Googiliin Beeksisoota Siyyaasaa Irra Dhorka Kaa’uufi | oroict.com Solutions oroict.com Solutions

Googiliin Beeksisoota Siyyaasaa Irra Dhorka Kaa’uufi

Beeksisoota guutuu addunyaa irratti tatamsa’an kanneen qabiyyee siyyaasaa of keessaa qaban irratti dhorkaa kaa’uuf akka ta’e Googiliin beeksiise.

Tarkaanfiin kun yeroo duula kakaasii filannoo Yuutiiyuubi fi Googiliin filattootaan wal argachuun akka hindanda’amne ni taasisa jedhameera.

Dhorkamni kun yeroo duula kakaasii filannoo Googilitti fayyadamuun Saala, Umurii fi teessoo filattootaa beekuuf hojmata taasiifamu hin dabalatu jedhame.

Dhorkamichi torbee tokko keessatti biyya Ingiliiziitti eegalamuun biyyoota biroo keessattis kan itti fufu ta’uu ibsame.

Beeksisoota siyyaasaa qofa osoo hin taane ergaawwan qabiyyee jeequmsa kakaasu of keessaa qaban ni dabalata jedhameera.

Mariin siyyaasaa ijaarsa sirna demookiraasii keessaa ijoo waan ta’eef namni kamuu akka fedhetti yaada siyyaasa fi yaada faallaa rabsuu fi dursuun irra hin jiraatu jedhan Hojii Gaggeessan Googilii Iskoot Ispeensara.

Beeksisaaleen siyyaasaa tarkaanfiin irratti fudhatamu muraasa ta’anis itti fufiinsa ni qabaata jedhaniiru.

Maddi:BBC

Dubbisi | Read  #Qafoo Haaraa Gabaa irraa bitachuufi Qafoo Biyya alaatii firri namaaf ergu irratti #Ummanni Oromoo #Saamamaa ture, ammas saamamaa jira.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

oroict.com will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.