Haleellaa Masjiida NZ’tti raawwateen walqabatee Feesbuukiin tamsaasa kallattii irratti daangaa tolchuuf

Qondaalli Ol-aantuu Opereeshinii Sheryl Sandberg akka jedhanitti "dhimma kana irratti caalmaan akka hojjetamuuf" waliif galameera. Haleellaa kallattiin dhukaasuun Kiraayisticharchiitti raawwatameen namoonni shantamni kan ajjeefaman yommuu...

Odeeffannoo Sobaafi Jibbiinsaa tamsaasuun Itoophiyaa keessatti yaachisaa ta’aa dhufaa jira. ~...

Odeeffannoo Sobaafi Jibbiinsaa tamsaasuun Itoophiyaa keessatti yaachisaa ta'aa dhufaa jira. ~ Waajjira Muummee Ministeeraa

Our Clients – Maamiltoota Keenya

yeroo ammaa Tajaajila Si'ataafi Dorgomaa akkasumas humna hawaasa keenyaa kan giddugaleeffate dhiyeessuudhaan Dhaabbilee Hawaasa keenyaa heddu wajjiin hojii kan eegallee jirra.

Saanqni Gurraachi(Black Box) maali, akkamitti dalaga?

Saanqni Gurraachi(Black box) qaama xiyyaara keessatti dabalataan argamu yoo tahu faayidansas taatee xiyyaara kessatti tahan kanneen akka hasawaa Pilot fi gargaara gidduu jiru, akkasuma altitude fi latitude xiyyaarri ittiin balali’aa turee fi kan kana fakkaatan waraabuf fayyada.

Tartiiba Maqaa #Addisababa Google Map irratti jedhurraa gara #Finfinneetti akka jijjiirru...

Tartiba kana hordofaa: https://www.facebook.com/abdisa.jara/posts/124045161996898: Namootni isiniif galuu dide, #Suursagalee[video] kana ilaalaa https://youtu.be/vqSbf4qhZmU #Share godhaa nama heddu bira haa gahu #Iyyaticha namni heddu akka #Guutu barbaadna waan ta'eef.

Minsteerri Innooveeshinii Fi Teeknooloojii, Siistam Paawar Wajjiin Waliigaltee Malatteesse

Minsteerri Innoveeshinii fi Teeknooloojii dhaabbata Siistam Paawar waliin waliigaltee hojii mallatteesse. Waaliigaltichi misooma innoveeshinii fi ijaarsa wiirtuu innoveeshiniif, carraa hojii uumuu innoveeshinii fi teeknooloojii, gargaarsa...

Kaappitaal 54 Hojii Teeknooloojii Deeggaruuf Birriii Miiliyoona 6 Gumaache

Kaappitaal 54 hojii teeknooloojii Ityoophiyaa deeggaruuf Birriii miiliyoona 6 gumaache. Dhaabbatichi Ityoophiyaatti dameewwan addaddaarratti bobba’ee hojjechaa jira. Hojiileen qorannaa bu’aa, tajaajilaa fi qabeenyatti akka geeddaraman, carraa...

Dhaabbanni Feesbuukii Dhaabbilee Dorgomtootasaa ta’an basaasuuf Fayyadamaa[App] fayyadameera.

Dhaabbanni Feesbuukii Fayyadamaa icciitenyaa fayyadamuudhaan dhaabbilee dorgomtootaa basaasaa turuu Paarlaamaan Ingliizi ifoomseera. Feesbuukiin Fayyadamaa ONAVO kan Abjataa cimdaa Mattayyaa(Virtual private Network-VPN) fayyadmuudhaan Tekinoolojii Dhaabbilee dorgomtootasaafi fakkaattota basaasaa turuun himameera.

Feesbuukiin tajaajila #Hinergin’Unsend’ jedhamu eegalaluu ifoomse.

Feesbuukiin ergaa #Messenger irraan walitti ergamuf tajaajila #Unsend jedhuu eegaluu ifoomseera. Kana malees hardha tajaajila #Ergaalee asiin dura Messanger irratti nama dhuunfaafi Gareerratti ergame balleessuuf kan dandeessisu tajaajilli kan dur dhaabbatichi qofti itti fayyadamaa ture Fayyadamtootaaf gadi lakkifameera

ATGC yoom ulaagaa 1s(tokkee) fi 0s(duwwaa) Madaala – When ATGC meets...

Did you know? Scientists are able to use deoxyribonucleic acid (DNA) to store and retrieve texts, images, audio, videos and and other digital data...

Recent Posts

error: Content is protected !!