Fayyadamaa[Apps] Afaan Oromoo

Fayyadamaa[Apps] Mobile Afaan Oromo

Fayyadamaa[Apps] Afaan Oromoo


OROMO ICTn Guddina Afaan Oroomootiifi Tajaajila Hawaasa isaa gara Teekinoolojiitti fiduuf sababoota rakkoolee tokko tokkootiin walqabatee gahee hanga nurraa eegamu bahuu dadhabnus, Hanga Humni, qabeenyiifi Ogummaan keenya nuuf hayyametti osoo of duuba hin jedhin imala jalqabne itti fufaa jirra, Kinoo Fayyamaalee[Apps] Mobile hedduu kan mobile irratti hawaasni fayyadamuun Afaan barachuu fi kkf hawaasa tajaajilan hedduu hojjachaati jirra.

OROMO ICT Fayyadama[Apps] Mobile adda addaa keessattuu Afaan Oromootiin hojjatee bilisaan hawaasa isaatiif gadi lakkisa. Apps kunneenis:

  • Barnootaaf kan oolan
  • Bashannanaaf
  • Daldalaafi kkf  

Haaluma kanaan dhuunfaasi ta’ee dhaabbataaf ni hojjanna.

OROMO ICTn Fayyadamaa[Appn] Mobile hedduu hojjatee  AFAAN OROMOOtiin dhiyeessaa jira. Isaan keessaa muraasni kanneen armaan gadiiti.

Fayyadamaa ykn Apps Armaan gadii kanneen namni barbaadu hidhaa/link jalatti argamu irraa buufachuu/naqachuu
[download] gochuu danda'a.

 

Fayyadamaa[App] Qubee Afaan Oromoo Sagaleen, Fakkiidhaan, Barreeffamaan barsiisu. Gadi buufachuuf[DOWNLOAD] gochuuf hidhaa/linkii armaan gadii cuqaasaa

  >>Qubee

 

 

Fayyadamaa[App] Seerluga Afaan Oromoo barsiisu. Gadi buufachuuf[DOWNLOAD] gochuuf hidhaa/linkii armaan gadii cuqaasaa

>> Seerluga Afaan Oromoo

 

 

Avatar

Fayyadamaa[App] Jechoota Hayyoota Oromoo, haala addaatiin qindeessee dhiyeessu, Gadi buufachuuf[DOWNLOAD] gochuuf hidhaa/linkii armaan gadii cuqaasaa

 >Jechoota Hayyoota Oromoo

 

 

Fayyadamaa[App] Qubee Afaan Oromoo SAGALEEdhaan barsiisu. Gadi buufachuuf[DOWNLOAD] gochuuf hidhaa/linkii armaan gadii cuqaasaa

>> Qubee Afaan Oromoo Sagaleen

 

 

 

Fayyadamaa[App] YAADANNOO[notes] Afaan Oromoo qabachuuf tajaajilu.Gadi buufachuuf[DOWNLOAD] gochuuf hidhaa/linkii armaan gadii cuqaasaa

>> Yaadannoo[Notes]

 

 

 

Fayyadamaa[App] Tajaajila Itiyootelekoom Afaan Oromootiin kennu. Gadi buufachuuf[DOWNLOAD] gochuuf hidhaa/linkii armaan gadii cuqaasaa  

>> Itiyootelekoom

 

 

Fayyadamaa[App] AFOOLA Afaan Oromoo barsiisu. Gadi buufachuuf[DOWNLOAD] gochuuf hidhaa/linkii armaan gadii cuqaasaa

>> Afoola Oromoo

 

Fayyadamaa[App] Yaalii[Quiz] Afaan Oromoo qoru. Gadi buufachuuf[DOWNLOAD] gochuuf hidhaa/linkii armaan gadii cuqaasaa

>> Yaalii[Quiz]

 

 

Fayyadamaa[App] CIIGOO Afaan Oromoo barsiisu. Gadi buufachuuf[DOWNLOAD] gochuuf hidhaa/linkii armaan gadii cuqaasaa

>> Ciigoo Afaan Oromoo

 

 


Hubachiisa 1: Apps tokko tokko kan hin haaromin ykn dogoggora qabu jiraachuu mala, kanas hubattanii App 
dhuma sana irraa gama yaada kenni jedhuun Yaada keessan nuuf ergitanii akka sirreessinu gochuu hin dagatinaa.
Hubachiisa 2: Apps tokko tokko immoo kan waggaan dura hojjatamaniif hin haaromin ykn seeraan hin 
hojjatamin [Poor in design and content] jiran immoo sababa GOOGLE ACCOUNT Keenya isa dura App sana gadi lakkifneen 
waan nu jalaa cufameef osoo hin haaromin[not updated] hafee jira.

HORAA BULAA DEEBANAA
OROMO ICT
[sgmb id="2"]