Bilbilli Android akka ariifatu yoo barbaaddan (saffisa) jechuu kooti tartiiba kana...

Bilbilli keessan saffisuu dideeraa? Bilbilli keessan isin harkatti caljedhaa? #Stack godhaa? Bilbilli ammayyaawaan (Smart phone) keessan Saffisa isin barbaadaniin hin deemu taanaan tartiiba kanaa gadii hordoftanii sirreeffachuu dandeessu. Malootni...

Nookiyaan Bilbila Kaameeraa Shan Qabu Oomishe

Bilibilli haaraan kun bilbiloota kanaan dura turan irraa bifa adda ta’een suura sirreessuu kan danda’u ta’uu fi suurduubee (suura duuban) fakkiiwwan galan miidhagina kan qaban qabatee dhiyaachuun ibsameera.

Qafoo ‘Galaxy S10, S10+ and S10 Lite’, Gatiisaanii, Guyyaa gadi lakkifamuufi...

Akka maddootni toora interneetaa heddu himaa jiranitti, Dhaabbanni SAMSUNG hundeeffamasaa waggaa-10ffaa sababeeffachuudhaan Qafoo Samsung Galaxy S10, S10+, fi S10e jedhaman dhiyotti gadi-lakkisuuf qophii xumuree jira jedhu.

Maamiltootni keenya Hattoota irraa ofeeggadhaa jedha – Ethiotelecom.

******************************************************************** Maamiltootni tokko tokko kaardii akuma guutataniin nujalaa fudhatamaa waan jiruuf itti fayyadamuu hin dandeenye jechuudhaan himata dhiyeeffatani irraa ka'uudhaan dhaabbatichi, himata dhiyaate mirkaneeffachuuf yaalii...

Chaarjeriin Moobaayilaa akkamitti hojjata?

Yeroo bara moobaayilaa kanatti bilbilli keenya firootaa, hiriyootaa fi addunyaa tanaan 24/7 wal nu qunnamsiisee jira. Sababa kanaaf; bilbila keenya hedduu jaalanna. Wanti nama...

Dhaabbanni ITIYOO-TELEKOOM Maqaa #FRAUD(Gocha Seeraan alaa) jedhuun #SIM fi #QAFOO maamiltoota...

Rakkoon kun, bifa adda taheen isaan mudachaa jiraachuu fayyadamtootni bilbila harkaa kan duraa caalaa, komiin hedduu biyyattii kutaa garagaraa irraa dhagahamaa kan jiru yoo...

Dhaabbanni Gogilii Sirna-Hojmaataa Haaraa Andirooyidii P jedhamu Beeksise – Google Announced...

Dhaabbanni Google Sirna Hojmaata Haaraa Andirooyidii P jedhamu Maamiltootaaf ifa godheera. Sirni Hojmaata haaraa kun, tajaajiloota asiin dura jiru baay'inaan kan ofkeessatti hammateefi jijjiiramni hedduu...

Kaartaa Google irraa Maqaa Sirreessuuf ykn Guutumatti haksiisuuf (Suggest edits to...

Dhaabbanni guddaan addunyaa keenyaa dhaabbilee garagaraa 200 ol qaba. Isaan keessaa Google Map isa tokkoodha. Dhaabbanni Google Map kun Kaartaa addunyaa adda addaa kanneen...

#Ethiotelecom Saamicha bilbilaatiin Hattootaafi Saamtota biyya keessa jiraniifis Karaa bane –...

Biyya #Xoobiyaa tana keessatti hawaasa fayyadamtoota bilbilaa(maamiltoota Itiyootelekoom) ta'an irratti saamichi-diinagdee daangaa hin qabne raawwatamaa ture, ammas raawwatamaa jira. Saamichi kunis karaa lamaan adeemsifamaa ture. 1ffaa)...

Dhaabbanni Google tajaajila Ergaa gabaabaa(SMS) bilbila Android geeddaruu heda.

Dhaabbanni Google tajaajila Ergaa gabaabaa(SMS) bilbila Android geeddaruu heda. Dhaabbanni guddaan Addunyaa Google tajaajila ergaa gabaabaa(SMS) mala tooftaa haaraa gadi lakkisuu akka hedu beeksiseera. Dhaabbatichi tajaajila ergaa...

Recent Posts

error: Content is protected !!