Dhaabbanni ITIYOO-TELEKOOM Maqaa #FRAUD(Gocha Seeraan alaa) jedhuun #SIM fi #QAFOO maamiltoota heddu irraa cufaa jira

Rakkoon kun, bifa adda taheen isaan mudachaa jiraachuu fayyadamtootni bilbila harkaa kan duraa caalaa, komiin hedduu biyyattii kutaa garagaraa irraa dhagahamaa kan jiru yoo tahu, Sababbiin rakkoon kun taheef maal akka tahe OROMO ICTn qorateera. Dhaabbanni tokkichi biyya Itoopiyaa, tajaajila Telekoomii kophatti too’achuudhaan beekkamuufi Baha Afrikaa bira darbee hanga sadarkaa Idil-addunyaatti, Dhaabbolii Telekoomii maamiltoota heddu qaban keessaaa fuuldura irra kan jiru, Itiyootelekoom yeroo ammaa kana Fayyadamtoota(maamiloota isaa) irratti Qafoo bilbilaafi…

Itti Fayyadama Yuutuubii fi Mirga Abbummaa Yuutuubii irratti(How, Usage and Copyright on Youtube) – Deebii Gaaffii nama hedduu

Dhaabbanni Guddichi Addunyaa keenyaa, Dhaabbanni Google yeroo ammaa, addunyaa guutuu keessaa dhaabbilee 200 ol kan qabu, yommuu ta’u, Yuutuubiin dhaabbilee Gurguddoo kanneen keessaa isa tokkoodha. Dhaabbilee kanneen keessaa kanneen akka: Yuoutube, Gmail, Google-plus, Adsense, Haaluma kanaan dhaabbileen Obboleeyyan(sister companies) ergamafi kaayyoolee dhaabbataniif mataa mataa isaanii qabu. Kanumaan walqabatee Gareen Youtube immoo ergama Hojiilee adda addaa addunyaa adda addaa keessatti hojjatamu, bifa Suursagalee(video), Sagaleen(Audio), Suuraaleefi kkf walitti qabuudhaan, Namoota hojiisaanii fidanii…

Dhaabbanni Google tajaajila Ergaa gabaabaa(SMS) bilbila Android geeddaruu heda.

Dhaabbanni Google tajaajila Ergaa gabaabaa(SMS) bilbila Android geeddaruu heda. Dhaabbanni guddaan Addunyaa Google tajaajila ergaa gabaabaa(SMS) mala tooftaa haaraa gadi lakkisuu akka hedu beeksiseera. Dhaabbatichi tajaajila ergaa gabaabaa bifa haraan dhiyeessuuf jedhu kana Maqaa ‘Chaati’ jedhuun yoo ta’u, Fayyadamaan(Apps) haaraan kun Bilbiloota Ammayyawaa Android addunyaa guutuurra jiraniif gadi lakkifamuuf akka jedhu himameera. Haala kanaan dhaabbatichi Tajaajila Ergaa gabaabaa(SMS) guutumatti bifa ‘Chat’ dhaan bakka buusuuf jedha jedhameera. tajaajilli ‘CHAT‘ haaraan kunis…

Dhaabbanni Feesbuukii tooftaa salphaa icciitii dhuunfaa too’achuuf oolu beeksiseera.

Icciitii dhuunfaa Abbumatu too’achuu qaba Jedha dhaabbanni Feesbuukii Toraan darbe, Gaggeessaan Olaanaan dhaabbata facebook, Koongireesii biyyooleessaa irratti dhiyaatee haanga’oota olaanoo mootummaa USA irraa gaafileen ciccimoofi mataa dhukkubbii fidan itti ka’aa turan. Sababni Gaafilee kanaas, Odeeffannoon ji’a tokko dura bahe tokko, Waggaa lama dura Dhaabbanni feesbuukii Odeeffannoo fayyadamtoota miliyoona dhibbaa ol-ta’an Filannoo Biyyoolessa USA, kan President Trump irratti injifate sanaaf dhaabbata Biyya Ingliiz tokkoo akka dabarsee kenne yeroo mirkaneessittuudha. Kanumaaaf, Seenetarootni…

Addunyaa Ammayyoofte keessatti Faayidaafi Miidhaa Tekinoolojiin Fidee dhufe – Hardha Fayyadamaa AGARSIISTUU IDDOO – Location App ilaalla

Waan dabaati, kaleessuma koompitara koo osoo tuttuqu, agarsiiftuun iddoo banaa(location ON) isa jedhu arge, Rifadhee ol utaale, maaliif akka ta’e ofgaafadhe, irra deddeebi’een yaade, dogoggoraan osoo hin hubatin anumti baneeti ta’a jedhee dafee ofirraa cufe.   ~ Maaliif akka rifadhe isinuu ni beektu, mootummaan biyya tanaa dalagaa biraa waan hin qabneef, Faana nama dhooftee nama adamsiti waan ta’eef. Hundaafuu, Mobile fi koompitarri ammayyaawaan yeroo ammaa oomishamaa jiru hedduun tajaajila kana(location…

#Oduu_Gammachiisaa – Systemiin Hootel/Restaurant/Cafe Haala salphaafi ammayyaawaa ta’een too’achuuf oolu #Xumuramuuf

‘Who minus who’ jechu mitiiree – #Dhaabbatootni Daldalaa Ilmaan Oromoo hedduun(irra caalaan) #Tekinoolojii_Ammayyaawaa hojii irra oolchuudhaan #DALDALA isaanii too’achuu hin jalqabne. Biyyuma #Xoobiyaa tana keessatti garuu kan warra kaanii #Tajaajiluma walfakkaatu #saffisaan, haala salphaan, gatii-salphaan, Humna-namaa Salphaadhaan(simple, effectively, efficiently and low cost) kennaa jiru waan ta’eef #Maamiloota hedduu qabu. Keenya immoo – humna namaa heddu qacaree, yeroo dheeraa fayyadamee(saffisa gadi bu’aadhaaa), adeemsa walxaxaa ta’een daldala isaanii gaggeessu waan ta’eef Maamiloota…

Feesbuukiin gara Fuula keenya hubachuutti ol-guddachaa jira.

Malli kun, tooftaa yoo fayyadamaan(user) biraa suuraa keenya eenyummeessaa isaatiif itti dhimma bahe/fayyame hubachuuf ykn beekuuf nu tajaajiluudha. Maamiltootni Feessbuukii yoo fuulli isaanii feesbuukii irratti itti fayyadamame yaadachiisa abbichaa erga. Tooftaan fuula adda baafachu(face recognition) kun Biyyoota Gamtaa Awuroppaa ykn Kanaadaa keessatti akka hojii irra hin oolle baramee jira, sababni isaas naannoo kanatti tekinoolojiin kun hojiirra ooluu erga eegalee bubbuleera waan ta’eef. Akka hayyootni adda addaa jedhanitti, tooftaan haaraa kun,…

Ergaa(E-mail) sobaafi deetaa keenya basaasuu dhufu akkamitti Beekna?

Ergaa(E-mail) sobaafi deetaa keenya basaasuu dhufu akkamitti Beekna? – OROMO ICT Guyyaa guyyatti ergaalee(e-mails) garagaraa namoota nuti hin beekne irraa nutti dhufaa oolu.Ergaaleen kunneen caluma jedhamee osoo hin taane kaayyoo mataa isaa danda’e kan qabu yoo ta’u garuu Ergaaleen nutti dhufu hundi kan rakkoo qabu jechuun hin danda’amu. Yeroo hedduu yakkamtootni Saayibarii(Cyber-Criminals) yeroo hedduu nama nu beekan fakkaatanii ykn dhaabbata nuti keessa hojjannu waan beekan of fakkeessanii sirna(system) keenya keessa…

Magaalaa Finfinneetiin ala, Mootummaan Tajaajila Interneetaa Kukkutuun maaliif?

Magaalaa Finfinneetiin ala, Mootummaan Tajaajila Interneetaa Kukkutuun maaliif? Torbaanota darban kan tajaajilli Interneetaa Magaalaa finfinneetiin ala adda citeera. Tajaajilli Interneeta Mobile Itoopiyaa keessatti gara lakkoofsa icciitii – ItiyooTelekoom dhaan ummataaf raabsama. Dargaggoonni karaa yoo cufan – Interneetiin ni cufama, Kakaastotni(Activits) yoo jabaatan ykn ciman – Interneetiin ni cufama, Barattootni yoo mufatan – Interneetiin ni cufama, Qilleensillee yoo hin bareedni – Interneetiin ni cufama. Tajaajila interneetaa osoo hin taane, Wardiyyaa Abbaa…