Dhaabbileen Eegumsa Icciitiifi Hoomaan Waraana Biyyoota 13 Aggaammii Saayibariitiif Saaxilamuun himame. | oroict.com Solutions oroict.com Solutions

Dhaabbileen Eegumsa Icciitiifi Hoomaan Waraana Biyyoota 13 Aggaammii Saayibariitiif Saaxilamuun himame.

Ebla 29/2019(oroict.com) – Ogeeyyotni Eegumsa Saayibarii Qorannoo adeemsisaniin Deeggarsa Mootummaatiin kan deeggaramu duulli aggaammii saayibarii jalqabuutu himame.
Duula aggaammii jabaa kanaaf Biyyootni Afrikaa Baha Giddugaleessaafi Kibbaa bahaa fagoo xiyyeeffannoo keessa galuun himameera.
Gabaasni Siscon qabatee bahe akka addeessutti ‘Sea Turtle’ maqaa jedhuun duulli baname Biyyoota 13 keessa kan socho’u dhaabbileen 40 xiyyeeffaannoo jala jira jedheera.

duulli aggaammii saayibarii kun bara Faranjootaa 2017 eegalee socho’uu kan jalqabe yommuu tahu hanga jalqaba bara 2019tti hojiirra ooluun beekkameera.
Balaa aggaammii kanaatiif dhaabbileen murteessoodha jedhaman kanneen Dhuunfaafi Mootummaallee itti-xiyyeeffatamuudhaan Odeeffannoo saxxaabdotni tarkaanfii jalqabamaatiin maqaa itti waamama dhaabbilee kanneenii fkn www.amazon.com harkatti galfachuuf kan xiyyeeffatame tahuun beekameera.
Maqaa itti waamama dhaabbatichaa harkatti galfachuuf tooftaalee adda addaa kan fayyadaman yoo tahu dhaabbilee rakkoof saaaxilamoofi E-mail basaastuu itti erguu fa’aadha.
Haala kanaan maqaa dhaabbataatiin kan galmaaye cabsanii seenuudhaan Kuustuu Maqaalee itti waamama dhaabbatichaarra odeeffannoo jiru hundaa fayyadamuufi akkaataa isaaniif mijatutti haalduree barbaachisu tolfachuu fa’a akka tahetu himame.
Deeggarsa sadarkaa biyyootatti godhamu kan dhimma garee yakkamtoota saayibarii dhaabbatichaafi maamiltoota gidduu seenuudhaan- “man-in-the-middle (MiTM)” hariiro isaanii gufachiisuufi ofii akka of jijjiiruuf duulasaanii eegalanii jiru.

Yakka kanaanis Fayyadamtoota Dhaabbileefi Maamiltoota jalaa odeeffannoo dhuunfaa sassaabudhaan ofiisaaniitii tajaajila seera-qabeessa waan kennan of-fakkeessuudhaan hojiilee adda addaas ni hojjatu.
Garee kanaan Biyyootni xiyyeeffannoo aggaammii jala jiran keessaa: Liibiyaa, Gibxi, Biyyoota Arab-Immereeti, Sipris, Libaanos, Iraq, Jordan, Soriyafi Albaniya fa’a.
Biyyoota kanneenitti Dhaabbileen Waraanaa, Waajjiraaleen Icciitii Eeggumsa Biyyootaa, Waajjiraalee dhimmoota haajaa alaa, fi Dhaabbileen Omisha humna biyyootaa saaxilamtoota aggaammii kanaa akka tahan kan gabaase Avast.

Waliif hiraa | yaada kennaa | Jaaladhaa
oroict.com

Dubbisi | Read  Deetaa ykn Faayila Hanga ammaa Facebook irra olkaayaa turtan akkamitti akka gadi buufattan:OROMO ICT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

oroict.com will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.