Gareen oroict.com Solution Leenjii Barnoota Tekinoolojii Eegaluuf Galmee irra jira | oroict.com Solutions oroict.com Solutions

Gareen oroict.com Solution Leenjii Barnoota Tekinoolojii Eegaluuf Galmee irra jira

Hawaasni keenya tekinoolojii yeroo ammaa hawaasa keenya saffisa guuddaadhaan addunyaa jijjiiraa jiru kana irraa hubannoo gahaa qabaatanii irraa akka fayyadaman, hojii akka uummatan darbees akka dorgomaa tahan gochuuf

Leenjiin kun Barnoota Tekinoolojii Adda addaa irrratti Namoota hubannoo qananiif caalatti akkaataa hojiisaanii irratti Tekinoolojii irraa fayyadamuu danda’an Gahumsa cimsuu dabalatee hanga Ogummaadhaan leenjii kennee waraqaa ogeessummaa laatuu dabalata.

Namootni galmaayuu barnaadan link kana banuudhaan galmaayuu dandeessu GALMAAYI

Kaayyoon Leenjii kanaa faayidaalee hedduuf ta’ullee garuu ijoowwan lamaaf xiyyeeffannoon kan kennameedha.

 

 

 

 

Isaan keessaa muraasni:

 1. Dargaggoota keenyaaf keessattuu kanneen biyya keessaatiif hubannoo cimsuudhaan karaa toora interneetaatiin nama kamiinuu osoo hin eeggatin ykn Baajata guddaa osoo isaan hin barbaachisin haala salphaan akka hojii uummachuu danda’an haala mijeessuu fi Gareen oroict.com Solutions Deeggarsa Gorsa Bilisaa(Free Consultancy) gochuudhaan milkaa’ina hojiisaanii cinaa dhaabbachuu.
 2.  Dargaggoota, Miidiyaalee, Dhaabbilee fi Gareewwan Ummata keenyaa kanneen hubannoo muraasa qabatanii yeroo ammaa toora interneetaatin hojitti jiran, kanneen galii argachaa hin jirree fi argachaa jiranis, caalatti gahoomsuudhaan kanneen galii xiqqaa argachaa jiran akkamiin caalatti hanga dadhabbii isaaniitiin galii olguddifachuu akka danda’an, kanneen galii argachaa hin jirre ammoo tooftaalee toora interneetaa irraa galii argachuu ittiin danda’an barbsiisuu fi caalatti dorgomaa akka taha gahoomsuu.
 3. Daldala Dijiitalaa babaldhisuudhaaf hubannoo gahaa uumuudhaan, hanga sadarkaa Ikoonomiin hawaasa keenyaa deeggarsa Daldala Digitaalaatiin deeggaramee guutumatti jijjiiramee jireenya hawaasa keenyaa geeddaruu bira darbee hanga guddina ikoonomii biyya keenyaatiif qabatamatti qooda olaanaa gumaachuu danda’utti deemuun itti-baha leenjii kanaa keessaa ijoodha.
 4. Kana Malees, Garichi carraa kanaan fayyadamee namoota fedhii qaban kan leenjii kanaan gahumsasaanii cimsatan iddoo adda addaa jiraataniif Bakka-Bu’ummaa kenneefii Daldala Dijiitaalaa(ADM Store) irratti waliin hojjachuufis qophaayaadha.
 5. Hawaasa keenya keessatti carraa waliin hojjachuu diriirsuuf carraa waan uumuuf.
 6. Biyya keenya keessattis alatti, Hojiiwwan gurguddoon gama teekinoolojiitiin galii guddaa fiduu bira darbanii dargaggoota hedduuf carraa hojii uumuu hedduu waan jiraniif, Hawaasni keenya carraalee akkasii irraa fayyadamuu akka danda’uu goahoomsuu.
 7. Hawaasni keenya tekinoolojii yeroo ammaa hawaasa keenya saffisa guuddaadhaan addunyaa jijjiiraa jiru kana irraa hubannoo gahaa qabaatanii irraa akka fayyadaman, hojii akka uummatan darbees akka dorgomaa tahan gochuuf kan qophaayan itti-baha(objectives) keenya muraasaadha.
Dubbisi | Read  Memory, Flash,Fi SD Card Akkamitti Sirreeffama: oroict.com solutions dhaan

 

Namootni galmaayuu barnaadan link kana banuudhaan galmaayuu dandeessu GALMAAYI

 

Leenjiin kun gosa leenjii yeroo gabaabaa kan ji’a tokko, kan ji’oota lamaaf walakkaa fi kan ji’oota jahaa kan waraqaa Ogummaa(Certificate) gosa barnoota akka:

 

 

 

 1. Barnoota Bu’uura Tekinoolojii,
 2. Barnoota Fakkeenyummaa fi Addadurummaa(Enterprenuership & Entreprenuer),
 3. Barnoota Ofgahoomsuu(Personal Development),
 4. Barnoota Daldala-Dijitaalaa fi Bittaa Gurgurtaa toora Interneetaa(Digital Marketing & E-commerce, and Affliate Marketing),
 5. Akkasumas Barnoota Tekinoolojii Miidiyaa Ammayyaa(Recent Media Technologies)
 6. Barnoota Interneetarratti Hojii Uummachuu(Google, Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok,…),
 7. Hojii Uummachuufi Caarraalee jiran(Job-creation & Existing Opportunities).   
 8. Akkasumas Barnoota Nageenya(Security) interneetaa fikkf                                                                                                                 

Fkn: Dhaabbilee Adda addaatiif Hojii Dhaabbii ykn Yeroo hojjachuu(Freelancing, Parmanent & Pertime Online Jobs)…. fikkf irratti leenjii ji’a tokkoo hanga ji’a jahaa kennuudhaaf gareen oroict.com Solutions ogeessota muuxannoo qaban biyya keessaa fi biyya alaatiin qindaayee yeroo gabaabaa booda kan eegaluudha.

 

 

Namootni galmaayuu barnaadan link kana banuudhaan galmaayuu dandeessu GALMAAYI

Leenjichi kan kennamu karaa Marsariitii MW HomeSchool fi Mobile App dhaan kan kennamu waan taheef Namoota Eenyummeessa(Account) qabu qofatu barnoota hordofuu danda’a.

 • Barnootni kan kennamu Afaan Oromoo fi English yoo tahu, Suursagalee(video) fi Barreeffamaanis kan kennamuudha. Akkuma Barnoota Idilee Barumsa(tutor), Yaaliiwwan(tests & Quizes) fi Qormaata(Exam) kan qabuudha.

 

 

 

Dubbisi | Read  Yoo Namaa bilbiltan Lakkoofsa Keessan dhoksuuf

 

Marsariitii MW HomeSchool irratti eenyummeessaa(account) argachuudhaan Kafaltiin muraasni humna hawaasa keenyaa giddugaleeffate akka jiruufi ammatti garichi gatii leenjii ji’a 1 – 6 kennuuf karoorfate kana ifa hin goone.

 • Kafaltiin kun namootni biyya alaa jiran #Doolaraan($) ykn #Euro ykn #Dinari kafalauu kan danda’an yoo tahu, Namootni biyya keessaa leenji’uuf galmaayan ammoo #Birr dhaan kafaluu akka danda’an haaldureen mijateera.

 

Barnootni kun Kafaltiin kan tahuuf Faayidaalee heddu qabaachuu fi Isaan keessaa muraasni:

 • Bu’aa qabatamaa lafarrratti akka argamsiisuuf jechuun namootni waan bilisaan baratan caala waan kaaltiin barataniif xiyyeeffannoo guddaa kennu waan taheef.
 • Gareen oroict.com Solutions hojii kanarratti Garee Leenjistootaa fi Gorsitoota ramadee hojii itti-fufaa hojjachuudhaan Dargaggoota keenya yeroo yerotti leenjifnee gahoomsuudhaan hojii akka uummataniif qopheessuu fi carraa babaldhisuuf haalduree waan barbaachisuufi kkf.
 • Namoota Ogummaa kanaan Guddinaafis tahee sababoota adda addaatiif Waraqaa Ragaa Ogummaa (Professionals Certificate ) barbaadaniif kan kenninu waan taheef.

Namootni galmaayuu barnaadan link kana banuudhaan galmaayuu dandeessu
GALMAAYI

 

                       ” Dhimma keenyaaf teennee nama biraa eeguun salphina!”  Abdisa Bencha Jara

CEO/Founder oroict.com/ADM

#Share godhaa waliif dabarsaa

 


Odeeffannoowwan Dabalataatiif walqabate yeroo yerotti argachuuf:

Telegram oroict.com Solutions >> https://t.me/oroict  
****

Cell: +251903439943
oroict.com Solutions Telegram 
oroict.com Solutions Facebook
oroict.com Solutions Instagram

Website: www.oroict.com
Email: oroict.com@gmail.com or info@oroict.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

oroict.com will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.