LGn Bilbila Ammayyaa Guutumaa Guutuutti Qaamni Isaa Fuullee Ta’e Hojjechuufi

LG yeroo ammaa kana immoo bilbila ammayyaa moodeela haaraa hojjechuuf ta’uu ibsameera. Kunis Tekinoolojii jalqabaa

Bilbilli Android akka ariifatu yoo barbaaddan (saffisa) jechuu kooti tartiiba kana...

Bilbilli keessan saffisuu dideeraa? Bilbilli keessan isin harkatti caljedhaa? #Stack godhaa? Bilbilli ammayyaawaan (Smart phone) keessan Saffisa isin barbaadaniin hin deemu taanaan tartiiba kanaa gadii hordoftanii sirreeffachuu...

Itoophiyaatti tajaajilli bilbila moobaayilii kan eegale waggaa 20’n dura ture

Itiyoo-telekoom tajaajila bilbila moobaayilii kennuu erga jalqabee ganna 20 guute.

Bilbilli Android akka ariifatu yoo barbaaddan (saffisa) jechuu kooti tartiiba kana...

Bilbilli keessan saffisuu dideeraa? Bilbilli keessan isin harkatti caljedhaa? #Stack godhaa? Bilbilli ammayyaawaan (Smart phone) keessan Saffisa isin barbaadaniin hin deemu taanaan tartiiba kanaa gadii hordoftanii sirreeffachuu dandeessu. Malootni...

Nookiyaan Bilbila Kaameeraa Shan Qabu Oomishe

Bilibilli haaraan kun bilbiloota kanaan dura turan irraa bifa adda ta’een suura sirreessuu kan danda’u ta’uu fi suurduubee (suura duuban) fakkiiwwan galan miidhagina kan qaban qabatee dhiyaachuun ibsameera.

Qafoo ‘Galaxy S10, S10+ and S10 Lite’, Gatiisaanii, Guyyaa gadi lakkifamuufi...

Akka maddootni toora interneetaa heddu himaa jiranitti, Dhaabbanni SAMSUNG hundeeffamasaa waggaa-10ffaa sababeeffachuudhaan Qafoo Samsung Galaxy S10, S10+, fi S10e jedhaman dhiyotti gadi-lakkisuuf qophii xumuree jira jedhu.

Maamiltootni keenya Hattoota irraa ofeeggadhaa jedha – Ethiotelecom.

******************************************************************** Maamiltootni tokko tokko kaardii akuma guutataniin nujalaa fudhatamaa waan jiruuf itti fayyadamuu hin dandeenye jechuudhaan himata dhiyeeffatani irraa ka'uudhaan dhaabbatichi, himata dhiyaate mirkaneeffachuuf yaalii...

Chaarjeriin Moobaayilaa akkamitti hojjata?

Yeroo bara moobaayilaa kanatti bilbilli keenya firootaa, hiriyootaa fi addunyaa tanaan 24/7 wal nu qunnamsiisee jira. Sababa kanaaf; bilbila keenya hedduu jaalanna. Wanti nama...

Dhaabbanni ITIYOO-TELEKOOM Maqaa #FRAUD(Gocha Seeraan alaa) jedhuun #SIM fi #QAFOO maamiltoota...

Rakkoon kun, bifa adda taheen isaan mudachaa jiraachuu fayyadamtootni bilbila harkaa kan duraa caalaa, komiin hedduu biyyattii kutaa garagaraa irraa dhagahamaa kan jiru yoo...

Dhaabbanni Gogilii Sirna-Hojmaataa Haaraa Andirooyidii P jedhamu Beeksise – Google Announced...

Dhaabbanni Google Sirna Hojmaata Haaraa Andirooyidii P jedhamu Maamiltootaaf ifa godheera. Sirni Hojmaata haaraa kun, tajaajiloota asiin dura jiru baay'inaan kan ofkeessatti hammateefi jijjiiramni hedduu...
error: Content is protected !!

Odeeffannoo Tekinoolojii Haaraa argachuuf oroict.com irratti Maamila ta'aa.

Galatoomaa! Miseensummaa kennaa odeeffannnoo oroict.com argattanii jirtu.

Ergaa keessan rakkoon mudateera. Maaloo irra deebi'aa yaalaa.

oroict.com | Qubee Technologies will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.