Itti fayyadama Marsaalee Hawaasaa irratti BIRIITEEN seera haaraa qopheessaa jirti.

Biriiteen Haala itti fayyadama Marsaalee Hawaasaa irratti seera haaraa qopheessaa jirti, Kunis nageenyummaa lammiilee eeguufiidha.

Feesbuukiin olaantummaa fi qoollifannaa warra adii dhorkuuf jedhame

Dhaaabbanni midiyaa hawassaa kunis kana booda ergaawwan gareewwan shororkeessitootaa irraa dhufan adda baasuun dhorkuuf dandeeddiisaa cimsachuuf dhaadateera. Akkasumas fayyadamtoonni feesbuukii jechoota mufachiisoo ta'an yommuu barbaadan...

Odeeffannoo Sobaafi Jibbiinsaa tamsaasuun Itoophiyaa keessatti yaachisaa ta’aa dhufaa jira. ~...

Odeeffannoo Sobaafi Jibbiinsaa tamsaasuun Itoophiyaa keessatti yaachisaa ta'aa dhufaa jira. ~ Waajjira Muummee Ministeeraa

Fayyadamtootni koompitara ASUS hedduuminni Mil. 1 ol ta’an balaa hanna odeeffannoo...

Hattootni odeeffannoo koompitaraa bara darbe kana Sirna haaromsa Moosajjii koompitara ASUS sakaaluudhaan odeeffannoo fayyadamtoota koompitara ASUS Mil.1 ol ta'an irratti Moosajjii basaastuu(Malware) itti gadi lakkisuun beekkameera.

Jechi darbii Feesbuukii Fayyadamtoota Miliyoonotaa Saaxilame

Jechi darbii Fayyadamtoota Feesbuukii amansiisaa akka hin taanetu himame.Fayyadamtoota Miliyoona 60 ol jechi darbii isaanii hojjattoota dhaabbata Feesbuukii keessa hojjatan kuma 20 ol tahaniin akka beekkamu qorannoon tokko addeesseera.

Oduu Simbirtuu | Dhaabbata Guddicha Idil-Addunyaa Google irratti Adabbiin qarshii doolara...

Oduu Simbirtuu - Dhaabbata Guddicha Idil-Addunyaa Google irratti Adabbiin qarshii doolaraan Bil.1.7 kaahame. Bit.21/2019 oroict - Dhaabbatni tajaajila barbaacha Interneetaa kennuudhaaan beekkamu Google irratti adabbiin...

Tajaajilli Ethiotelecom taanuu dhabe. Dhaabbanni #Ethiotelecom humna amma qabu kanaan rakkoo...

#Ethiotelecom maaf tan duraatuu dhabe?, Rakkoolee Dhaabbaticha keessa jiraniifi Madda Rakkoo Tajaajila Telekoomii Itoophiyaa, Hanqina Hooggansa Haaraa fi Rakkoolee Walxaxaa duraafi Ammas jiru fi Yaada Furmaataa

Maqaa #Addisababa Google Map irratti gara #Finfinnee haa jijjiiruu – Tooftaa...

Duula Maqaa Magaalaa Guddittii Itoophiyaafi Oromiyaadhaa 'Addis Ababa' irraa gara #FINFINNE'tti jijjiiruuf jalqabne marsaa duraatiin sosochiin qindaa'eefi gaarii ta'e gaggeeffameera.

Tartiiba Maqaa #Addisababa Google Map irratti jedhurraa gara #Finfinneetti akka jijjiirru...

Tartiba kana hordofaa: https://www.facebook.com/abdisa.jara/posts/124045161996898: Namootni isiniif galuu dide, #Suursagalee[video] kana ilaalaa https://youtu.be/vqSbf4qhZmU #Share godhaa nama heddu bira haa gahu #Iyyaticha namni heddu akka #Guutu barbaadna waan ta'eef.

Minsteerri Innooveeshinii Fi Teeknooloojii, Siistam Paawar Wajjiin Waliigaltee Malatteesse

Minsteerri Innoveeshinii fi Teeknooloojii dhaabbata Siistam Paawar waliin waliigaltee hojii mallatteesse. Waaliigaltichi misooma innoveeshinii fi ijaarsa wiirtuu innoveeshiniif, carraa hojii uumuu innoveeshinii fi teeknooloojii, gargaarsa...

Recent Posts

error: Content is protected !!