INTARNEETII IRRATTI OF-EEGGANNOOF BEEKKUMSA BARBAACHISU – Ferhan Abdulselam

0
317

INTARNEETII IRRATTI OF-EEGGANNOOF BEEKKUMSA BARBAACHISU

Kutaa 1ffaa – SHARE

Akkamitti Ethio Telecom Facebook Uggura?

Yeroo ati intarneeta Ethio Telecom fayyadamtee facebook tahee weebsaayitoota kamuu banuuf tuqxu, garasitti konnekti godhuuf jalqaba gaafiin gara Ethio Telecom’tti ergama. San booda yeroo Ethio Telecom konnekshina hayyamee weebsaayitii tahee facebook sun sii banama. Kana jechuun wanti ati godhaa jirtu Ethio Telecom bira dhaqa; too’achuu dandayu. Odeeffannoon kee iccitaawaa/dhokataa miti jechuudha. Kanaaf yeroo feete Wayyaaneen, konnekshina gaafatame hayyama dhoorgattee facebook tahee weebsaayitoota jarri hin feene akka hin banamne godhan.

Uggura Ethio Telecom irra aantee akkamitti Facebook banatta?

VPN fayydadamuudhaan uggura isaanii irra aantee facebook fi weebsaayitoota Ethio Telecom cufe banachuu dandeessa.

VPN Maali?

Moggaasni maqaa isaa (Virtual Private Network) irraa kan dhufe yoo tahu, teknoloojii yeroo intarneeta fayyadamtu odeeffannoo kee iccitaawaa/dhoksaa godhu.

VPN Akkamitti Odeeffannoo kee Ethio Telecom Jalaa Dhoksa?

Dura Konnekshinii Ethio Telecom fayyadamtee VPN’tti konnekti goota. Yeroo kana konnekshina kee iccitaawaa/secured godhee gara server VPN’tti ergee IP Ethio Telecom ittiin si beeku dhiisee kan biroo haaraa sii kenna. San booda konnekshina VPN fayyadamta jechuudha. IP haaraa inni sii kennu kan bakka jirtu sanii osoo hin taane, fakkeenyaaf Oromiyaa keessa jiraattee, IP biyya Ameerikaa sii kenna. Ati Oromiyaa jiraattus akka nama Ameerikaa jirattutti beekkamta jechuudha. Kanaafuu, Ethio Telecom bakka ati jirtu hin beeku. IP haarawa yeroo yerootti waan sii kennuuf yeroo adda addaatti IP biyya adda addaa fayyadamuu dandeessa.

Intarneeta si barbaachisaa VPN fayyadamuuf?

Eeyyeen. Interneetni kan si barbaachisuuf, gara VPN’tti konnekti godhuu qabda. Yeroo VPN fayyadamtu intarneetiin Ethio Telecom kan si fayyaduuf facebook banuuf osoo hin taane VPN sanitti si hidhuufi ykn konnekti godhuufi. San booda intarneeta irraa wanti ati laaltu konnekshina VPN fayyadamu. Kanaaf fb banuuf hayyama konnekshinii Ethio Telecom hin gaafatu. Sababni itti waan Ethio Telecom cufe VPN banuu dandayuuf kana. Isaan hanga VPN cufuu hin dandeenyetti waan erga VPN konnekti gootee booda quba qabaachuu hin dandayan.

VPN fayyadamuun seeraan hayyamamaa?

Biyyoota addunyaa irra jiran keessaa biyyoota 10 qofatu kan seeraan VPN dhoorge. Itoophiyaa keessattii seeraan hanga ammaatti hin dhoorgamne. Seera qabeessa. Abbaan iccitii isaa eeggachuun waan seeraan kabajamuuf VPN dhoorguun mirga iccitii ofii dhokfachuu dhoorguu akka tahetti ilaallama. Akkasumas kaampaanonni gurguddoon VPN fayyadamuun odeeffannoo walii dabarsu waan taheef barbaachisaadha.

Haa tahuu garuu biyyoonni abbaa irree Itoophiyaa dabalatee, akka namni VPN itti hin fayyadamneef server VPN yoo irra gahan ni ugguru. Yeroo san VPN fayyadamuun hin dandayamu. Yeroo tokko tokko ammoo bakka app VPN irraa download godhatan cufu. Kuni tooftaa isaan fayyadaman malee seeraan dhoorgaa taheetii miti.

VPN akkamitti download godhannee itti fayyadamna?

Kutaa itti aanu keessatti na eegaa… barnootni intarneeta irratti of eeggannoof barbaachisoo tahan itti fufa…kuni jalqaba. Ferhan Abdulselam

Copy/paste godhuu irra SHARE yoo gootan akka namni kutaa itti aanu fb kiyya irraa argatu gargaara.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here