Feesbuukii Fayyadamuudhaan Qabxiilee ijoo Daldala keessan milkeessuuf Oolan.

Yeroo ammaa Feesbuukiin dhaabbata guddaa Sadarkaa Idil-Addunyaatti dursaa jiru yommuu tahu hojiilee keenya guyyaa guyyaa keessatti gahee olaanaa taphachaa jira. Kana jechuun Tekinoolojiin Feesbuukii daldala ammayyaatiif bu’aalee addaa heddu qabatee dhufeera. Hojii keenya(Daldala) keenya keessatti galii keenya guddisuufi fayyadamaa tahuuf carraalee tekinoolojiin Feesbuukii nuuf fidee dhufe beekuun dirqama taha. Carraaleen kun maalfa’a? akkamittimmoo itti fayyadamuu dandeenya isa jedhu baldhinaan kasuuf yaalla, nu duuka bu’aa… Daldala keenya irraa bu’aa akka argannuufi…

Dhaabbanni ITIYOO-TELEKOOM Maqaa #FRAUD(Gocha Seeraan alaa) jedhuun #SIM fi #QAFOO maamiltoota heddu irraa cufaa jira

Rakkoon kun, bifa adda taheen isaan mudachaa jiraachuu fayyadamtootni bilbila harkaa kan duraa caalaa, komiin hedduu biyyattii kutaa garagaraa irraa dhagahamaa kan jiru yoo tahu, Sababbiin rakkoon kun taheef maal akka tahe OROMO ICTn qorateera. Dhaabbanni tokkichi biyya Itoopiyaa, tajaajila Telekoomii kophatti too’achuudhaan beekkamuufi Baha Afrikaa bira darbee hanga sadarkaa Idil-addunyaatti, Dhaabbolii Telekoomii maamiltoota heddu qaban keessaaa fuuldura irra kan jiru, Itiyootelekoom yeroo ammaa kana Fayyadamtoota(maamiloota isaa) irratti Qafoo bilbilaafi…

Ethiotelecom, Walqunnamtii Hawaasa biyyattii ukkaamsuuf #Tarkaanfii ciccimaa fudhachuu eegale.

Oduu ammee – Breaking Ethiotelecom, Walqunnamtii Hawaasa biyyattii ukkaamsuuf #Tarkaanfii ciccimaa fudhachuu eegale. Dhaabbatni Ethiotelecom Hawaasni biyyattii keessa jiraatu, Hawaasa Idil-Addunyaatiin walqunnamtii gahaafi Odeeffannoo gahaa akka waliif hin dabarsine, Tarkaanfii akka #SIM_Cufuu, #Qafoo_Cufuu eegaluu oduun qabatamaa Ilmaan Sabboototni Oromoo dhaabbaticha keessa jiran icciitiidhaan nuuf himanii jiru. Dhaabbatichi yeroo ammaa Namoota Bilbila yeroo dheeraa haasa’an, namoota Viber, Whatsup, IMO, Facebook irratti sagaleedhaan irra deddeebi’anii haasa’an irratti kan xiyyeeffateefi, Lakkoofsi bilbila nama…

Dhaabbanni Itiyootelekoom Maamiltoota Mil. 66.2 horateera

Maamiltootni Ethiotelecom yeroo amma: ~ Mil.66.2 Maamiltoota waliigala Dhaabbatichaa yoo ta’an ~ Mil.64.4 Maamiltoota bilbila Harkaa ~ Mil. 1.2 Maamiltoota bilbila Manaa ~ Maamiltootni Tajaajila Interneetaa Mil.16 ta’uu dhaabbatichi ibseera Akka karoora dhaabbatichaatti, dhuma waggaa bara kanaatti Dhaabbatichi Qarshii Bil. 29 walitti qabuuf kan karoorfatee ture yommuu tahu ji’oota saglan darbanitti Qarshii Bil.27.7 kan walitti qabe tahuu beeksiseera.   OROMO ICT

Dhaabbanni Gogilii Sirna-Hojmaataa Haaraa Andirooyidii P jedhamu Beeksise – Google Announced Android P Operating System)

Dhaabbanni Google Sirna Hojmaata Haaraa Andirooyidii P jedhamu Maamiltootaaf ifa godheera. Sirni Hojmaata haaraa kun, tajaajiloota asiin dura jiru baay’inaan kan ofkeessatti hammateefi jijjiiramni hedduu kan irratti godhame tahuu ibsameera. Haata’uu malee, Sirna Hojmaata haaraa kana kan adda isa godhu, tajaajila Waa’ee Fayyaa keenyaa guutumatti too’achuuf nugargaaru of keessatti hammatee jiraachuusaati. Dabalataanis; Sirna Hojmaata haaraa kanarratti gabateen walakkeessaa(Dashboard) kan itti hidhameedha, Innis Yeroo hangamiifi Sa’aatii meeqa fayyadamuu akka dandeennu adda…

Kaartaa Google irraa Maqaa Sirreessuuf ykn Guutumatti haksiisuuf (Suggest edits to a place or flag it for removal)

Dhaabbanni guddaan addunyaa keenyaa dhaabbilee garagaraa 200 ol qaba. Isaan keessaa Google Map isa tokkoodha. Dhaabbanni Google Map kun Kaartaa addunyaa adda addaa kanneen akka Kaartaa Biyyootaa, Magaalotaa, iddoowwan bebeekkamoo, iddoowwan seena-qabeeyyii, biyyoota guddatan keessatti immoo hanga mana dhuunfaa hunda Sirna(System) isaanii irratti walitti qabuun, namni ykn gareen namootaa ykn Dhaabbattni tokko maqaa sanaan yoo Sirna(System) kaartaa Google kana irra barbaade iddoo qabatamaa ykn argama sana agarsiisuu bira darbee daandii…

#Ethiotelecom Saamicha bilbilaatiin Hattootaafi Saamtota biyya keessa jiraniifis Karaa bane – ኢትዬ-ቴሌኮም ህጋዊ ማጅራት መቺ

Biyya #Xoobiyaa tana keessatti hawaasa fayyadamtoota bilbilaa(maamiltoota Itiyootelekoom) ta’an irratti saamichi-diinagdee daangaa hin qabne raawwatamaa ture, ammas raawwatamaa jira. Saamichi kunis karaa lamaan adeemsifamaa ture. 1ffaa) Dhaabbatichuma mataasaatiin – kun Dhaabbatichi yeroo garagaraatti sababa garagaraa himachaa Maamiltoota isaa(Fayyadamtoota bilbilaa) saamichaaf kan saaxileedha. Isaan keessaa: ~ Tajaajila interneetaatiin walqabatee – kenniinsi tajaajila Interneetaa saffisa baayyee gadi aanaa dhaan kan kennamuufi gatiin(tariff) ittiin fayyadamaadhaaf dhiyaatu #saamicha ummataatiif haalduree mijeessee kan dhiyeesse ture….

Itti Fayyadama Yuutuubii fi Mirga Abbummaa Yuutuubii irratti(How, Usage and Copyright on Youtube) – Deebii Gaaffii nama hedduu

Dhaabbanni Guddichi Addunyaa keenyaa, Dhaabbanni Google yeroo ammaa, addunyaa guutuu keessaa dhaabbilee 200 ol kan qabu, yommuu ta’u, Yuutuubiin dhaabbilee Gurguddoo kanneen keessaa isa tokkoodha. Dhaabbilee kanneen keessaa kanneen akka: Yuoutube, Gmail, Google-plus, Adsense, Haaluma kanaan dhaabbileen Obboleeyyan(sister companies) ergamafi kaayyoolee dhaabbataniif mataa mataa isaanii qabu. Kanumaan walqabatee Gareen Youtube immoo ergama Hojiilee adda addaa addunyaa adda addaa keessatti hojjatamu, bifa Suursagalee(video), Sagaleen(Audio), Suuraaleefi kkf walitti qabuudhaan, Namoota hojiisaanii fidanii…

Dhaabbanni Google tajaajila Ergaa gabaabaa(SMS) bilbila Android geeddaruu heda.

Dhaabbanni Google tajaajila Ergaa gabaabaa(SMS) bilbila Android geeddaruu heda. Dhaabbanni guddaan Addunyaa Google tajaajila ergaa gabaabaa(SMS) mala tooftaa haaraa gadi lakkisuu akka hedu beeksiseera. Dhaabbatichi tajaajila ergaa gabaabaa bifa haraan dhiyeessuuf jedhu kana Maqaa ‘Chaati’ jedhuun yoo ta’u, Fayyadamaan(Apps) haaraan kun Bilbiloota Ammayyawaa Android addunyaa guutuurra jiraniif gadi lakkifamuuf akka jedhu himameera. Haala kanaan dhaabbatichi Tajaajila Ergaa gabaabaa(SMS) guutumatti bifa ‘Chat’ dhaan bakka buusuuf jedha jedhameera. tajaajilli ‘CHAT‘ haaraan kunis…

Dhaabbilee keessatti gahee tekinoolojiifi Giddugala tokkorraa too’achuu

Faayidaa Giddugala-tokkorraa dhaabbilee heddu Tekinoolojiidhaan too’achuu Tokkummaan humna jedhama mitiiree…! Wajjiin hojjachuun humna. Tokkoomuudha, walcimsuudha, wajjiin guddachuudha, yoo kufanis wajjiin kufuudha(wajjiin hojjatanii kufuun hin jiruuyyu), yoo moo’atanis wajjiin moo’atanii milkaayuuf karaa saaqa. Ummanni keenna aadaa wajjiin hojjachuu hin qabu, hunduu karama ofii fiiga, hanguma sana reef waldeeggaruufi waliin hojjachuus akkasumas yaadaan wal-utubuu eegale. kun waan jajjabeeffamu, waan itti fufuu qabu. Hardha waamalee #Aadaa wajjiin hojjachuu keenyaa hin xiinxalline. Abboota qabeenyaa…