Hoogganaan Olaanaan Facebook Bitk Zuckerberg hardha Qophii F8 jedhu qopheesse | oroict.com Solutions oroict.com Solutions

Hoogganaan Olaanaan Facebook Mark Zuckerberg hardha Qophii F8 jedhu qopheesse

Ebla 30/2019(oroict.com)Mark Ibsa baldhaa galma ummanni hedduu hirmaatetti hawaasa fuuldura dhaabbatee dhiyeesse. Haasaan isaa Eegumsa marsaalee hawaasaa irratti kanfuullaffateefi Tajaajiloota adda addaa haaraa hojii eegalchiises himeera. Waggoota 15nan darban keessatti Feesbuukiifi Instaagraamii irratti fuulleffannee giddugala walfakkaataa walitti dhufeenya hawaasaa diriirsuu irratti fuulleffanne, giddugala dhuunfaa keessaniitiin addunyaa biraatiin itti walargitan, keessattuu odeessa keessoofi icciitenya daddabarsa kafaltii addaa addaarratti jedhe Mark haasaa isaa keessatti.

Muldhata kana qabatamatti jijjiiruuf ammoo ammas ‘Ergimtuu(Messenger) fi WhatsApp irratti kallattii hundaanuu hanga icciitenya guutumatti dhoksituu icciiitii hojjachaa jirra jedhe.
Ammas akka hawaasni keenya akka hiriyyootatti giddugaleeffannee FEESBUUKII bifa haaraadhaan Saxaxnee(Redesigned) jirra jedhe Mark.
Instaagraamii irratti bifa haaraadhaan meeshaalee adda addaa akkamitti bifa salphaan akka bitatan daballee jirra, WhatsApp illee gara giddugala kanaa fidnee akka Idil-Addunyaatti gadi lakkifna jedhe Mark.

Kan biraa gammmachuun isniif labsummoo bara kana Sagaleessituu gurraa haad-maleessa(headset with no cable) maqaan isaanii ‘Oculus Rift S and Oculus Quest’ jedhamu imala keessan irratti bilisaan akka socho’uu dandeessaniif kan oolu isiniif dhiyeessuuf akka tahe ibsuun barbaada jedhe Mark..

Haaluma tajaajila keenya haala adda addaatiin jijjiirama goonu keessattuu muldhata eeggumsaa irratti, nutis dhaabbata keenya akkataa toluun jijjiiraa deemna. Ogeeyyota ogummaa adda addaatiin nugorsan qabna gama daldalaatiin, gama hawaasummaatiin akka daandii gaarii qabannee gara fuulduraatti sochoonuuf. Xiyyeeffannoo guddaa Ijaartota(dagaagsitoota)f kenninuun mi’oota/sirna keenya seeraan dhimma itti bahuu duuka buuna akkasumas muldhata kana akka dhugoomsaniif ijaarsa sirnoota adda addaa taasisuun itti fufu.

Kun yeroo fudhachuu danda’a ammas deebii hundaa kennine jechuu mitii, garuu waan hundaa sirreessuuf xiyyeeffannoofi iftoominaan hojjachaa jiraachuu ibsuun fedha yaada jedhu guduunfee dhiyeesse Hoogganaan Olaanaan Dhaabbata guddicha Idil-Addunyaa Feesbuukii, Mark Zuckerberg.

Dubbisi | Read  Facebook irratti Maxxansaalee hin barbaadne Ugguruufi kanneen barbaaddan qofa ilaaluu dandeessu.

 

oroict.com

 

1 Comment

  • Mohammed
    Fulbaana 12, 2019 at 3:53 pm

    Waan gariidha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

oroict.com will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.