Dhaabbatni Guddichi Idil-Addunyaa Gugiliin Afaan Oromootiin hojii jalqabuuf Yaalii taasisuu eegale | oroict.com Solutions oroict.com Solutions

Dhaabbatni Guddichi Idil-Addunyaa Gugiliin Afaan Oromootiin hojii jalqabuuf Yaalii taasisuu eegale

Yaalii Hiikkaa Gugilii Afaan Oromoo

Gaffii hayyoota Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa irraa waggaa 5 oli dhaabbatichi tajaajila hiikkaa Afaan Oromoo akka jalqabuuf gaafatamaa ture yeroo lammaaffaaf
dhaabbatichi deebii kan kenne ji’oota afur dura akka ibsuun keenya ni yaadatama. Yeroo jalqabaatiif dhuma bara-2017 Jechoota Afaan Oromoo gara Afaan Ingiliizitti hiikame Mil.1 fidaa jedhee kan ture tahus, akka dhaabbatichaaf kennamu gaafatus, hanqinnoota adda addaatiin Hayyootni biyya keessaaf-alaas tahee qaamni biraa dhimmi nu ilaallata jedhee jechoota hanga jedhame dhiyeesse waan hin turiniif, hojichi gufatee kan ture yommuu tahu, Akkasumas xumura bara-2020 gaaffii irra deebiidhaan gaafanne irratti hundaayuudhaan yeroo lammaffaaf carraa kan kenne dhaabbatichi, akka carraa duraa sana Jechoota murtaaye kan hiikame akka geessinu osoo hin taane, Iddoma jirruu toora interneetaatiin fayyadamtootni Afaanichaa akka hiikkannu hayyame.

Kanas jala buunee ummata keenyaaf gabaasaa kan turree fi ilmaan Oromoo biyya keessaa fi alaa haaluma isaaniif danda’ameen piroojektii guddicha sadarkaa Ildil-Addunyaa tahe kanarratti akka hirmaatanii gahee isaanii banan suursalee dhaan qopheessinee (https://youtu.be/eebvbUESraE), akkasumas gara garee Telegram tiin hirmaattota jajjabeessaa namootni heddu hirmaachaa turaniiru.

Kanuma bu’uura godhachuun hardha yaadachiisa dhaabbatarraa arganneen, gara Hiikkaa Gugilii Afaan Oromoo yeroo deemnutti Hiikkaa Gugilii Afaan Oromoo hanga ammaatti hiimame yaaliidhaaf gadi-lakkisuu bifa Suuraa asiin gadii irraa argitan kanatti argine. Kana jechuun hiikkaa Afaan Oromoo kanarratti, Jechootni, Himootni, Gaalee fi keewwattootni barbaachisoon haala barbaachisaniin hiikamanii xumuramaniiru ykn sadarkaa hojiif dhiyaatu irra gaheera jechuu miti, dabalataanis Afaanota Gurguddoo Addunyaa dhaabbatichi Tajaajila ittiin kennutti jiru tarree hiriire jechuus miti, akkasumas qabiyyee hundi tajaajilaaf dhiyaate jechuu akka hin taane hubadhaa. Kuni sadarkaa yaaliitiif naannoo murtaaye ykn eenyummeessa(account) murtaaye qofarratti tahuu kan danda’uudha. Isinis geessii(link) – Hiikkaa Gugilii Afaan Oromoo banuudhaan ilaaluu dandeessu.

Dubbisi | Read  Qafoon SAMSUNG kan ofirra dacha'u fuulleen isaa cabuun dhiyeessiin oomishichaa akka turu sababa taheera jedhame.

 

 

 

 

Gamabiraatiin, Hojiiwwan hanga ammaatti hojjatameyyuu hanqinnoota hedduu kan qabuufi, oroict.com Solutions rakkoo kana furuudhaan yeroo adda addaatti qaamota adda addaa waliin mari’achaa kan jiru waan taheef, dhiyootti haala hayyootni Afaanii, Ogeeyyiin Tekinoolojii fi Hayyootni ilmaan Oromoo biyya keessaa fi biyya allaa jiran irratti hirmaachuudhaan hojiin hiikkaa kun qulqullinnaan itti hojjatamu haala mijeessuuf carraaqqii irra jiraachuu keenya bifuma kanaan dura ibsineen itti-deemaa kan jirru tahuu yaadachiifna.

 

Wantootni akka hanqinnaatti tarreeffaman keessaa muraasni:

 • Haalli hiikkaa Jechoota adda addaa, Himootni, Gaaleewwan, keewwattoota sasalphaarraa hanga dachaa xaxamaatti waan jiraniif,
  hayyoota ogummaa kanaan muuxannoo qaban malee namootni biroo waan hirmaateef qofa qulullinnaan hiika jedhamee hin yaadamu, kun afaanicha gara fuulduraatti hojiif yoo gadi lakkifame danqaa uuma.
 • Dadhabina Cimdaa(Network) fi Qaalayiinsa gatii Interneetaa biyya keessaatiin walqabatee namootni hedduu akka fedhanitti akka hin hirmaanneef danqaa guddaa uumee jira
 • Jechootni(Tarminoolojiiwwan) Afaan Engliizii baay’een keessattuu jechoorni koompitaraa Afaan Oromootiin waaltahuu dhabuun ammoo namootni tarminoolojiiwwan
  hedduu hiikuuf waan rakkataniif dirqamatti Gurmuun Hayyoota Afaaniifi Tekinoolojii waliin tahuudhaan furmaata barbaadutu fala. kanaa fi kkf hedduu eeruun ni danda’ama

 

Hiikkaa Google Afaan Oromoo irratti hirmaachuuf:
Tartiibaa asii gadii hordofaa:

Google Chrome seenaa
Email (Gmail) keessaniin Login godhaa
liinkii kana seenaa, Hiikkaa Gugilii Afaan Oromoo liinkii kana seenuf filannoo hedduu gargaaramu dandeessu. Fkn, liinkima kana irratti cuqaasuu ykn asirraa laalun saanduqa search keessatti barreessuu.
Contribute kan jedhu seenaa (suuraa asii gadii ilaalaa)

4. Setting > Languages > Gadi bu’aa Oromo filadhaa5. itti aansun Suuraa asii gadii qalbeeffadhaa

6. Bakka xiyyi agarsiisu ilaalun gara English – Oromo tti jijjiiraa

Dubbisi | Read  Facebook irratti Maqaa keessaniin osoo isin hin beekne Ergaan(message) Hiriyyaa keessanitti maaliif akka argamu beektuu?

7. Bakka halluu magarisaan haguugame yoo tuqxan kanneen namootni biroo hiikan akka gulaaltaniif isin gaafata. isin kan sirrii ta’ee LIKE kennituuf, kan sirrii hin taane DISLIKE kennituuf. yoo hin beekne SKIP tuquun gara itti aanutti dabartu.

8. Bakka halluu cuqulisaan haguugame yoo tuqxan Himoota Afaan English isiniif fidaa, gara Afaan Oromootti akka hiiktan isin ajaja. ni dandeessu yoo ta’e irratti hirmaachun gahee keessan bahattu.

 

Suuraan olii kuni, kan namootni hiikan yogguu gulaaltudha

Hiikkaan Google Afaan Oromoo Faayidaa akkamii qaba? Faayidaan inni qabu hedduudha, isaan keessaa muraasa haa ilaalluu.
• Tarree Afaanota Gurguddoo Addunyaa taa’a.
• Afaan hojii Dhaabbilee Gudrguddoo Idil-Addunyaa tahuuf carraa argata.
• Biyyoota hawaasni Afaan Oromoo dubbatu jiru hundattuu salphatti ittiin-tajaajiluu fi tajaajilamuun hojiirra oola. Akkasuma carraa hojii bal’aa uumufii danda’a.
• Tajaajilootaa fi Oomishaalee Adda addaa salphatti Afaan Oromootiin akka oomishamaniifi raabsaman daandii saaqa.
• Afaan Oromoo Afaan Miidiyaaleen gurguddoon dhimma itti bahan akka tahuuf shoora olaanaa taphata.
• Odeeffannoolee/Barreeffamoota Afaanota Gurguddoo kamiinuu jiru namni barbaadu/hawaasni Afaan Oromoo dubbatu salphatti Afaan Oromootti jijjiiratee dhimma itta baha, akkasumas, barruulee/Odeeffannoolee Afaan Oromootiin bahan qaamni barbaadu kamuu yeroo/biyya barbaadetti Afaan fedheetti jijjiiratee dhimma itti-bahuuf gargaara.
• Marsaaleen hawaasaa gurguddoon yeroo ammaa Addunyaa ganda tokko gochuuf hojjachaa jiran kan akka Feesbuukii, Tiwiitaraa, Telegiraamaa, Instaagiraamaa, LinkidIin, Yuutuubii, fi kkf..niif Afaanota hojii waan tahuuf Guddina Afaanichaatiif shoora olaanaa kaawuu bira darbee Aadaa, seenaa, duudhaa fi sirna Gadaa Oromoo bal’inaan ni beeksisa.
• Afaan Oromoo hirmaannaa Qorannoo fi qo’annoo Idil-Addunyaa tahan, akkasumas Guddina Saayinsii fi Tekinoolojii isa yeroo ammaa addunyaa raasaa jiru keessatti hirmaachuuf carraa akka argatu gochuudhaan, Hawaasichi Afaanicha dubbatus Jijjiirama saffisaa Saayinsiif Tekinoolojiin Addunyaa uumaa jiru kana keessatti akka hirmaatuufi irraa fayyadamu, akkasumas akka waliin tarkaanfatu daandii kan saaquudha.
Walumatti yeroo takkaan Guddina Afaan Oromoo tarkaanfii hedduu gara fuulduratti butuu fi kkf isaan muraasadha.

Dubbisi | Read  Bilbila nu jalaa bade/hatame, Fageenya irraa itti bilbiluu(ring), Saamsuu(lock) ykn Qulqulleessuu(Erase or format) gochuufi iddoo inni jiru ilaaluuf: OROMO ICT

Maarree Hojii seena qabeessa guddina Afaan Oromoo tarkaanfii 10 ol fuulduratti tarkaanfachiisu kana Ati maal raawwatte? Qooda maal fudhatte? Fira/Maatii/Hiriyoota kee Meeqatti himte/affeerte?


Odeeffannoo dabalataatiif:

                                #Facebook oroict.com Solutions

1 Comment

 • Muzemil Mohammed
  Bitootessa 4, 2021 at 9:55 pm

  Galatoomi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

oroict.com will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.