Dhaabbanni Facebook Tajaajila NYAATA Toorarraa ajajachuu(Food Ordering Service) Eegale


Mark Zuukerbargi ammas waan haaraa qabatee nuuf dhufeera. Amma irraa eegaltannii Facebook fayyadamuun nyaata ajajachuu akka dandeessan beeksiseera.
Kunimmoo tajaajiloota asiin dura karaa toorarraan ntaata ajajachuutiin garaagarummaa kan qabuudha. Akka dhaabbanni Facebook jedhutti, HaalumaMana nyaataa irratti hundaa’uun Nyaaticha ajajame ofii fudhachuu ykn iddoo barbaadametti akka geeffamutu himame.
Faayidaan guddaan tajaajila kanaa, yaada namootni gosa nyaataa sanaaf kennan ilaaluun Nyaata gaarii argachuufi filachuuf gahee olaanaa kan qabuudha. Akkasumatti naannoo ofiitti nyaata filannoo dhaaf ta’u argachuu danda’u.
Fayyadamaa[App] Facebook fayyadamuun maxxansaalee mana nyaataa, nyaata barbaachisaa argachuun akka danda’amu ibsameera. Tajaajilli kun yeroodhaaf Biyya US keessatti bilbiloota Android fi IOS irratti tajaajilli eegaluun himameera. Tajaajila kana Addunyaan gahuuf Facebook akka hojjachaa jirutu himama.
waan ta’uuf deemu walumaan ilaalla.

HORAA BULAA
OROMO ICT

Maxxansa darbe#Interneeta Baasii Salphaadhaan yeroo dheeraaf fayyadamuuf Maloota kana hordofaa
Maxxansa itti-aanuFayyadamaa[App} Mobile Barbaachisoo kanneen Fayyadamaa ilaalaa
Founder/CEO/Owner at oro ICT | Qubee Technologies - IT Specialist[App developer, Web designer, Blogger, Chief Editor of afaan-oromoo.com and https://fayyaa.afaan-oromoo.com, and ICT Consultant(https://oroict.com/] ---- I'm a self-motivated & creative social Entrepreneur and knowledgeable Information Technology Specialist. I Work well independently, or in a group setting providing all facets of computer help desk support, customer support, Consultation, troubleshooting, Development, Entrepreneurship, Youth Empowerment, and Volunteer young. I have ability to easily identifies and resolves technical issues and concerns. Excellent communication and presentation capabilities. I won the BRONZE(3rd Prize] worldwide award in Category of Best Project of 2017 on 'Youth Citizen Entrepreneurship Competition' held at Oct 21, 2017 in German, Berlin. As I'am very active on different social media, there are a lots of Information i can provide for AI, accordingly, I kindly want to engage in volunteer Activities of AI. Thank You in Advance! GALATOOMAA!

YAADA 1

DUUBDEEBII KENNI

Please enter your comment!
Please enter your name here