#Of-Eeggannoo – *868*1*2# – Gaaffiifi Sodaa namoota hedduu.

0
241

#Of-Eeggannoo – 8681*2# – Gaaffiifi Sodaa namoota hedduu.

Torbaanota kana keessa ololli “Bilbili network cuufamaa waan jiruuf bilbili keessan akka hin cufamneef mala 8681*2# fayyadamaa!” jechuun ummata burjaajessaa jiru. namootni hedduun lakkadda(Code) kana fayyadamuudhaan Bilbillli isaanii akka saamsamu godhaa jiru.
Kana jechuun tooftaa lakkoofsa bilbila keenyaafi qafoo walitti hidhuuf ooludha.

Dhaabbanni Telekoomii itoopiyaa, tajaajila yeroo dhiyoo jalqabeedha. kunis Qafoofi Bilbila walitti hidhuudhaaf oola jedhama.
Akka Keessa beektotni jedhanitti Tajaajila kana waa lamaaf itti tajaajilamaa jiru jedhama.
Qafoon kamuu biyya keessatti akka hojjatuuf dura system #Ethiotelecom kanarratti galmaayuu waan qabuuf osoo hin galmaayin fayyadamuun hin danda’amu. Kanaafuu
1ffaa – Qafoo biyya keessatti oomishamuufi Biyya alaatii galu hundumasaa irraa GALII Walitti qabachuudha.
2ffaa – Akka Hayyootnifi Keessa beektotni Jedhanitti #BASAASUMMAAF Oola. Tooftaan kun Bilbila abbaa barbaadanii kophatti baasanii(Selected List) hordodfuuf oola. Kana malees, Fayyadamaa(abbaa bilbila) barbaadanii sa’atii barbaadanitti eessa akka jirullee salphatti kan eeruufi kallattii akeekudha.

Wanti hubatamuu qabu, Ethiotelecom tajaajila kana dhiyotti hojiirra oolche waan ta’eef bilbila nama hundaa system isaanii irratti galmeessee jira, Kanaafuu Ololli torbaanota kana bifa haaraan ergaa jedhamaa jiru Rakkoo ADDAA Qabaachuu hin oolu:
a) Sababni isaa ifaa miti(Silaa bilbila hundaa galmeessanii jiru maaliif gaaffii kana gaafachaa jiru)
b) Yeroo ammaa ergaa gabaabaa dhaan code kana akka erga bilbila namoota muraasa irratti malee hundumatti(Bulky sms) miti kan ergamaa jiru, Kuni immoo maaliif garee muraasa ta’e moo Targeted Group jedhan sana ta’innaa sodaa jedhutu jira.

Hundaafuu, Taasgabbaayuun barbaachisaadha. Namootni totbaanota kana ergaan akkasii isinitti ergamaa jiru, yeroodhaaf bilbila biraatiin yoo fayyadamtan ykn bilbila ergaan kun isiniti dhufaa jiruun ofeeggannoo barbaachisaa akka gootan dhaamna.

Kaayyoon keenya: Hubannoo Hawaasaa Cimsuudha!


HORAA BULAA DEEBANAA…✍👈
👥: OROMO ICT and Qubee Technologies TEAM!💤
E-mail: info@oroict.com or oromoict@gmail.com
Web: www.oroict.com and www.afaan-oromoo.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here