icciitenya-facebook

Icciitenya(security) Eenyummaa Facebook keessanii eeggachuuf tartiiba kanaa gadii hordofaa………………. OROMO ICT


Icciitenya(security) Eenyummaa Facebook keessanii eeggachuuf tartiiba kanaa gadii hordofaa:

1.Ergaan na beeksisii akka isiniif kennamu godhaa(enable login notification)… Kunimmoo yeroo eenyummeessaan keessan iddoo(locatio), Koomputara/Mobile Haaraa irraa banamu akka bifa ergaa gabaabaatiin Bilbila ykn email keessan irratti isin beeksisuuf kan oolu yommuu ta’u Namni Eenyummeessaa keessan hatuuf deemus yoo jiraate lakkoofsa icciitii isiniif ergame sana malee seenuu hin danda’u waan ta’eef..Kanaafuu yeroo san namni akka fb keessan seenuf yaala jiru ni hubattanii #Jecha Darbii(password) keessan jijjiirachuu qabdu!

karaa itti enable notification gootanis:

Go to Home -> Account Settings -> Security ->Login Notification

 

2.yeroo hunda #Activesessions eenyummeessaa keessanii hordofuu qabdu.. Kunimmoo Eenyummeessaan keessan iddoo(location), Komputera/Mobile(device), Yoom akka banamee jiru nutti agarsiisa. Haala kanaan yoo iddoo nu hin banin irraa ykn koomputara/Mobile nuti hin fayyadamin irraa banaa(Active) ta’uu agarre tarkaanfii kanaa gadii fudhachuu qabna.

  1. a) Kan iddoo Haaraatti baname(Active) jedhu sana cuqaasuun #endsession gochuu qabna.
  2. b) Yerosuma #JechaDarbii(Password) keenyas jijjiiruu qabna.

akkaataa ittiin active session check gonus,

Go to Home -> Account Settings -> Security -> Active Sessions.

 

3.Secure Browsing..godhunis caalatti fb kenya

eeguf gaaridha…akkatan itti goonus

Go to Home-> Account Settings -> Security ->Secure Browsing.

 


OROMO ICT [sgmb id=”1″]

 

Maxxansa darbeHojiiwwan OROMO ICT
Maxxansa itti-aanuMARSAALEE UGGURAMAN AKKAMITTI FAYYADAMNA?: OROMO ICT
Founder/CEO/Owner at oro ICT | Qubee Technologies - IT Specialist[App developer, Web designer, Blogger, Chief Editor of afaan-oromoo.com and https://fayyaa.afaan-oromoo.com, and ICT Consultant(https://oroict.com/] ---- I'm a self-motivated & creative social Entrepreneur and knowledgeable Information Technology Specialist. I Work well independently, or in a group setting providing all facets of computer help desk support, customer support, Consultation, troubleshooting, Development, Entrepreneurship, Youth Empowerment, and Volunteer young. I have ability to easily identifies and resolves technical issues and concerns. Excellent communication and presentation capabilities. I won the BRONZE(3rd Prize] worldwide award in Category of Best Project of 2017 on 'Youth Citizen Entrepreneurship Competition' held at Oct 21, 2017 in German, Berlin. As I'am very active on different social media, there are a lots of Information i can provide for AI, accordingly, I kindly want to engage in volunteer Activities of AI. Thank You in Advance! GALATOOMAA!

DUUBDEEBII KENNI

Please enter your comment!
Please enter your name here