Icciitenya(security) Eenyummeessa Feesbuukii keessanii eeggachuuf tartiibota kanaa gadii hordofaa.... oroict.com Solutions | oroict.com Solutions oroict.com Solutions

Icciitenya(security) Eenyummeessa Feesbuukii keessanii eeggachuuf tartiibota kanaa gadii hordofaa…. oroict.com Solutions

Icciitenya(security) Eenyummaa Facebook keessanii eeggachuuf tartiiba kanaa gadii hordofaa:

1.Ergaan na beeksisii akka isiniif kennamu godhaa(enable login notification)… Kunimmoo yeroo eenyummeessaan keessan iddoo(locatio), Koomputara/Mobile Haaraa irraa banamu akka bifa ergaa gabaabaatiin Bilbila ykn email keessan irratti isin beeksisuuf kan oolu yommuu ta’u Namni Eenyummeessaa keessan hatuuf deemus yoo jiraate lakkoofsa icciitii isiniif ergame sana malee seenuu hin danda’u waan ta’eef..Kanaafuu yeroo san namni akka fb keessan seenuf yaala jiru ni hubattanii #Jecha Darbii(password) keessan jijjiirachuu qabdu!

karaa itti enable notification gootanis:

Go to Home -> Account Settings -> Security ->Login Notification

 

2.yeroo hunda #Activesessions eenyummeessaa keessanii hordofuu qabdu.. Kunimmoo Eenyummeessaan keessan iddoo(location), Komputera/Mobile(device), Yoom akka banamee jiru nutti agarsiisa. Haala kanaan yoo iddoo nu hin banin irraa ykn koomputara/Mobile nuti hin fayyadamin irraa banaa(Active) ta’uu agarre tarkaanfii kanaa gadii fudhachuu qabna.

  1. a) Kan iddoo Haaraatti baname(Active) jedhu sana cuqaasuun #endsession gochuu qabna.
  2. b) Yerosuma #JechaDarbii(Password) keenyas jijjiiruu qabna.

akkaataa ittiin active session check gonus,

Go to Home -> Account Settings -> Security -> Active Sessions.

 

3.Secure Browsing..godhunis caalatti fb kenya

eeguf gaaridha…akkatan itti goonus

Go to Home-> Account Settings -> Security ->Secure Browsing.

 


oroict.com Solutions

 

Dubbisi | Read  Facebook irratti Maqaa keessaniin osoo isin hin beekne Ergaan(message) Hiriyyaa keessanitti maaliif akka argamu beektuu?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

oroict.com will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.