Ibsa gabaabaa Seera Mootummaan Itoophiyaa Haala Itti-fayyadama Bitsaalee Hawaasaarratti baaseef. | oroict.com Solutions oroict.com Solutions

Ibsa gabaabaa Seera Mootummaan Itoophiyaa Haala Itti-fayyadama Marsaalee Hawaasaarratti baaseef.

Namootni hedduuun keessaan ibsa seerichaa akka hin hubatiniifi tarkaanfiilee itti aanan irratti gaaffii nugaafachaa jirtu. Ibsi gabaabaan kunooti.
 
Seera Mootummaan Itoophiyaa Haasawa Jibbiinsaafi Odeeffannoo sobaa too’achuu jedhee baase sun haalotaafi rakkoolee Biyyi Itoophiyaa yeroo ammaa keessa jirtu taasgabbeessuuf kan baheedha. Mootummaan haala yeroo ammaa muldhatu taasgabbeessuuf bifa isaaf toluun qopheeffateera.
– Seerichi Itti fayyadama Interneetaa osoo hin taane Marsaalee hawaasaa irratti kan xiyyeeffateedha.
– Seerichi Bu’aafi Faayidaa Marsaalee hawaasaa osoo hin taane wantoota achirratti hojjattu bifa kanaan hojjadhuudha.
– Yeroo ammaa rakkoo addunyaa guutuu kan tahe hanna odeeffannoo too’achuuf ykn hubannoo hawaasaa cimsuuf seerichi keessatti wanni kaayame hin jiru,
– Seerichi Barbaachisummaa odeeffannoo osoo hin taane tamsa’ina odeeffannoo irratti sodaa qabuufi daangaa kaahame dabartee yoo argamte ittigaafatama taasisuuf kan kaahameedha.
 
Kun kanumaan tahee osoo jiru;
– Adeemsi hojiirra oolmaa seerichaa ifatti waan kaahe hin qabu.
– Wantoota seera haaraa kanaan dhoorgaman kana nama ykn qaama cabsee argame mootummaan akkamitti hordoffii akka gochuuf deemu waan eere hin qabu ykn ammoo Tekinoolojii hojii kana hojjachuuf dandeessisu hojiirra oolchuu waan hime hanga ammaatti hin argine.
 
Haala kanaan hojiirra oolmaan Seerichaa maal fayyada?
– Yoo Tekinoolojiidhaan deeggarame biyya taasgabbeessuuf hariiroo hawaasa biyya kanaatif bu’aa fiduu mala.
– Burjaaja’iinsa yeroo ammaa biyyi keessa seente kanaaf fala tahuu mala akkuma Mootummaan yaade, kunis Tekinoolojii fayyadamuudhaan, Ogeessa gahumsafi ogummaa marsaalee hawaasaa faana dhahuu qabu fayyadamuudha,
 
Yoo hin taane garuu:
– Namootni ykn qaamotni seera kabachisiifna jedhan akkuma baroota darbanii namuma itti fakkaateefi komii irraa qaban, namootuma saba isaan jibban ta’e ykn amantii isaan jibban tahe hidhuufi adabuuf deemu.
 
Gaaffii isin: Namoota Maqaa jijjiiratanii fayyadaman akkamitti argatu jettaniif:
Deebii: Marsaalee Hawaasaa kamiiyyuu maqaa jijjiirataniif miliquun hin danda’amu, Tekinoolojiiwwan yeroo ammaa jiran hedduudha, hanga naannoo nuti jiraannuu bira darbee hanga mana nuti keessaa teenyee Marsaalee hawaasaa kana fayyadamaa jirruutti Ogeessi faana nu dhahuu danda’a.
Inni biraammoo: Mootummaan Dhaabbata Tajaajila Marsaa hawaasaa kennu sana waliin ta’ee dhimma nageennyaatiin walqabsiisee odeeffannoo guutuu qaama badii dalagaa jiruu sana argachuu mirga qaba badii tahuu dhaabbaticha amansiifatee.
 
Kanaafuu Itti Fayyadama seera jedhamee kana walumaan kan ilaallu taha.


HORAA BULAA DEEBANAA
oroict.com
Dubbisi | Read  Deetaa/Faayila/Folder Koompuutara keessan irra jiru dhoksuuf ykn deebisanii ilaaluuf:OROMO ICT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

oroict.com will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.