamuudhaan Bilbillli isaaniiRead More…

30Jan/18

Bilbilli Ammayyaawaan(Smart phone) maaliif Fayyadamaa fudhachuu dida, Furmaanni hoo maali? – Kutaa 2ffaa

Bilbilli Ammayyaawaan(Smart phone) maaliif Fayyadamaa fudhachuu dida, Furmaanni hoo maali(Why Smart Phones shows errors while installing Apps and How to Fix it?) – #Kutaa 2ffaa – #share godhaa Odeeffannoo keenya kaleessaa keessatti Mobile Ammayyaawaan(Smart Phones) maaliifRead More…

29Jan/18

Bilbilli Ammayyaawaan maaliif Fayyadamaa[App] itti fe’uu ykn fudhachuu dida, Furmaanni hoo maali?

Bilbilli Ammayyaawaan maaliif Fayyadamaa fudhachuu dida, Furmaanni hoo maali(Why Smart Phones shows errors while installing Apps and How to Fix it?) – Kutaa 1ffaa Yeroo ammaa hedduun ummata addunyaa bilbila mijaawaa, bareedaafi ammayyaawaa ta’e, hunduu akkumaRead More…

17Nov/17

Bilbilli Keessan Nama biraatiin hidhamee[‘hordofamaa’] Jiraachuu akkamitti beekuu dandeenya?

Bilbilli Keessan Nama biraatiin hidhamee[‘hordofamaa’] Jiraachuu akkamitti beekuu dandeenya? Eeyyen, Biyya Itoopiyaa tana keessatti namni hedduu bilbila ni  shakka, bilbila keenya hidhanii dhageeffachuu danda’u sodaa jedhutu muldhata. Kanumarraan ka’ee namootni hedduu icciitii keessa isaanii jiru bilbilaanRead More…

21Oct/17

Feesbuukiin keenya hatamuu akkamitti beekna? Furmaatni hoo? [how do you know if your facebook is hacked and Solutions]— Kutaa 2ffaa

Feesbuukiin keenya hatamuu akkamitti beekna? Furmaatni hoo? [how do you know if your facebook is hacked and Solutions]— Kutaa 2ffaa Facebook hatuu/cabsuun baratamaa dhufeera. Dhaabbanni Facebook maamiltoota isaatiif ofeeggannoo guddaa godhus Ogeeyyiin Koompitaraa dandeettii qabaniifi fiRead More…

16Oct/17

Fayyadamaa[App} Mobile Barbaachisoo kanneen Fayyadamaa ilaalaa

Fayyadamaa[App] Mobile Barbaachisoo kanneen Fayyadamaa Fayyadamaa[App} Mobile kanneen yoo fayyadamne waan irratti nu gargaaruu danda’an waan ta’eef mee gadi buufadhaa yaalaa ilaalaa. 1)IDM – Download Manager: Appn kun Kanaan dura Koompitara keenya irratti faayiloota saffisaan naqachuuf(download)Read More…

11Oct/17

#Interneeta Baasii Salphaadhaan yeroo dheeraaf fayyadamuuf Maloota kana hordofaa

#Interneeta Baasii Salphaadhaan yeroo dheeraaf fayyadamaa……. #GaaffiiNama Hedduu. #share Yeroo ammaa #Interneetni hojii keenya kan #daqiiqaafSekondiidhaanraawwachaa, hordofaa, fikkf jirru keessatti nama heddu biratti #Nyaatacaalaa iddoo guddaa argateera. Kanaafuu mallaqa keessan #qusachuufbarreeffama kana hordofaa… Asiin dura #maxxansakoo Haala #qusannoo mallaqaa yeroo #Interneeta fayyadamtan maxxanse(#BackGroundRestrict) irratti hedduun keessan fayyadamoo ta’uuRead More…

26Sep/17

Bilbila Android SAFFISA Gaarii akka qabaatu yoo barbaaddan Tartiiba kanaa gadii hordofaa

Bilbila Android SAFFISA Gaarii akka qabaatu yoo barbaaddan Tartiiba kanaa gadii hordofaa Maloota SAFFISA Bilbila Andriod Dabaluuf Oolan: Bilbilli keessan saffisuu dideeraa? Bilbilli keessan isin harkatti caljedhaa? #Stack godhaa? Bilbilli ammayyaawaan (Smart phone) keessan Saffisa isinRead More…