Haasaan Jibbaansaafi Odeeffannoon sobaa adabbii hanga waggaa 3 adabsiisa jedhame

Haasawa arrabsoofi odeeffannoo sobaa too'achuudhaaf labsii bahe irratti mariin gaggeeffame.

0
78

Haasawa arrabsoofi odeeffannoo sobaa too’achuudhaaf labsii abbaan Halangee Federaalaa baase irratti mariin gaggeeffameera.

Labsiin bahe hawaasa keessatti walkabajaafi walqixxummaan akka dagaaguufi sirna dimookiraasiitiif balaa kan tahe ilaalcha jibbiinsaafi odeeffannoo sobaa too’achuuf yaadameeti jedhameera.
Namootni yaada isaanii bilisaan yoo ibsatan kabaja namummaafi nageenya kanneen biroo wantoota balaa irra buusan haasa’uu irraa akka ofqusatan gochuun kaayyoo labsichaa isa biraa ta’uun himameera.
Seera labsichaa keessatti kanneen dhooggaman keessaa Odeeffannoo sobaa tahuu osoo beekuu ykn adda baafachuu osoo qabuu odeeffannicha tamsaasuun kanneen dhooggaman keessaa tahuu himameera.

Dubbii jibbaansaa caljedhee kan tamsaase ykn facaase ykn barreesse Adabbii hanga waggaa 3 ykn irra deebiidhaan hanga Qarshii kuma 10 kan gahu akka adabsiisutu himame. Kanaan walqabatee miidhaan qaqqabe yoo jiraate adabbii hanga waggaa shan(5) geessisu kan adabsiisuudha.

Marii Yuunivarsitii Finfinneeti, Kutaan seeraa qopheesse kanarratti bakka bu’ootni dhaabolii Siyaasaa, hayyootnifi keessumootni affeerran godhameef hiraachuu isaanii kan gabaase EBCdha.


Maddi INSA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here