Facebook irratti Maqaa keessaniin osoo isin hin beekne Ergaan(message) Hiriyyaa keessanitti maaliif akka argamu beektuu?

0
177

Facebook irratti Maqaa keessaniin osoo isin hin beekne Ergaan(message) Hiriyyaa keessanitti maaliif akka argamu beektuu? – Ferhan Abdulselam


Maaliif osoo ati quba hin qabne facebook maqaa keetiin ergaa namatti erga? Akkamitti erguu dandaya? SHARE

Namoonni gariin website biroo facebook isaaniitiin login godhanii seenuudhaan wantoota tokko tokko kan akka amala namaa raaguu fi kkf share godhu. Wanti hin hubatamin garuu, yeroo facebook keessaniin login gootan hayyama website saniif (app) kennitaniifii jirtu. Kunis akka keessan tahee fb keessanirratti yeroo biraa waa maxxansuu danda’a jechuudha. Namoonni hedduun waan kana hin hubatiniif yeroof qofa itti fakkaatee hayyama kennaniif. Gaafa biraa wantoota fokkisaa ta’an kan safuu balleessan fb keessan irratti yeroo maxxansu akkamiin tahe jettanii of gaafattan. Kanaafuu waan akkasiirraa of qusachuun barbaachisaadha. Namoonni amma dura akkasitti hayyama website biraatiif kennitan, haalli itti ofirraa haqxan akka suuraa armaan gadii irratti mul’atutti settings keessa seentanii san booda apps bakka jedhu tuquudhaan maqoota app hayyama kennitaniifii san delete ofirraa godhuu dandeessu. Akka gorsa kootitti app isin hin beekne hunda yoo ofirraa haqxan gaarii dha. kan akka twitter, Instagram fi wantoota bebbeekkamoo ta’an dhiiftanis jarri amanamoodha.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here