Category Archives: News

01Jan/19
Larry Roberts (far left) with net pioneers Bob Kahn, Vint Cerf and web creator Sir Tim Berners-Lee

Abbaan Argannoo Interneetaa – Larry Robert du’aan boqotan.

Oduu Gaddaa Hawaasa Tekinoolojiitiif! Abbaan Argannoo Interneetaa – Larry Robert du’aan boqotan. Saayintistiin Ameerikaa, bocaafi ijaarsa Interneeta amma fayyadamnuuu kana hojjate, Larry Robert umrii 81ffaatti boqate. Dr.Rooberti Saayintistii beekkamaa addunyaa kanaa yommuu tahu, Bobbocaafi Ijaarsa TekinoolojiiRead More…

12Jul/18

Twitter Eenyummeessaa sobaa Mil.1 ol haquu ifoomse.

Odeessi Waashingiton Post ifoomse akka jedhutti oduuwwan sobaa hedduumachaa dhufuun ibsamee, rakkoolee kana hiddaan buqqisuuf dhaabbaatichi Twitter eenyummeessaa(Account) sobaa miliyoonotaan lakkaawamu ugguruu(cufuu) ifoomseera. Ji’oota darban muraasa keessatti qorannoon dhaabbatichi gaggeesse akka agarsiisutti Eenyummeessaawwan adda addaa OdeeffannooRead More…

29Apr/18

Itti Fayyadama Yuutuubii fi Mirga Abbummaa Yuutuubii irratti(How, Usage and Copyright on Youtube) – Deebii Gaaffii nama hedduu

Dhaabbanni Guddichi Addunyaa keenyaa, Dhaabbanni Google yeroo ammaa, addunyaa guutuu keessaa dhaabbilee 200 ol kan qabu, yommuu ta’u, Yuutuubiin dhaabbilee Gurguddoo kanneen keessaa isa tokkoodha. Dhaabbilee kanneen keessaa kanneen akka: Yuoutube, Gmail, Google-plus, Adsense, Haaluma kanaanRead More…

23Apr/18

Dhaabbanni Google tajaajila Ergaa gabaabaa(SMS) bilbila Android geeddaruu heda.

Dhaabbanni Google tajaajila Ergaa gabaabaa(SMS) bilbila Android geeddaruu heda. Dhaabbanni guddaan Addunyaa Google tajaajila ergaa gabaabaa(SMS) mala tooftaa haaraa gadi lakkisuu akka hedu beeksiseera. Dhaabbatichi tajaajila ergaa gabaabaa bifa haraan dhiyeessuuf jedhu kana Maqaa ‘Chaati’ jedhuunRead More…

12Jan/18

Dhaabbanni Fesbuukii oduu Fesbuukiirra mul’atan irratti jijjiirama godhuufi.

Fesbuukiin odeeffannoo irratti mul’atu jijjiiruun maxxansaalee biznasii, daldalaafi miidiyaaleen barreessan haalaan akka hinmul’anne gochuufi. Waltajjii Fesbuukii dhimmoonni maatii fi hiriyaa gidduutti haasaa fi marii fidan irratti xiyyeeffannaa kennuu barbaanna jechuun hojii gaggeessaa olaanaa dhaabbata Fesbuukii MaarkRead More…

27Dec/17

Magaalaa Finfinneetiin ala, Mootummaan Tajaajila Interneetaa Kukkutuun maaliif?

Magaalaa Finfinneetiin ala, Mootummaan Tajaajila Interneetaa Kukkutuun maaliif? Torbaanota darban kan tajaajilli Interneetaa Magaalaa finfinneetiin ala adda citeera. Tajaajilli Interneeta Mobile Itoopiyaa keessatti gara lakkoofsa icciitii – ItiyooTelekoom dhaan ummataaf raabsama. Dargaggoonni karaa yoo cufan –Read More…

20Mar/17

Itiyootelekoom Tajaajilli Interneeta bilbilaa yemmuu addaan citu, Maamiltootni Herrega isaanii yeroo biraa fayyadamuu akka danda’an beeksise:OROMO ICT

Itiyootelekoom Tajaajilli Interneeta bilbilaa yemmuu addaan citu, Maamiltootni Herrega isaanii yeroo biraa fayyadamuu akka danda’an beeksise:OROMO ICT Iityoo Teelekoom tajaajilli intarneetii bilbila sochootuu yammuu adda citu hojimaata herreega itti hin fayyadamnetti fayyadamuu dandeessisu hojiirra oolche IityooRead More…