Dhaabbanni Gogilii Sirna-Hojmaataa Haaraa Andirooyidii P jedhamu Beeksise – Google Announced Android P Operating System)

1
201

Dhaabbanni Google Sirna Hojmaata Haaraa Andirooyidii P jedhamu Maamiltootaaf ifa godheera.
Sirni Hojmaata haaraa kun, tajaajiloota asiin dura jiru baay’inaan kan ofkeessatti hammateefi jijjiiramni hedduu kan irratti godhame tahuu ibsameera.

Haata’uu malee, Sirna Hojmaata haaraa kana kan adda isa godhu, tajaajila Waa’ee Fayyaa keenyaa guutumatti too’achuuf nugargaaru of keessatti hammatee jiraachuusaati.
Dabalataanis; Sirna Hojmaata haaraa kanarratti gabateen walakkeessaa(Dashboard) kan itti hidhameedha, Innis Yeroo hangamiifi Sa’aatii meeqa fayyadamuu akka dandeennu adda baafachuuf kan ooludha.

Fayyadamaa(App) humnaa ol sa’aatuii dheeraa hedduuminaan kan itti fayyadamnu yoo jiraate, adda baafachuudhaan, yeroo itti fayyadamnu hirdhisuuf furmaata nu fayyadus akka qabu ibsameera.

Kan biraammoo, ‘Yeroo Fayyadamaa – App Timer‘ tajaajila jedhamu yommuu tahu, Fayyadamaa(App) tokko guyyatti hanga fayyadamuu barbaadne qofa, Sa’aatiidhaan daangessuuf kan oolu akka ofkeessa qabu himameera.

Turtii sa’aatii 1 guuttannee, Fayyadamaa(App) sana osoo fayyadamnu yeroon turmaata sa’aatii tokkoo sun yoo dhumate Fayyadamichi tajaajila kennuu nidhaaba, ‘Guyyatti sa’aatii turmaataa hayyamameef xumureera’ yaadachiisa jedhus wajjiin agarsiisa.

Inni biraa, ‘Wind Down‘ tajajila jedhamu yoo tahu – Yeroo takka sirreessinee yoo guuttanne, Yeroo hirribaa keenyaa sa’aatiin yeroo gahu, suuta suutaan dukkanaayaa(ifa hirdhisaa) deemuudhaan akka hin fayyadamne kan nudhoowwuufi akka rafnuuf furmaata jechuun ni danda’ama.

Dabalataanis, ‘Samat‘ Fayyadamaa Yuutuubii kan ofkeessaa qabu yoo ta’u, Fayyadamtootni Yuutuubii sa’aatii dheeraadhaaf Suursagalee(video) ilaalaa jiru yoo ta’e, walakkaadhaan akka boqonnaa fudhatan yaadachiisa kan kennuudha.

Walumaagalatti, Sirni Hojmaata Andirooyid P, kun Fayyadamtoota bilbila Ammayyaawaa(Smart-phone) suusii itti ta’e hedduu, amala akkasii sana hirdhisuuf gahee olaanaa akka qabu himameera.

Maddi: www.huffingtonpost.co.uk
.

#Kaayyoon_keenya : Hubannoo hawaaasa keenyaa Cimsuudha.

Horaa Bulaa Deebanaa
OROMO ICT Team
E-mail: contact@oroict.com
: oromoict@gmail.com
Web: www.oroict.com
: www.afaan-oromoo.com

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here