Gorsa Ogummaa: Hayyootni/Rogeeyyiin fi Miidiyaaleen keenya Bara Addunyaan Ganda tokko ta'aa jirtu kanatti akkamitti hojii milkaa'e salphatti hojjachuu dandeessuu? | oroict.com Solutions oroict.com Solutions

Gorsa Ogummaa: Hayyootni/Rogeeyyiin fi Miidiyaaleen keenya Bara Addunyaan Ganda tokko ta’aa jirtu kanatti akkamitti hojii milkaa’e salphatti hojjachuu dandeessuu?

Tekinoolojii Qunnamtiif Odeeffaannoo Ammaayyaa wajjiin tarkaaffachuun akkamiiti milkaayuun danda'ama?

Gorsa Ogummaa: Rogeeyyii/Hayyootaa fi Miidiyaalee Oromoo keessattuu kanneen Qabsoo Oromoo keessatti qooda olaanaa gumaachuuf onnachaa jirtaniif: – Abdiisaa Bancaa Jaarraatiin
—–
Rakkoo waloo akka sabaatti Ummata Oromoo yeroo ammaa mudate kanaan walqabsiisee akkuma kanaan dura ogummaa kiyyaan wan danda’u deeggarsa gochaa ture ammas hanqinnoota argu ilaalaa caljechuu waan hin dandeenyeef gorsa Ogummaa muraasa qaama ilaallatu hundaaf dhaamuu barbaade….
Kunis Rakkoo waloo nu mudate kanaaf furmaata tahuu baatus imala furmaatichaa ni cimsa jedhee waan amanuufidha:
Kanaanis; Rogeeyyii Oromoo biyya keessaa fi Alaatiin keessattuu Miidiyaalee Oromoo buleeyyiis tahan kanneen haaraa hundaayanii hojii ummataa saffisaan tarkaanfachiisuu barbaadaniif gorsa gabaabduu qaba.

Gorsi gabaabduun kootis:
i- Yeroon amma keessa jirru Jaarraa 21ffaa, jaarraa Odeeffannooti. Jaarraa Odeeffannoo keessatti wanti guddaan hubatamuu qabu, Yeroo Addunyaa akka Ganda tokko taatetti hubatamaa jira. Kanaafis kan #Addunyaalessaawaan(Globalization) jedhamaa jiruufis caalattimmoo addunyaa ganda tokko goona jedhamee hojjatamaa jiruudha. Kana jechuun Tekinoolojiin Addunyaa Ardii 7 irratti faffacaatee jirtu walitti dhiyeessee odeeffannoo iddoo tokkotti tahe iddoo biraatti battalummatti agarsiisuun ykn facaasuun addunyaa akka quba walqabaattu gochuu,  dhaabbilee gurguddoon biyya tokko ykn naannoo tokko qofatti osoo hin daangayin biyya hundumattuu oomishaa fi tajaajilaalee isaanii dhiyeessuu fi raabsuu ykn daldala waloo, waltajjii fageenyi hin dangeessine waloon gaggeessuu, rakkoo naannoo tokkotti mudate fageenyi osoo hin daangessine gabaasuu fi furmaata barbaaduu fikkf dha.

Kanneen hundaafuu riqichi tekinoolojiidha. Akka isin hubachuuf isiniif tahutti, fakkeenya tokko haa fudhannu: Dhaabbatni Feesbuukii yeroo ammaa Afaanota 100 oliif Ummata Addunyaa Bil.2.7 oli kanneen guyyaa guyyatti fayyadamaniif tajaajila walfakkaataa kennaa jira. Kana jechuun hojiin nuti facebook keenya irratti hojjannu Ummata kana hundaaf akka tahetti yaadama jechuudha, inumaayyuu Afaan Oromoo Afaanota 100 ol Facebook hojiirra oolche keessa waan jiruuf Afaanota biroottis ofumaan salphaatti(Automatically) waan hiikamuuf afanota gurguuddoo addunyaa ganda tokko gochuuf yaadame jedhee dhaabbatni hojiirra oolche waan taheef.
Haaluma kanaan Telegram, Twitter, Instagram fi Youtube illeen haaluma wal fakkaattunm jechuudha…..

Dubbisi | Read  Feesbuukiin Itoophiyatti Eenyummeessaalee/accounts 176 ol' cufuu beeksise.

 

 

Wanti ibsa asiin olii kana tuttuquuf yaaleef, gara Addunyaan itti imalaa jirtu akka hubattaniif yeroo tahu, Rogeeyyii Oromoo biyya keessaa fi Alaatis keessattuu Miidiyaalee Oromoo ammoo hojiin keessan ykn dadhabbiin keessan haala salphaan akka fagoo isiniif imaluuf ammoo #Tekioolojiiwwan kanneen dabalatee kanneen ammaayyaa biroo waliinis hubannoo gahaa qabaachuu isin feesisa. Yoo xiqqaatee xiqqaate ammoo Sirna imaammataafi Dambii ittiin-bulmaata dhaabbilee Tekinoolojiiwwan kanneen dhiyeessuu irraa hubannoo gahaa qabaachuudhaan haala salphatti osoo seeraafi sirna imaammata isaanii faallessu hin cabsine hojii ummata keenyaaf nitaha jennee hojjachaa jirru milkaa’inaan hojjachuuf kan nu qarqaaru yoo tahu, darbees kanneen bifa Daldalaatiin ofiifis hojii guyyuu irraa galii argachaa ummata isaanii tajaajiluuf dhama’an, akka Dhagaa tokkoon simbira lama jedhamu sanas hojjatanii milkaayuuf imala milkaayinnaa akka isiniif tahu gargaara. Kana malee ammoo caalmatti Rakkoowwan gama TQOtiin sodaa addunyaa tahan kanneen akka #Qinqaanii(Virus) tahe jedhamanii nutti ergaman ykn tasa nu argatanii hojii keenya yeroo dheeraa nu jalaa nyaachuu danda’an dursinee too’achuu, yoo tasa nyaatames salphaatti deebifachuu, Eenyummeessaalee  keenya kan Marsaalee hawaasaas tahee kan dhaabbata keenyaa dogoggoraanis tahee beekkaadhaan bifa seermaleessaan akka hin ugguramne ykn hin cufamne too’achuu fi kkf hedduudha.

Kanaafuu: Tooftaa lama fayyadamuu dandeessu:
1) Ofii keessanii Leenjii adda addaa fudhattanii Ogummaa Tekinoolojiitiin of gahoomsuu. Sana booda hojii ogummaa keessaniin saba keessan tajaajiluuf dhama’aa jirtan guutumatti ofii keessannii too’achaa imala keessan salphifachu.
2) Gorsaa Tekinoolojii itti dhiyeenyaan isin too’atu ramadachuu: Gorsaan Tekinoolojii yeroo amma akkuma addunyaattuu gatiin isaa kan qaala’u tahus haatahuu malee, ilmaan keenya ogummaa tekinoolojii olaanaa qaban kanneen bilisarraa eegalee gatii salphaan dhimma ummata keenyaa irratti hojjachaa jiran hedduu akka jiranis qabatamaan beekna.

Dubbisi | Read  Eenyummeessaa Feesbuukii(account) Jecha-darbii yoo irraanfattan ykn hatamee jijjiirame, Jechi-darbii(password) fi T.Ergaa(E-Mail) banattaniin yoo isin jalaa jijjiirame akkaataa itti deebifattan

Ani akka Ogeessatti kan isin gorsu, #Tooftaa isa 2ffaa fayyadamuun caalmatti milkaa’ina keessaniif bu’aa qabaachuu isaati:
#Sababnisaa:
– Yoo Ogeessa qacaranne ofii keenyaa ammoo hojii fi karoora arkaa qabnu sana qofatti xiyyeeffannaa kennina, Ogeessi deeggarsa nuuf godhummoo hojii keenya hordofee Tekinoolojii si’anaa waliin walnuuf simsiisa waan taheef, Xiyyeeffannoon keessan kallattii ogummaan hojjachuu qofa waan taheef carraan milkaa’ina hojii keenyaa caalatti dabala.
– Qunnamtiin, Beekkamtiin fi bira gahiinsa hojii keenyaa ummatatti dhiyaachuu haalaan kan dabaluudha
– Hojii Imaammataa fi seera Tekinoolojichaa eegetu facaafama waan taheef carraan #Qunnamtiin hawaasaa nadd cituu baay’ee xiqqaachaa dhufa. Fkn: Aktiivistiin Hordoftoota Kuma-500 qabu gaafa seera dhaabbatichaa cabsite jedhamee account jalaa cufamu haaraa yoo banate, hanga ummata duraan isa hordofaa ture deebisee argatuuf yeroo fudhata, kun ni furama, ykn account sun akka hin cufmne ogeessi Teekinikaa dursee ofeeggannoo barbaachise taasisa jechuudha.
– Ogeessaan deeggaramnee yoo akkasitti hojjatne, iddoo hojii keenyaa Facebook, ykn Youtube qofa tahee hin hafu marsaalee hawaasni keenya hedduuminaan fayyadamu kanneen akka twitter, instagram, telegram fi kkf walitti hidhuudhaan miidiyaalee fayyadamtoota addunyaa adda addaa walitti hidhe sana hunda irratti altokkoon of=deeffannoo walfakkaataa tamsaasuu, hojii walfakkaataa hojjachuu fi Horfoftoota miidiyaalee hundarrattuu horachuun laafaa tahaadhufa.

 

 

Fkn: Asuma kaluu kana rogeeyyota keenya hedduu jalaa account isaanii ugguramaa jira.. #Sababni uggurama san geessaa jiru maal kan jedhuuf ogeessi teekinikaa fala barbaada jechuudha. Akkasumas Rogeeyyii heddu jalaa account cufamaa ture, Ogummaa ykn ogeessa teekinikaa yoo qabaatan garuu account san deebifachuu ni danda;u jechuudha.
Garee kana qindeessuudhaan gatii salphaa taheen haala salphaa taheen deeggarsa ogummaa Rogeeyyota Oromoo biyya keessaa fi Alaa fi Miidiyaalee Oromootiin qopheessuun barbaachisaa tahee yoo argame gareen @oroict guutumaan guututti itti gaafatamummaa fudhachuu kan danda’uudha, haalas mijeessaa jirra.

Dubbisi | Read  Hanna Odeeffannoo : Tekinoolojiiwwan ijaan hin muldhanne yeroo ammaa Odeeffannoo miliksuuf hojiirra oolaa jiran

 

 

 

 

 

Kun rakkoo deddeebiidhaan mudachaa jiru furuuf kallattii fi furmaata yerootiiif akka tahu hubannoo uumuuf malee dhimmichi gadi fagoo fi baldhina waan qabuuf kan itti-deebi’u ta’a. #Dubbstanii akka waliif dababarsitan isiniif dhaama.

 

Galatoomaa
Abdisa Bancha Jara
Dursaa Garee oroict.com Solutions

1 Comment

  • Onkololeessa 16, 2020 at 8:29 pm

    Thanks you Abdisaa banchaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

oroict.com will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.