Interneeta Baasii Salphaadhaan

Interneeta Baasii Salphaadhaan yeroo dheeraaf fayyadamaa: OROMO ICT


Yeroo ammaa #Interneetni hojii keenya kan #daqiiqaafSekondiidhaan raawwachaa, hordofaa, fikkf jirru keessatti nama heddu biratti Nyaata caalaa iddoo guddaa argateera. Kanaafuu mallaqa keessan qusachuuf barreeffama kana hordofaa…

Asiin dura #maxxansakoo Haala #qusannoo mallaqaa yeroo #Interneeta fayyadamtan maxxanse(#BackGroundRestrict) irratti hedduun keessan fayyadamoo ta’uu keessan keessaan naa ibsaa turtan. Akkasuma warri hanga ammaa isiniif #milkaayuu didee mallaqni hedduu daqiiqaa fi secondii muraasa keessatti isin irraa akka #ciramaa jiru nan beeka.

Kanumaaf har’a #Mala biraa kan ijoolleen keenya Mallaqa #salphaadhaan yeroo dheeraaf akka fayyadaman isaan qarqaaru isiniif qabadhee dhufeera.

Innis:

  • fayyadama(application) fayyadamuuf nu barbaachisuun ala kanneen biroo akka hin hojjanne OfirraaDhaabuu.

Fkn: yeroo ammaa Facebook applicationa namni hunduu #odeeffannoo waytaawaa haala keessa jirruu kanaan wal qabate argachuuf ni barbaada. Kana irraa kan hafe #fayyadama(applications) hin barbaadne kanneen akka:

  1. √WhatsUp
  2. √Viber
  3. √Imo
  4. √Twitter
  5. √Youtube(video streaming)–consume high bandwidths.
  6. √GPS(location tracker)
  7. √etc…. #iyyaafataa(browser) hin barbaachifne biroo.

 

Akkasumas  MobileApplicationni biroo kanumti tolaan gadbuufanne(free downloaded) iyyuu hanga xiqqoo #interneeta ni fayyadama.

Kanaafuu isaan Internaata Keenya akka nu jalaa hin fayyadamne gochuu qabna.

Kana gochuuf:

  1. Fayyadama(Apps) hin barbaadne ofirraa dhaabuu:

setting–>Manage Apps(Application Manager)–>#running–>Apps isin hin barbaachifne cuqaasaa(click)–>stop–>OK.

 

  • Apps dugda duubatti ofiin socho’an(consuming bandwidth), yoo ofii keenyaa barbaadne malee akka hin #sochoone/hojjanne gochuu qabna:

Setting–>networked Apps–>tick(√)restrict background download (at top right corner)–>OK.

 

Yoo haala kanaan fayyadama(Apps) isin hin barbaachisne ofirraa dhaabdan, Bandwiths applicationni ofumaan socho’an(background running Apps) sun itti fayyadaman kafaltii dabalataaf waan nu saaxiluuf Baasii hin barbaachifne baafna jechuudha.

 


HORAA BULAA