HORDOFTOOTA, MAAMILTOOTA KEENYAAfi UMMATA OROMOO Kabajamoo hundaaf:- OROMO ICT APP | oroict.com Solutions oroict.com Solutions

HORDOFTOOTA, MAAMILTOOTA KEENYAAfi UMMATA OROMOO Kabajamoo hundaaf:- OROMO ICT APP


Kaayyoon Garee OROMO ICT ykn www.oroict.com (Qubee Technologies) guddaafi inni ijoon Hanguma dandeettii keenyaatiin, waanuma dandeennuufi beeknuun irratti gama Tekinoolojii Qunnamtiif Odeeffannoo(ICT Concepts) irratti waan ummata keenya ni fayyada jennu isiniif dhiyeessuun HUBANNOO Hawaasa keenyaa cimsuudha.

Kanaaf, yeroo yerotti barruuleefi maxxansaalee keessattuu haala yerootiin walqabatan irratti xiyyeeffannee, keessattuu

 • Barnoota Koompitaraa
 • Barnoota Mobile
 • Itti Fayyadama Marsaalee Hawaasaa
 • Icciitii Eenyummeessaa ofii eeggachuu
 • Rakkoolee Teekinikaatiif Gorsa kennuu
 • Marsariitii Ijaaruufi Too’achuu
 • Fayyadamaa Mosajjiilee hojjachuu
 • Fayyadamaa Mobile Hojjachuu
 • Gorsa Hubannoo cimsuu kennuufi
 • Kanneen birooo waan ummata keenna fayyada jennee yaadne irratti hirmaanna hanga humni keenya nuuf hayyame gochaa jiraachuu hedduun keessan ni beektu.

Haa ta’uu malee Maxxansaalee keenya hedduu yeroo as dhiyoo eegaalee Marsariitii keenya(www.oroict.com) irratti maxxansaa jiraachuun keenya ni yaadatama. Kanaan walqabatee Hordoftoota keenya hedduu irraa KOMIIN heddu nu mudatee jira, ammas dhiyaachaa jira.

Duraan dursinee, Maxxansa Keenya Marsariitii irratti maxxansuuf kan murteessineef daba yaadnee miti, Miidhaafi Faayidaalee gurguddoo heddu waan qabuuf. Miidhaafi Fayidaaleen kunneenis:

 

 • Maxxansi Marsariitiin olkaayame sa’aatii barbaadanitti, biyya barbaadan irraa yeroo hundumaa iddoo Interneetni jiru hunduma taa’anii, #Google qofa banuudhaan waan nuti barreessine sana keessaa Jecha 1 ykn 2 ykn isa oli kanuma barbaadan barreessuudhaan BARBAADI(SEARCH) yoo jedhan salphatti argachuudhaaf tajaajila.
 • Marsaan Maxxansa akkasii qabu, keessattuu Afaan keenyaan waan hin jirreef, Sadarkaa Idil-Addunyaatti Yeroo qorannoon afaanii gaggeeffamu, Afaan Oromoo Sadarkaan itti fayyadaamiinsa Hawaasaa akka Idil-Addunyaatti qabu ni dabala.
 • Hawaasni Afaan kana fayyadamu, keessattuu barattootni, dargaggoootni, qorattootni fikkf yeroo dhimma akkasii barbaadan takkumaan gara Marsariitii keenyaafi kkf deemuun waan barbaadan argachuuf gargaara.
 • Deetaan Marsariitii akkasii irratti walitti qabame, Maqaa guutuu Barreessichaafi Ogummaa barreessichaa waan of jalaa qabuuf Qulqullummaan(fudhatamni) isa olaanaadha. Carraan haqamuufi jijjiiramuu hin jiraatu ykn gadi bu’aadha.
 • Barreessaan cimaa taanaan Galii argachuufis waan ooluuf madda Galiis ta’ee tajaajiluu danda’a.
Dubbisi | Read  Bilbila Android isin Jalaa Saamsame Osoo Deetaan isin jalaa hin badin akkamitti Banattu[Unlocking Android Smart Phone Pattern without losing Data]: OROMO ICT

Rakkooleen Maxxansoota Facebook irratti qofa Maxxansuu immoo:

 • Maxxansi Fuula Facebook irratti qofa maxxanu hanga torbaan 1 ykn ji’a 1 qofa gara gubbaatti waan muldhatuuf yeroo maxxansaaleen biro hedduuun maxxanaa deeman, Maxxansi sun gadi fagaachaa deemee, namoota yeroo jalqabaa sana qofa argantu itti fayyadama malee abbaan barbaade yeroo barbaadetti argachuuf mijataa miti.
 • Jecha 1 ykn 2 qofa barreessinee Barbaadi(search) jennee argachuu hin dandeennu.
 • Mirgi Abbummaasaa eegamaa waan hin taaneef hojiilee keenya itti fufiinsaan hojjachuuf madda jalqabaa wabeeffachaa itti fufsiisuuf waan ulfaatuuf.
 • Maxxansaaleen keenya yeroo heddu keessattuu yeroo TARTIIBA wayii fa’a agarsiisuu Barbaadnu suuraaleedhaan deeggarree maxxansina, Carraan kun Facebook irra hin jiru, Marsariitii qofa irratti haala kanaan maxxansuu dandeenna.
 • Maxxansaalee keenya tokko tokko immoo hedduu waan dheeratuuf, Fuula Facebook irratti osoo maxxansinee dubbisuufuu kan nama hifachiisu waan fakkaataniif Marsariitiidhaan garuu Maxxansichi hanga akka gahu osoo hin yaadatin dubbifnee xumuruuf dandeenna.
 • Abbaan Fedhe garagalchee maxxansee anatu qopheesse jedhee ittiin dhaadata.

Sababoota kanaafi kkf walqabateeti, Kan Marsariitii keenya(www.oroict.com) irratti maxxansuuf murteessine, Hordoftootni keenya akka biraatti hubattan yoo jiraattan nu hoffolchaa jenna. Haa ta’uu malee Hordoftootni keenya, #Rakkoo Interneetaatiin walqabatee, keessattuu Fayyadamtootni Mobile Maxxansa keenya osoo dubbisuu barbaadan akka rakkachaa jiran nuuf himaa turan. Nutis Kaayyoon keenya Ummata keenya tajaajiluudha jennee Hoji-Manee sana fudhannee kunoo FURMAATA Salphaa Qabannee dhufneerra.

Innis, App Mobile, kan Bilbila keessan irratti buufattanii, sana booda Maxxansa keenya yeroo gara yerotti maxxansinu haaluma salphaan argachuuf isin gargaaru, FAYYADAMAA[Android APP] Mobile Hojjannee Raawwannee GOOGLE PLAY STORE irratti gadi lakkifnee jirra, Yeroo gabaabaa keessatti ‘ACTIVE’ isiniif ta’a, sana booda Fayyadamaa kana buufattanii, Maxxansi keenya tokkollee osoo isin hin dabarre nu HORDOFUU Dandeessu.

Kaayyoon keenya: Hubannoo Hawaasaa Cimsuudha!

 

Dubbisi | Read  Kaappitaal 54 Hojii Teeknooloojii Deeggaruuf Birriii Miiliyoona 6 Gumaache

HORAA BULAA DEEBANAA…✍️👈

👥: OROMO ICT and Qubee Technologies TEAM!💤

E-mail: info@oroict.com or oromoict@gmail.com

Web: www.oroict.com and www.afaan-oromoo.com

1 Comment

 • Deebii Lataa
  Gurraandhala 28, 2018 at 6:49 pm

  Waan keenyaf teenyee nama hin eegnu! (Abdiisaa Baancaa Jaarraa). Jabaadhaa! Dhugumatti hojii bareedarra jirtu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

oroict.com will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.