Akkuma beekamu namootni hedduun feesbuukii isaanii Lakkoofsa bilbila isaanii akkuma E-mail isaanitti fayyamee banachuudhaan fayyadamaa jiru. Sababni isaa waan lama irraa madda – Isaanis:

1ffaa- Dhaabbanni feesbuukii lakkoofsi bilbila nama kamiiyyuu garaga akka ta’eefi icciitii dhuunfaa nama tokkoo too’achuuf mala salphaadha jedhee waan amanuuf lakkoofsa bilbilaatiin namootni akka eenyummeessaa(account) akka banatan ni hayyama.

2ffaa- Teessoo ergaa(E-mail) dhabuu irraayi. Namootni hedduun e-mail waan hin qabneef carraan isaan qaban lakkoofsa bilbilaa fayyadamanii tajaajila yeroo ammaa addunyaan hedduun itti dhimma bahaa jirtu kanatti makamu. Erga kun ta’ee immoo, Lakkoofsa bilbilaatiin Eenyummeessaa(account) marsaalee hawaasaa baafachuun ykn banachuun rakkoolee heddu qaba. isaan keessaa

~ Eenyummeessaa keenya dhabuu – Biyya tokko irraa gara biyya biraa osoo dursinee eenymmeessaa keenya hin haaromsin jireenyaaf yoo sochoone, lakkoofsi keenya biyya sanatti hojjachuu dhiisuu waan danda’uuf eenyummeessaa keenya sana akka dhabnu sababa ta’uu danda’a.

~Jireenya dhuunfaa jeequu – namni sun yoo hubannoo qabaatee ykn ogeessa mariisisee lakkoofsa isaa sana yoo hin dhoksine ta’e, namootni hedduuu lakkoofsa nama sanaa arganii itti bilbiluun jeequu danda’u. Haala kanaan namootni lakkoofsa bilbila isaanii cufuuf dirqameefi jireenyi dhuunfaa diiqames heddutu jira. Kanaafuu lakkoofsa fayyadamnu sana dhoksuu(only me) gochuu qabna.

~Eenyummeessaa(account) keenya hannaaf Saaxiluu – Eenyummeessaan lakkoofsaan baname haala salphatti hannaaf(hacking) saaxilama. namni bilbila keenya beeku tilmaama salphaan eenyummeessaa keenya osoo nuhin beekni cabsee seenuu danda’a. Rakkoolee kanaafi kkf irraa salphaadhumatti #Eenyummeessaa keenya too’achuu ni dandeenya. Maloota kanneen keessaa, hardhaaf malli irratti mari’annu, LAKKOOFSA bilbilaa keenya sana teessoo ergaa(E_MAIL) dhaan bakka buusuu dha. Lakkoofsa keenya E-mail dhaan bakka buusuuf, tartiiba armaan gadii hordofaa. a) Teessoo ergaa(e-mail) dhuunfaa keenyaa banachuu. yoo akkaataa e-mail itti banattan isinitti ulfaata ta’e, link asiin gadii banaatii #Mala salphaa nuti asiin dura qopheessine kana hordofaa banadhaa b) Sana booda eenyummeessaa Facebook keessan seenaa c) Qindaa’ina(Settings) eenummeessa keessanii seenaa

d) Waliigala(general) isa jedhu harka bitaarraa cuqaasaa e) Qindaa’ina eenyummeessaa(Account settings) jalatti teessoo-ergaa(e-mail) isa jedhu jalatti e-mail keessan galchitanii – Activate email ykn make default isa jedhu akkuma filannoo argattaniitti filadhaa.

f) isin ta’uu mirkaneeffachuuf Jecha darbii(password) eenyummeessa keessanii waan isin gaafatuuf jecha-darbii keessan itti galchuudhaan mirkaneessaa. sana booda, jijjiiramni isin eenyummeessaa keessan irratti raawwattan isiniif mirkanaaya, keessaa baatanii(logout) gootanii yeroo deebitan lakkoofsa bilbilaa isa duraa sana osoo hin taane, E-mail amma itti jijjiirre sana jalqaba irratti galchinee sana booda jecha darbii keenya itti barreessinee seenuu dandeenya jechuudha.

 

Gaaffiif yaada qabdan nuuf ergaa Kaayyoon keenya: Hubannoo Hawaasaa Cimsuudha!


HORAA BULAA DEEBANAA..  OROMO ICT and Qubee Technologies TEAM!💤 E-mail: oromoict@gmail.com Web: www.oroict.com and www.afaan-oromoo.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here