Imo’n Maaliif Mallaqa Humnaa Ol Lakkaaya? OROMO ICT

0
181

Imo’n maaliif mallaqa humnaa ol lakkaaya?


Eeyyen, Imon akkuma warra kaanii marsaa hawaasaa kan namni tokko sagaleen, suursagaleen, akkasumas barreeffamaan kan ittiin walqunnamuudha.

Imon akkuma warren kaanii kan walqunnamtii hawaasaatiif hojjatame yommuu ta’u warreen kaanniin kan akka twitter, whatsup, facebook fa’a ta’us Imon maaliif mallaqa akka addaatti lakkaaya gaaffii jedhuuf immoo wantoota ijoo lama kaasuun dirqama ta’a. Isaanis:

  1. Bilbila Suursagalee

Imon, suursagaleen

yeroo haasofnu humna[bandwidth]  olaanaa fayyadama kunimmoo mallaqa keenya salphatti akka fixuuf saba ta’a. Keessattuu warri Imaayera Xoobiyaa keessa jiraatu yeroo Interneeta mallaqaan fayyadamnu hedduu waan isin miidhuuf suursagaleen fayyadamuun hin barbaachisu yoo beekaatuma ittti seentan malee.  Yoo Wi-Fi Fayyadamtan immoo rakkoo hin qabu.

Hub: Yeroo qarshiidhaan fayyadamnu, sagalee ykn barreeffama walii erguun filatamaadha.

  1. Hiriyyoomfachuu

Imon rakkoon guddaan isaa asirratti. Bilbiloota namaa kanneen qafoo keessaa isin qabdan hunda IMO akka fayyadaman affeeraa[INVITE] jedhee isinitti agarsiisa.Namni hedduu osoo hin hubatin ‘INVITE’ tan jettu sana tuqu, yeroo sana nama hundatti ergaa gabaabaa[sms] namoota hundatti erga. Kun immoo kafaltiin interneetaan osoo hin taane, Mallaqa bilbila keessa keessa jiru fayyadamee ergaa gabaabaa nama hundatti erga. Kunis Kafaltii cimdaa[network] biyya isin keessa jirtan sanatti ergaan gabaan lakkaayuun hanga namoota itti ergitaniitiin baayyatee isin irraa cita.

Fkn: Nama Xoobiyaa jiru tokko yoo ta’e nama tokkoof saantima 0.35ETB fudhata, akkasumas lakkoofsa nama biyya alaa jiru yoo bilbila keessaa namni kun qabaate, qarshii 6.10ETB itti lakkaaya. Haalli kun hawaasa keenya kisaaraa hedduun dhahee jira.

Hub: ‘INVITE’ wanta jettu sanarraa of eeguun mallaqa keessan qisaasa’uu irraa oolchaa!

 


HORAA BULAA

OROMO ICT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here