Dhaabbanni Feesbuukii Dhaabbilee Dorgomtootasaa ta’an basaasuuf Fayyadamaa[App] fayyadameera.

Dhaabbanni Feesbuukii Fayyadamaa icciitenyaa fayyadamuudhaan dhaabbilee dorgomtootaa basaasaa turuu Paarlaamaan Ingliizi ifoomseera.

1
263

Dhaabbanni Feesbuukii Fayyadamaa icciitenyaa fayyadamuudhaan dhaabbilee dorgomtootaa basaasaa turuu Paarlaamaan Ingliizi ifoomseera.
Feesbuukiin Fayyadamaa ONAVO kan Abjataa cimdaa Mattayyaa(Virtual private Network-VPN) fayyadmuudhaan Tekinoolojii Dhaabbilee dorgomtootasaafi fakkaattota basaasaa turuun himameera.
Feesbuukiin ta’e jedhee seera Idil-Addunyaa kan mirga walqixxummaan waldorgomuu fi mirga abbummaa cabsuu Miseensotni Paarlaamaa himaniiru.

Gabaasa odeeffannoo sobaa fuula 100 olii facaasuun Filannoowwan adda addaarratti dhiibbaa guddaa uumaa jiraachuunis qabiyyee himata dhiyaateeti.
Dhaabbanni Feesbuukii Fayyadamaa kana fayyadmudhaan odeeffannoolee akka:
-Namootni hangam Fayyadamaa Dhaabbaticha dorgomaa ta’e sana akka naqate(download) godhe sassaabachuu qofa osoo hin taane namni Fayyadamicha naqate sun yeroo meeqaaf akka Fayyadamaa dhaabbata FB Basaasuu sana akka fayyadames sassaabachaa akka ture himameera.

Odeeffannoo Basaasummaa icciitiin sassaabatu kanarrraayis, A.L.A bara 2013, dorgomaa dhaabbata Feesbuuk kan ta’e ‘Isnaapchaat‘ gatii Doolara Biliyoona 3n, akkasumas waggaa tokko booda ‘Inistaagraamii‘ Doolara Biliyoona 1n bituu gabaasni dhiyaate himeera.
Dhaabbatichi Bara 2014 ‘WaatisAappii‘ Doolara Ameerikaa Mallaqa lakkaawamaa Bil.19 fi hirmaannaa Aksiyoonaa dabaleefii kan ofii godhachuunis himameera.
Dhaabbatichi Dorgomtootni isaa ammoo Tajaajila Feesbuukii akka hin arganne hanga irratti cufuu gahuunis himameera.

Waajjirri Qunnamtiifi Odeeffannoo Biyya Ingliiz gama isaatiin ammoo, dhaabbanni guddaan Qunnamtii hawaasa Idil-Addunyaa Feesbuukiin hayyama maamiltoota isaatiin alatti odeeffannoo dhuunfaa Maamiltootasaa dabarsee kennuu ibseera.

Maddi BBC
kan hiike oroict.com Team

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here