Itiyoo Telekoom erga bulchiinsi haaraaan ramadamee #Tajaajila Haqa-qabeessaafi fooyya’aa tahe uumuuf dhama’aa waan jiru fakkaata.  Takka jedhee tarkaanfii Gatii tajaajilootasaa Ummataaf hirdhisuun kan eegale dhaabbatichi, Ammayyuu Komii Ummanni dhaabbaticha irraa qabuuf deebiin hedduu kan hin deebine akka tahe  ni beekkama. 

Kun osoo akkasumatti jiru,  Yeroo ammaa immoo tajaajila haaraa Maallaqni maamiltoonni bilbila keessaa qaban gadaanaa yoo ta’u, herreega yoo hin qabaatin, yookin kaardin kaffaltii duraatin guuttattan yoo hin jiraatin duubee fayyadamuun ni danda’ama.

Tajaajilichi maamiltoota bilbila sochootuu kaffaltii duraa fayyadaman fayyadamoo kan taasisu yammuu ta’u, maallaqni liqeeffatan tajaajila sagalee, ergaa gabaabaa, intarneetii, tajaajila dabalataa yookin abbaa biraatif herreega dabarsuuf ooluu danda’a.

Tajaajilicha argachuuf qebee A,L yookin C barreessudhaan gara 810 ergaa gabaabadhaan erguudhan ajaja isinii laatamuun hordofaa itti fuftuudhan argama.

Tajaajjilli liqaa kunis Birrii 5 kaasee amma Birrii 1000 yammuu ta’u, yammuu kaardii bittanii guuttattan kan hir’ifamudha. Tajaajila Liqaa kana yeroo fayyadamnu, dhibbeentaa 5(5%) gatii tajaajilaa(Service Charge) akka qabu himameera. Kana jechuun hamma liqeeffanne sanairratti 5% daballee galchina jechuudha.

Maamila tajajaila liqichaa ta’uudhaf baatii tokkoof yeroo qilleensaa Birrii 30 guutanii kan fayyadaman ta’uu qabu. Liqaa biraa argachuudhaf liqaa duraa deebisuun dirqama ta’uu Iityoo Teelekoom FBCtti himeera.


HORAAA BULAA DEEBANAA

OROMO ICT

Maxxansa darbeDhaabbanni Itiyoo-Teelekoom tajaajilawwan kennuu garaa garaa irratti gatii hir’isuu beeksise.
Maxxansa itti-aanuChaarjeriin Moobaayilaa akkamitti hojjata?
Founder/CEO/Owner at oro ICT | Qubee Technologies - IT Specialist[App developer, Web designer, Blogger, Chief Editor of afaan-oromoo.com and https://fayyaa.afaan-oromoo.com, and ICT Consultant(https://oroict.com/] ---- I'm a self-motivated & creative social Entrepreneur and knowledgeable Information Technology Specialist. I Work well independently, or in a group setting providing all facets of computer help desk support, customer support, Consultation, troubleshooting, Development, Entrepreneurship, Youth Empowerment, and Volunteer young. I have ability to easily identifies and resolves technical issues and concerns. Excellent communication and presentation capabilities. I won the BRONZE(3rd Prize] worldwide award in Category of Best Project of 2017 on 'Youth Citizen Entrepreneurship Competition' held at Oct 21, 2017 in German, Berlin. As I'am very active on different social media, there are a lots of Information i can provide for AI, accordingly, I kindly want to engage in volunteer Activities of AI. Thank You in Advance! GALATOOMAA!

DUUBDEEBII KENNI

Please enter your comment!
Please enter your name here