Feesbuukiin Odeeffannoo Sobaa Fi Rakkoo Uumuu Danda’an Ittisuufi | oroict.com Solutions oroict.com Solutions

Feesbuukiin Odeeffannoo Sobaa Fi Rakkoo Uumuu Danda’an Ittisuufi

Feesbuukiin odeeffannoo sobaa fi rakkoo uumuu dandeesisan ittisuuf fooyyaa’insa bal’aa akka godhu beeksisee jira.

Dhaabbatichi dhaabbilee akka Assoosheetiid Prees, Tuveet Viidiyoo fi ogeeyyii biroo waliin wal ta’uun sagantaa odeeffannoo dhugaa qulqulleessuu danda’u akka babal’isu beeksiseera.

Dhaabbatichi odeeffannoo sobaa ittisuuf hordoffii cimaa akka godhu kan ibse yoo ta’u, qaamolee odeeffannoo sobaa kana tamsaasan irraa tajaajila isaa akka hir’isuus ibseera.

Feesbuukii irratti odeeffannoo sobaa fi ilaalcha dhaadhessummaa tamsaasamuun walqabatee qaamolee adda addaa irraa komii guddaan irratti dhiyaachaa jira.

Kanaan walqabatee miseensota Koongaransii Ameerikaa irraa akkamitti ragaa sobaa ittisuu akka danda’u dhaabbatichaaf gaaffiin dhiyaatee jira.

Feesbuukiin garuu gama isaatiin akka lakkoofsa Faranjootaa 2016 irraa kaasee hojimaata adda addaa fayyadamuun ragaalee sobaa ittisuuf yaalii adda addaa gochaa jiraachuus beeksiseera.

Maddi፡-cbsnews kan gabaase FBC

Dubbisi | Read  Dhaabbanni Feesbuukii tooftaa salphaa icciitii dhuunfaa too'achuuf oolu beeksiseera.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

oroict.com will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.